Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Matti Kaulio

Professor i industriell ekonomi med specialisering mot ledarskap och organisation.

En av de största utmaningarna organisationer och ledare står inför i dag är behovet av att utveckla förmåga till anpassning. I dagens miljö kan anpassning ses som förmågan att snabbt kunna exploatera en möjlighet, att parera en föränderlig marknad eller att återhämta sig ifrån en oförutsedd systemstörning. Samhälleliga krav på hållbarhet, ny teknologi i form av digitalisering, och nya arbetsformer som agila eller aktivitetsbaserade arbetssätt driver på denna förändringstakt. I dag talar vi därför inte om ”att leda förändring” utan om ”att leda i förändring”. Ledarens roll blir här en annan än den traditionella kontrollerande chefen som leder och följer upp verksamheten. I ett antal studier har Matti Kaulio studerat hur ledare i olika miljöer hanterar ”betydelsefulla händelser” (så kallade critical incidents). Utifrån detta synsätt blir ledarens roll att hantera avvikelser, såväl möjligheter och störningar, på ett konstruktivt sätt. Affärsmodellinnovation som strategi för anpassning är ett annat av Mattis Kaulios forskningsspår. Affärsmodellinnovationer beskrivs oftast som radikala vilka totalt förändra en bransch. Emellertid finns ett antal företag som successivt ändrar sin affärsmodell över tiden genom en serie experimenterande mindre förändringar. Förändringar verkar i sig inte radikala, men sammantaget ger en stor effekt. Denna typ av inkrementella modell ställer stora krav på organisationens kompetensväxling och dess förmåga att arbeta med både existerande och nya produkter samtidigt.

Aman Russom
Amir Rashid
Andris Vaivads
Anna Finne Wistrand
Artem Kulachenko
Berk Hess
Carlo Fischione
Carlota Canalias
Jonas Weissenrieder
Lars Geschwind
Matti Kaulio
Petter Ögren
Philipp Schlatter
Sonja Buchegger
Tina Karrbom Gustavsson
Tobias Oechtering
Vladimir Vlassov
Zhonghai Lu
Zuheir Barsoum