Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför mastervalet

Vilka masterprogram kan jag välja bland?

Som CDATE-student kan du välja bland de masterprogram som är mappade (kallas även "kopplade") mot din kull på CDATE. Längre ner ser du en lista på de masterprogram som just nu är mappade mot den aktuella kullen på CDATE.

Var får jag information om masterprogrammen?

 • Mastermässan i mars där du träffar representanter från KTH:s masterprogram 
 • Första seminariet i kursen DD1390 Prosam, i årskurs 2 och 3 
 • På denna sida, se rubrik nedan "Lista över masterprogram som är mappade mot CDATE". 
 • I Kurs och programkatalogen hittar du utbildningsplaner och kurslistor.

Filmer från mastermässan VT22, inför antagning HT22

Filmerna finns här. (tillgängliga för den som är inloggad med KTH-konto)

Vad betyder det att ett masterprogram är mappat mot CDATE?

Om du uppfyller behörighetskraven har du platsgaranti på de mappade masterprogrammen. Det betyder att du inte behöver söka till masterprogrammet i konkurrens med många andra sökande. Du berörs inte heller av platsbegränsningar på masterprogrammet.

När ett masterprogram mappas mot CDATE betyder det att masterns utbildningsplan ger studenten goda förutsättningar att välja kurser på sådant vis att examenskraven för civilingenjörsexamen i datateknik blir uppfyllda efter slutfört masterprogram. Det betyder dock inte att samtliga vägar genom masterprogrammet automatiskt leder till civilingenjörsexamen. Ibland behöver villkor ställas på vilka kurser som väljs inom mastern för att examenskraven för civilingenjör ska kunna uppfyllas.

Inför varje läsår görs en översyn av vilka masterprogram som kan mappas mot CDATE och om det behöver ställas sådana villkor. Den görs så fort som utbildningsplanen för kommande kull på masterprogrammet har blivit känd. Detta är nödvändigt eftersom utbildningsplaner ibland förändras. Förändringarna brukar dock vara ganska små. Det är sällsynt att en mappning tas bort.

Vilken examen får jag?

Om du slutför CDATE genom att gå ett mappat masterprogram och dessutom uppfyller de eventuella villkor som har ställts på kursval inom mastern (gäller bara ett fåtal mastrar) kan du ta ut tre examina:

 • Civilingenjör i datateknik
 • Teknologie kandidat i teknik
 • Teknologie master i <namnet på masterprogrammet>

Du kan inte ta ut civilingenjörsexamen om du inte går ett mappat masterprogram eller inte uppfyller de eventuella villkor som har ställts på kursval inom en mappad master (gäller bara ett fåtal mastrar). Du kan dock ta ut kandidat- och masterexamen.

När och hur väljer jag master?

Du väljer ditt mappade masterprogram under vårterminen i årskurs 3. Masterprogrammet utgör årskurs 4 och 5 på ditt civilingenjörsprogram.

Valet görs via www.antagning.se under tiden 1-15 maj. I slutet av juli kommer ett antagningsbesked att skickas till dig.

Det är viktigt att du redan tidigt börjar fundera över vilken master du vill välja. Detta eftersom du för vissa mastrar behöver gå behörighetsgivande kurser. Dessa läses vanligen under årskurs 3, men i enstaka fall kan du behöva läsa någon sådan kurs redan i årskurs 2.

När väljer jag kurserna på mastern?

Det är bara till masterprogrammet som du söker mellan den 1 - 15 maj, inte till de ingående kurserna. Du anmäler dig till kurserna på masterns första termin först när du har blivit antagen till mastern. Anmälan till kurserna görs under en kort period i augusti (vanligen 10-26 augusti).

Kan jag välja någon annan master än de som är mappade mot CDATE?

Inte om du vill bli civilingenjör via CDATE. Detta eftersom det är de mappade mastrarna som ingår i utbildningsplanen för CDATE. 

Om du ändå vill gå en annan master, antingen på KTH eller något annat lärosäte, så är det din kandidatexamen från KTH som ger dig grundläggande behörighet. Om du ännu inte är klar med årskurs 3 kan du oftast ändå söka till masterprogram runtom i Sverige och världen. Du kan bli villkorligt antagen medan du slutför din kandidatexamen på KTH och sedan visa upp en uttagen kandidatexamen när masterprogrammet börjar.

