Skip to content

Third-cycle education is being reviewed

In English further down.

Forskarutbildningen kvalitetsgranskas

Många doktorander är nöjda med forskarutbildningen på KTH, men det finns förbättringspotential för handledning, och kurser som rustar dem för en karriär inom näringslivet. Detta enligt ett par färska enkäter.

I många kurser saknas PM och analyser

Som en del av kvalitetsarbetet på KTH pågår för närvarande analys av våra utbildningsprogram, inklusive våra doktorsprogram. I samband med det blir det tydligt att vi behöver förbättra våra rutiner vad gäller kursanalyser då endast ett fåtal sådana är publicerade. Detta problem rör kurser på alla nivåer, men det förefaller vara extra lätt att missa denna rutin när det gäller forskarutbildningskurserna (FU-kurser). Utan tillgång till aktuella kursanalyser blir det svårt att följa upp och utvärdera våra utbildningar så jag vill därför uppmuntra alla berörda att kontrollera att kursanalyser verkligen laddas upp. I samband med detta kan också nämnas att det för en hel del kurser även saknas kurs-pm, något som också ska finnas för våra FU-kurser.

Studenter anser att handledningen kan förbättras

Vad gäller forskarutbildningen har det under senaste tiden också genomförts en hel del arbete baserat på de doktorandenkäter som genomförts, av KTH:s Gemensamma Verksamhetsstöd respektive studentkåren. I många avseenden visar enkätresultaten att forskarutbildningen är attraktiv och fungerar väl, men det finns också ett antal områden som är i behov av förbättring. Ett sådant område är handledning där vi kan se att ett antal doktorander uppfattar att de inte får erforderligt stöd från sina handledare. En underliggande orsak till detta problem är att det verkar finnas stora skillnader vad gäller handledningsrutiner, såväl mellan olika doktorsprogram som mellan olika handledare.

Jag ser att vi framöver behöver arbeta aktivt på ITM med denna fråga. Först och främst behöver vi förbättra informationen till nyantagna doktorander om de regler och rutiner som finns avseende handledning och på så sätt skapa en klar och gemensam bild av vad som förväntas av såväl handledare som forskarstuderande. Dessutom behöver vi lyfta fram goda exempel bland våra handledare och se till att deras metoder och arbetssätt sprids över skolan.

Handledarutbildning för att tillämpa nya regler

Ytterligare ett steg mot en kvalitetssäkring av handledningen är att det sedan kort tid tillbaka krävs genomgången handledningskurs för att fungera som bihandledare. Om du i nuläget är bihandledare eller avser att ta på dig en sådan roll framöver är det alltså hög tid att genomgå avsedd handledarutbildning om du inte redan gjort så. Då det kan dröja lite innan alla berörda hunnit med att läsa kursen är tillämpningen av det nya regelverket ännu inte helt strikt, men successivt kommer detta att skärpas.

Doktorander efterfrågar kurser som rustar dem för näringslivet

En annan insikt från de genomförda enkätundersökningarna är att forskarutbildningarna förbereder våra doktorander väl för en karriär som forskare, men att det av många efterfrågas fler inslag av projektledning, entreprenörskap och kommersialisering av forskning. Möjligheten att erbjuda nya doktorandkurser inom dessa områden är definitivt något som behöver undersökas i vårt arbete med att förbättra utbildningarna. Sannolikt kommer behovet av forskarutbildade öka utanför akademin och vi behöver därför se till att vi i ännu högre grad än idag förbereder våra doktorer för karriärer i näringslivet likväl som för en framtid i akademin.

/ Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig vid ITM-skolan

Third-cycle education is quality reviewed

Many doctoral students are satisfied with the programs at KTH, but there is room for improvements in terms of supervision and courses that enable a career in industry. This is according to two recent surveys.

PM and analyses are missing for many courses

As part of the quality work at KTH, analysis of our educational programs, including our doctoral programs, is currently underway. In connection to this, it is clear that we need to improve our routines regarding course analyses as only a few of these are published. This problem concerns courses at all levels, but it seems particularly easy to miss this routine when it comes to doctoral courses. Without access to current course analyses, it will be difficult to follow up and evaluate our educations, so I would like to encourage everyone involved to upload your course analyses. Additionally, many courses do not have a course PM, something that should be available also for our doctoral courses.

Students state that supervision can be improved

With regard to the doctoral program, much work has recently been performed based on two recent doctoral student surveys that have been carried out by KTH Gemensamt Verksamhetsstöd and the student union, respectively. In many respects, the survey results show that the third-cycle education is attractive and works well, but there are also a number of areas that need improvement. One such area is supervision, where we can see that a number of doctoral students perceive that they do not receive the necessary support from their supervisors. An underlying reason for this problem is that there seem to be large differences in terms of supervision routines, both between different doctoral programs and between different supervisors.

I see that we at ITM need to work actively with this issue in the future. Primarily, we need to improve the information to new doctoral students about the rules and routines regarding supervision, and in this way create a clear and common picture of what is expected from both supervisors and doctoral students. In addition, we need to highlight good examples among our supervisors and ensure that their methods are spread across the school.

Supervisor training to apply new rules

Since a short time, a completed supervision course is required for all new co-supervisors. This is another step towards quality assurance of the supervision. If you are currently a co-supervisor or intend to take on such a role in the future, it is high time to undergo this supervisor training, if you have not already done so. As it may take a while until everyone had the time to take the course, the application of the new regulations is not yet completely strict, but this will gradually be implemented.

Doctoral students call for courses that prepare them for industry

Another insight from the surveys is that the doctoral programs prepare our students well for a career as a researcher, but that many request more elements of project management, entrepreneurship and commercialization of research. The opportunity to offer new doctoral courses in these areas is definitely something that needs to be investigated in our work to improve the educations. The need for doctoral graduates is likely to increase outside academia and we need to ensure that we prepare our doctors for careers in industry as well as for a future in academia, to an even greater degree than today.

/ Mats Magnusson, Director of Third-cycle education at ITM

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology