Till innehåll på sidan

Examensarbete på grundnivå

Examensarbete på grundnivå, eller kandidatexamensarbete "KEX", är ett självständigt projektarbete i årskurs 3.

Innehåll

Examensarbetet består av följande delar:

  • projektarbete, 15 hp,
  • kursmoduler beroende på utbildningsprogram.

Kursmodulerna ges gemensamt för utbildningsprogrammet och är fristående från projektarbetesdelen. Projektarbetet består av ett självständigt utfört arbete vid en forskargrupp på någon av avdelningarna vid Institutionen för Matematik.

Val av inriktning

Examensarbete i matematik på grundnivå finns i fyra inriktningar. På följande sidor finns mer information om dessa. Där finns också information om obligatoriska kurser att läsa innan eller parallellt med projektarbetet.

Avdelningen för matematik (ansvarig Fredrik Viklund)

Matematisk statistik (ansvarig Sigrid Källblad Nordin)

Optimering och systemteori (ansvarig Jan Kronqvist)

Numerisk analys (ansvarig Elias Jarlebring)

I samband med valet att göra examensarbete i matematik ska studenten också välja inriktning. Tveka inte att kontakta respektive handledare för mer information om ämnet!

Arbetet

Arbetet utförs i två faser under vårterminen. Första halvan av våren (period 3) är en instuderingsfas då gruppen gemensamt läser in lämpligt bakgrundsmaterial. Denna fas leder fram till formulering av projekt, detta görs av handledaren i samråd med studenten. I god tid innan period 3 är slut ska projekten vara klart formulerade samt arbetsplaner utformade. Andra halvan av våren (period 4) utförs arbetet med projektet. Under projektarbetet ska arbetsplanen kontinuerligt följas upp, vid arbete i par ska det redovisas i vilken omfattning varje student har bidragit till arbetet.

Arbetet redovisas i en skriftlig rapport som redovisas muntligt vid ett öppet seminarium. Rapporten ska vara skriven i Latex eller Word.

Tidsfrister

För tidsfrister och dylik information, se kursens hemsida  (för teknisk fysik).

Betygssättning

Betygssättningen av projektarbetet sker enligt kriterier givna i kursplanen inom bedömningsområdena Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll, samt Presentation.

Förkunskapskrav

Vi rekommenderar de studenter som vill skriva KEX jobb i matematik att klara av alla obligatoriska kurser i matematik innan de påbörjar examensarbetet.

Innehållsansvarig:webmaster@math.kth.se
Tillhör: Institutionen för matematik
Senast ändrad: 2021-09-20