Tänk på att det är helt andra ansökningsperioder som gäller än när du väljer en mappad master. Ibland måste du söka så tidigt som i november eller december i årskurs 3. Det gäller även KTH:s masterprogram. Du har inte platsgaranti, även om masterprogrammet ges på KTH.

Läs noggrant all information om det masterprogram du vill gå så att du inte missar något datum eller krav på underlag. Tänk på att du söker i konkurrens med många andra och att din ansökan behöver vara i mycket bra skick

Vilka är behörighetskraven till de mappade mastrarna?

För att bli antagen till en mappad master måste du uppfylla både de generella behörighetskraven och de särskilda behörighetskraven.

Följande generella behörighetskrav gäller för alla mappade masterprogram:

 • 165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2
 • Helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3

Därtill har varje masterprogram särskilda behörighetskrav som framgår av utbildningsplanen för den kull på mastern som du tänker söka till.

Lista över masterprogram som är mappade mot CDATE

Datalogi, TCSCM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TCSCM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • DD1337 Programmering
 • DD1338 Algoritmer och datastrukturer
 • SF1688 Diskret matematik
 • DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

Om du vill gå något av spåren Dataanalys, Kognitiva system eller Vetenskapliga beräkningar måste du även ha slutfört SF1626 Flervariabelanalys när första kursen i spåret börjar. Om du i årskurs två läste DD1354 Modeller och simulering i stället för Flervariabelanalys är det därför viktigt att du väljer SF1626 Flervariabelanalys som valfri kurs på våren i årskurs tre.

Förutom SF1626 Flervariabelanalys är alla ovanstående kurser obligatoriska för CDATE20. Du behöver därför inte tänka på att välja någon speciell valfri kurs för att uppfylla den särskilda behörigheten.

Kombinationen CDATE20/TCSCM23 leder till civilingenjörsexamen. Det gäller för alla spår enligt TCSCM23.

Maskininlärning, TMAIM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TMAIM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys (observera att du behöver läsa SF1626 som valfri kurs på våren i årskurs tre om du läste DD1354 Modeller och simulering i stället för Flervariabelanalys i årskurs två)
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • DD1337 Programmering
 • DD1338 Algoritmer och datastrukturer

Förutom SF1626 Flervariabelanalys är alla ovanstående kurser obligatoriska för CDATE20. Du behöver därför inte tänka på att välja någon speciell valfri kurs för att uppfylla den särskilda behörigheten.

Kombinationen CDATE20/TMAIM23 leder till civilingenjörsexamen.

Cybersäkerhet, TCYSM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TCYSM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • SF1688 Diskret matematik
 • DD1337 Programmering
 • DD1338 Algoritmer och datastrukturer

För vissa av de villkorligt valbara kurserna behöver du även ha slutfört SF1626 Flervariabelanalys respektive DD2350 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet senast när den villkorligt valbara kursen börjar.

Om du i årskurs två läste DD1354 Modeller och simulering i stället för Flervariabelanalys och vill läsa en villkorligt valbar kurs som kräver detta ämne är det viktigt att du väljer SF1626 Flervariabelanalys som valfri kurs på våren i årskurs tre.

Förutom SF1626 Flervariabelanalys är alla ovanstående kurser obligatoriska för CDATE20. Du behöver därför inte tänka på att välja någon speciell valfri kurs för att uppfylla den särskilda behörigheten.

Observera dock att det enligt informationen om TCYSM är rekommenderat att ha läst kurser även inom Operativsystem (som du läser som obligatorisk kurs på hösten i årskurs tre) och Kommunikationssystem. Om du vill förbereda dig inom det sistnämnda området kan du överväga att välja någon av följande som valfri kurs på våren i årskurs tre:

 • EP1100 Datakommunikation och datornät
 • IK1203 Nätverk och kommunikation

Kombinationen CDATE20/TCYSM23 leder till civilingenjörsexamen.

