Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Civilingenjör

För civilingenjörsexamen ska studenten visa:

1. kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet

2. insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

3. brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap

4. förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar 

För civilingenjörsexamen ska studenten ha förmåga:

5. att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen

6. att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar

7. att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar

8. att kritiskt och systematiskt integrera kunskap

9. att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information

10. att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

11. till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

12. att i såväl nationella som internationella sammanhang skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

13. att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete

14. till insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter

15. att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens