Till innehåll på sidan

Den kulturella allemansrätten

Exploring technologies for sustainable practices in the built environment and innovation of place by means of artistic practice, pedagogy, architecture, urban planning, visual culture and ethnography.

Photo: Miro Sazdic

Projektet initierar en testbädd där pedagogiska tillvägagångssätt och utbildningsmaterial prövas för att skapa intresse och relevans för konstnärligt skapande hos barn och unga. Utgångspunkten är demokrati, social jämlikhet och breddat deltagarperspektiv och baseras på frågan hur konstnärlig praktik hos barn och unga kan ta form på deras villkor. Det handlar om att ta stöd i ett mångkulturellt samhälle och pröva hur det kan ge plats åt alternativ historieskrivning med en mångfald av röster.

Det är ett transdisciplinärt och samhällsorienterat samarbete mellan doktorand vid KTH/Konstfack Miro Sazdic, professor Anette Göthlund på Konstfack University of Arts, Crafts and Design och lektor Meike Schalk på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) med en gemensam kunskapsbank bestående av konstnärlig praktik, pedagogik och lärande, etnografi, performativitet, stadsplanering och arkitektur.

Med avsikten att skapa en plats för kreativitet som är mobil och når bortom kursplaner, institutioner och ekonomiska, politiska och ideologiska intressen kommer en offentlig studio/verkstad/laboratorium att byggas i samarbete med barn och unga som väljer att delta. Vare sig det gäller skulptur, installationer, foto/film, skrivande, happenings, digitala aktiviteter, konsthantverk, 3D-printing, m.m., är det angeläget att detta blir en interkulturell plats som gör det möjligt för deltagarna att interagera genom- och utöver egna erfarenheter, preferenser och världsåskådningar. Det som utforskas uppstår ur gemensamt författarskap och tillhör alla som deltar.

Under en tidsperiod på 6 månader kommer denna mobila plats att utgöra en Popup-plattform som kontinuerligt påverkar- och påverkas av dynamiken där den för tillfället befinner sig. Den kommer att kunna ambulera mellan olika platser som är av särskilt intresse för deltagarnas kreativa processer - såsom geografisk plats, önskan om utbyte och samarbete med människor från olika områden, eller annat. 

Detta är ett pilotprojekt jämte doktorandprojektet "Sloyd - how to manifold historiographies", där en av frågorna kretsar kring mångfald i relation till skolämnena bild och slöjd. Under 1900-talet utvecklades bild och slöjd mot ett relativt homogent samhälle och blev obligatoriska i ämnen i grundskolan i mitten av seklet. Detta innebär att alla barn i Sverige gör bild och slöjd. I dag möts dessa ämnen av barn från olika samhällsklasser och skilda kulturer med nya frågor och större mångfald. Samtidigt, när vi ser på de som är yrkesverksamma som kulturarbetare finns inte samma mångfald. Här är ett tydligt glapp. Doktorandprojektet syftar till att undersöka i vad detta glapp består, men också pröva pedagogiska alternativ, för här finns inte bara en potential för ämnena bild och slöjd i grundskolan utan också för att vidga mångfalden bland professionella kulturarbetare i Sverige. 

Pilotprojektet utgår ifrån Södertälje, där dialog förs med Tjejhuset Södertälje, Hovsjö Hub, Kulturskolan, El Sistema och Södertälje kommun. Med stöd i gränsöverskridande kunskapsproduktion kommer vi, beroende på de frågor som uppstår bland deltagarna och på de platser vi besöker, att engagera ett nätverk av yrkesutövare (till exempel programmerare, koreografer, illustratörer, etc) för att dela med sig av sin expertis och leda workshops. Aktörer från olika grenar i samhället, såsom skola, kommun och civilsamhällets aktörer, m. fl, kommer där det är relevant att bjudas in till dialog och samarbete.

Detta bildar basen för kollektivt utforskande av konstnärliga praktiker som meningsfulla verktyg för barn och unga att utforska hur det är att vara i världen. Hur kommer de att skapa, namnge, materialisera och dela de med sig av dessa världar som de är en del av? Vad kommer de att pröva och föreslå som konstnärliga metoder?
 

 Team

Miro Sazdic Löwstedt, Konstfack, miro.sazdic@konstfack.se .
Meike Schalk, KTH.