Interaktiv medieteknik, TIMTM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TIMTM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • DH1620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs
 • DD1337 Programmering

Ovanstående kurser är obligatoriska för CDATE20. Du behöver därför inte tänka på att välja någon speciell valfri kurs för att uppfylla den särskilda behörigheten.

För att kombinationen CDATE20/TIMTM23 ska leda till civilingenjörsexamen behöver du tänka på att välja dina villkorligt valbara och valfria kurser på mastern så att du säkert får ihop minst 180 hp inom ämnen som är centrala för teknikområdet datateknik. De flesta kombinationer av kurser inom TIMTM23 går bra, men inte riktigt alla. Håll kontakt med studievägledaren för CDATE under mastern så får du hjälp att välja rätt.  

Information och nätverksteknologi, TINNM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TINNM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys. Observera att du behöver läsa SF1626 som valfri kurs på våren i årskurs tre om du läste DD1354 Modeller och simulering i stället för Flervariabelanalys i årskurs två.
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • DD1337 Programmering
 • II1303 Signalbehandling. Denna kurs är den snabbaste vägen för en CDATE-student att uppnå den begärda särskilda behörigheten inom "signaler och system". Läs den som valfri kurs i årskurs 3. Eftersom kursen går i period 2 kan du behöva flytta någon obligatorisk kurs framåt i tiden. Kontakta SVL på CDATE för att få hjälp med detta.

För att kombinationen CDATE20/TINMM23 ska leda till civilingenjörsexamen behöver du tänka på att välja dina villkorligt valbara och valfria kurser på mastern så att du säkert får ihop minst 180 hp inom ämnen som är centrala för teknikområdet datateknik. De allra flesta kombinationer av kurser inom TINNM23 går bra, men det finns någon enstaka som kräver mer eftertanke. Håll kontakt med studievägledaren för CDATE under mastern så får du hjälp att välja rätt. 

Systemteknik och robotik, TSCRM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TSCRM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys. Observera att du behöver läsa SF1626 som valfri kurs på våren i årskurs tre om du läste DD1354 Modeller och simulering i stället för Flervariabelanalys i årskurs två.
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • DD1337 Programmering
 • SF1633 Differentialekvationer I. Denna kurs ges två gånger per år. Läs den som valfri kurs antingen i period 4 årskurs 2 eller period 1 årskurs 3. Båda kurstillfällena krockar med obligatoriska kurser på CDATE. Kontakta SVL på CDATE för att få hjälp med att göra plats för denna kurs. Det är viktigt att du läser Differentialekvationer innan du påbörjar kursen i Reglerteknik.
 • EL1000, EL1010 eller EL1020 Reglerteknik allmän kurs. Dessa tre kurser liknar varandra och ges i period 1 respektive period 2. Alla krockar med obligatoriska kurser på CDATE. Kontakta SVL på CDATE för att få hjälp med att göra plats för denna kurs. Du måste ha läst Differentialekvationer innan du kan påbörja kursen i Reglerteknik.

Kombinationen CDATE20/TSCRM23 leder till civilingenjörsexamen. Det är spåret "Robotik och autonoma system (RASM)" som ligger närmast till hands för CDATE-studenter.

Kommunikationssystem, TCOMM

 1. Om programmet i kurs och programkatalogen
 2. Om programmet på kth.se/studies
 3. Presentation av programmet på mastermässan VT22, inför antagning HT22
 4. Om behörighetskraven till programmet enligt utbildningsplan HT23

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TCOMM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • SF1688 Diskret matematik
 • DD1337 Programmering
 • DD1338 Algoritmer och datastrukturer
 • IS1500 Datorteknik
 • ID1200 Operativsystem
 • IK1203 Nätverk och kommunikation. Läs den som valfri kurs i årskurs 3, period 3.

Kombinationen CDATE20/TCOMM23 leder till civilingenjörsexamen.

Inbyggda system, TEBSM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TEBSM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23

För alla spår på TEBSM23 måste kurser inom dessa ämnen vara helt slutförda:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys. Observera att du behöver läsa SF1626 som valfri kurs på våren i årskurs tre om du läste DD1354 Modeller och simulering i stället för Flervariabelanalys i årskurs två.
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • DD1337 Programmering
 • IS1500 Datorteknik

För spåret Inbyggd mjukvara (INMV) krävs inga ytterligare helt slutförda kurser förutom de ovan nämnda.

För spåret Inbyggda plattformar (INPF) måste även nedanstående kurs vara helt slutförd:

 • IE1204 Digital design 7.5 hp eller IE1205 Digital design 6 hp. Du väljer själv vilken av dem du vill läsa. Kurserna ges i period 1 respektive period 2. Båda krockar med obligatoriska kurser på CDATE. Kontakta SVL på CDATE för att få hjälp med att göra plats för denna kurs.

Det är de ovan nämnda spåren "Inbyggd mjukvara" och "Inbyggda plattformar" som ligger närmast till hands för CDATE-studenter. Med ytterligare förberedelse är det även möjligt att läsa nedanstående två spår.

För spåren Inbyggd elektronik (INEL) och Inbyggd styr- och reglerteknik (INSR) måste även nedanstående kurser vara helt slutförda:

 • IE1206 Inbyggd elektronik. Läs den som valfri kurs i årskurs 3, period 4.
 • II1303 Signalbehandling. Denna kurs är den snabbaste vägen för en CDATE-student att uppnå den begärda särskilda behörigheten inom "Laplace- och Fouriertransformer". Läs den som valfri kurs i årskurs 3. Eftersom kursen går i period 2 kan du behöva flytta någon obligatorisk kurs framåt i tiden. Kontakta SVL på CDATE för att få hjälp med detta.
 • IE1204 Digital design 7.5 hp eller IE1205 Digital design 6 hp. Du väljer själv vilken av dem du vill läsa. Kurserna ges i period 1 respektive period 2. Båda krockar med obligatoriska kurser på CDATE. Kontakta SVL på CDATE för att få hjälp med att göra plats för denna kurs. 

Kombinationen CDATE20/TEBSM23 leder till civilingenjörsexamen.

Programvaruteknik för distribuerade system, TSEDM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TSEDM23:

Detta masterprogram har inga specifika krav på att vissa kurser i årskurs 1-3 måste vara slutförda. Du behöver inte heller tänka på att välja någon speciell valfri kurs. Det räcker att uppfylla den grundläggande behörigheten för masterprogram:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3.

Kombinationen CDATE20/TSEDM23 leder till civilingenjörsexamen.

ICT Innovation, TIVNM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TIVNM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • DD1337 Programmering
 • IS1500 Datorteknik

För inriktning "Inbyggda system" måste dessutom denna kurs vara helt slutförd vid terminsstart HT23:

 • IE1204 Digital design 7.5 hp eller IE1205 Digital design 6 hp. Du väljer själv vilken av dem du vill läsa. Kurserna ges i period 1 respektive period 2. Båda krockar med obligatoriska kurser på CDATE. Kontakta SVL på CDATE för att få hjälp med att göra plats för denna kurs. 

Detta program har ett stort antal spår och därtill möjligheten att antingen läsa hela programmet på KTH eller att infoga ett utbytesår på ett annat lärosäte som är kopplat till ICT Innovation. Givet denna komplexitet har det inte varit möjligt att undersöka samtliga vägar genom mastern

För att kombinationen CDATE20/TIVNM23 ska leda till civilingenjörsexamen behöver du tänka på att välja dina villkorligt valbara och valfria kurser på mastern så att du säkert får ihop minst 180 hp inom ämnen som är centrala för teknikområdet datateknik. De flesta kombinationer av kurser inom TIVNM23 fungerar troligen utmärkt, men det är omöjligt att säga något generellt eftersom detta program har ett så stort antal spår och därtill möjligheten att antingen läsa hela programmet på KTH eller att infoga ett utbytesår på ett annat lärosäte som är kopplat till ICT Innovation. Om du är allvarligt intresserad av att läsa detta masterprogram bör du därför ta kontakt med studievägledaren på CDATE innan du bestämmer dig. Berätta vilken väg du har tänkt dig genom mastern så får du besked om du behöver justera något för att uppnå tillräckligt med teknikpoäng för civilingenjörsexamen.

Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, TTMAM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TTMAM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys. Observera att du behöver läsa SF1626 som valfri kurs på våren i årskurs tre om du läste DD1354 Modeller och simulering i stället för Flervariabelanalys i årskurs två.
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • SF1547 Numeriska metoder
 • DD1337 Programmering
 • SF1633 Differentialekvationer I. Läs den som valfri kurs i årskurs 3, period 4.

För att kombinationen CDATE20/TTMAM23 ska leda till civilingenjörsexamen behöver du tänka på att välja dina villkorligt valbara och valfria kurser på mastern så att du säkert får ihop minst 180 hp inom ämnen som är centrala för teknikområdet datateknik. Vilket spår du väljer på TTMAM23 har stor inverkan på hur mycket ämnesmässig valfrihet du har på mastern utöver de villkorligt valbara kurserna inom spåret. Håll kontakt med studievägledaren för CDATE under mastern så får du hjälp att välja rätt.  

 • Spår Matematik för dataanalys: någon/några valfria kurser måste ligga inom teknikområdet datateknik.
 • Spår Beräkningsmatematik: någon/några valfria kurser måste ligga inom teknikområdet datateknik.
 • Spår Optimeringslära och systemteori: flertalet valfria kurser måste ligga inom teknikområdet datateknik.
 • Spår Finansiell matematik: samtliga valfria kurser måste ligga inom teknikområdet datateknik.

Industriell ekonomi, TINEM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TINEM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att nedanstående kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • ME1003 Industriell ekonomi gk. Denna kurs går varje läsperiod. Du måste läsa den innan du läser nedanstående två kurser.
 • ME2016  Project Management: Leadership and Control. Läs den i årskurs 3, period 3.
 • ME2163 Ledarskap och organisering i olika miljöer. Läs den i årskurs 3, period 4.

För att kombinationen CDATE20/TINEM23 ska leda till civilingenjörsexamen behöver du tänka på att välja dina projekt och valfria kurser på mastern inom datateknik i syfte att uppnå minst 180 hp inom ämnen som är centrala för teknikområdet datateknik. Alla projekt som görs inom TINEM måste ha en stark koppling till datateknik och alla valfria kurser (30 hp) måste ligga inom teknikområdet datateknik. Håll kontakt med studievägledaren för CDATE under mastern så får du hjälp att välja rätt.  

Medicinsk teknik, TMLEM

Tolkning av behörighetskraven för studenter som läser enligt utbildningsplan CDATE20 och vill påbörja TMLEM23:

165 hp från årskurs 1-3 varav 110 hp från årskurs 1-2 samt helt slutfört kandidatexamensarbete på 15 hp i årskurs 3 samt att vissa kurser måste vara helt slutförda vid terminsstart HT23:

 • SF1624 Algebra och geometri
 • SF1625 Envariabelanalys
 • SF1626 Flervariabelanalys. Observera att du behöver läsa SF1626 som valfri kurs på våren i årskurs tre om du läste DD1354 Modeller och simulering i stället för Flervariabelanalys i årskurs två.
 • SF1924 Sannolikhetsteori och statistik
 • DD1337 Programmering
 • DD1338 Algoritmer och datastrukturer
 • SK180N Inledande modern fysik 9 hp. Den kan läsas som valfri kurs i årskurs 3, period 3-4.
 • IE1206 Inbyggd elektronik. Den kan läsas som valfri kurs i årskurs 3, period 4. Alternativt någon annan kurs i grundläggande ellära.

Det är spåret Datavetenskap som är avsett för CDATE. Inom detta spår finns tre specialiseringar. Man väljer sin specialisering inom de första veckorna på programmet.

Kombinationen CDATE20/TMLEM23 med spår Datavetenskap, specialisering Avbildning leder till civilingenjörsexamen.

För att kombinationen CDATE20/TMLEM23 med spår Datavetenskap, specialisering Vårdlogistik ska leda till civilingenjörsexamen behöver du tänka på att välja någon/några av dina helt valfria kurser på mastern inom datateknik i syfte att säkert få ihop minst 180 hp inom ämnen som är centrala för teknikområdet datateknik. Håll kontakt med studievägledaren för CDATE under mastern så får du hjälp att välja rätt.  

Övriga spår och specialiseringar på TMLEM23 är inte lämpliga för CDATE.