Till innehåll på sidan

Kurser, Arkitektutbildning 300 hp

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på Arkitektutbildning 300 hp. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

En kort presentation om Arkitekturprogrammet

Medverkande: tidigare programansvarig Erik Wingquist och tidigare KTH-studenten Ida Lindqvist. Filmen fokuserar på att besvara frågor om utbildningen.

Årskurs 1

Det övergripande målet för årskurs 1 är att ge studenterna grundläggande kunskaper i ämnet arkitektur. Arbetet under året ger en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en förståelse för och en utveckling av ämnet och dess arbetsprocesser. Första året introducerar olika analoga och digitala tekniker för modell och ritning som redskap för att organisera, generera och presentera arkitektur. Studenterna ska efter årets slut ha tillägnat sig grunderna för att självständigt kunna generera, utveckla, dokumentera, reflektera och utvärdera eget (och andras) arbete; studera referenser och sammanställa information; inkorporera erhållen kunskap, vidareutveckla och fördjupa, precisera dessa i arkitektoniska förslag.

Viktigt för årskurs 1 är att göra gestaltande undersökningar som öppnar upp och möjliggör upptäckter av olika parametrars inverkan på varandra. Övningarna under året introducerar komplexiteten hos arkitektonisk gestaltning genom att fokusera på problem som är begränsade i omfång men som samtidigt kan väcka komplexa frågor. De olika övningarna bygger progressivt på varandra och fokuserar på grundläggande begrepp inom arkitektur såsom sammansättning, skala, geometri, rumsliga samband, landskap, struktur, rörelse, aktivitet, kroppslighet, position, plats och klimat. Förståelsen av dessa begrepp fördjupas även genom historisk och teoretisk kontextualisering som ger studenten möjlighet att sätta begreppen i relation till frågor om byggprocesser, makt, estetisk, kultur och genus.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2

I årskurs 2 introduceras artikulation som en fördjupning av studierna i arkitekturämnet. En medveten arbetsmetod utvecklas genom projekt som handlar om sammansättning av byggnader, deras program och aktiviteter, livscykeltänkande och detaljens betydelse för arkitektonisk gestaltning. Uppgifterna ökar i komplexitet och hanterar byggteknik, hållbarhet och mötet med användare och omvärld.

Studenterna undersöker komplexiteten i arkitektur genom de processer som specifikt relaterar till dess fält med en särskilt inriktning på byggteknik. Första terminens fokus ligger på att tillägna sig ökad kunskap och förståelse för arkitekturens olika grundläggande principer genom begrepp såsom struktur, plats, aktivitet. Övningarna, som bygger vidare på de begrepp och tekniker som introducerats under det första läsåret, tillhandahåller tillvägagångssätt (metoder) för studenten, att utifrån en serie gestaltningsparametrar, utveckla en systematisk arbetsprocess fram till färdig gestaltning. Dessa parametrar inkluderar också sociala, historiska, politiska, miljö- and genusfrågor. Den andra terminen avancerar i komplexitet genom studier av begrepp och principer för tektonik, ornament, transformation och problematisering av livscykel perspektiv i ett projekt som fokuserar på ombyggnad av en existerande struktur. Vidare fördjupas undersökningarna kring material, rum och detalj i ett sista arkitekturprojekt. Alla arkitekturprojekt inkluderar både arbete med fysisk modell och digitala tekniker för gestaltning och fabrikation. Utöver arkitekturprojekten, läser studenterna kurser i arkitekturämnet och yrket, representation och konstnärliga metoder och verktyg, samt arkitekturens historia och teori och arkitekturteknik. Samverkan mellan kurser och projekt är viktig då kunskaper, metoder och tekniker som förvärvas i kurser och workshops ska implementeras i gestaltningsprojekten.

Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 3

I årskurs 3 ligger fokus på hur studenten möter sin profession, förhåller sig till andra angränsande professioner, och förstår sitt sammanhang. Under höstterminen handlar kurserna om stadsbyggnad. Vårterminen avslutas med ett examensarbete på kandidatnivå.

Studenten introduceras och fördjupar sig i stadsbyggnadsämnet och lär sig förstå och använda kunskapsområdets begrepp och teorier. Vidare utvecklar studenten färdigheter att analysera och gestalta stadsbyggnadsprojekt av hög kvalitet på både översiktlig och mer detaljerad nivå.

Studenten skall reflektera över stadens globala, historiska och kulturella roll i samhället, där insikter om olika kulturer och samhällsformers stadsbyggande är centralt och avgörande i utvecklingen av hållbar stads- och samhällsutveckling.

Studenten ska i praktiska övningsuppgifter ges grundläggande kunskaper om infrastruktur, landskapsplanering planeringsprocesser och regelverk, liksom föreläsningar och seminarier tillägna sig kunskap om stadsbyggandets teori och historia och omsätta denna i det egna arbetet. Studenten skall behärska digitala verktyg och särskilt tränas i sin förmåga att omdömesgillt hantera olika former av redovisningsteknik. Studenten skall visa prov på förmåga att arbeta både i grupp och enskilt.

Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete på grundnivå. I detta projekt ska studenten visa att han/hon har väl utvecklade kunskaper om och färdigheter i arkitektprofessionens kärnkompetens och dess tekniska, funktionella och estetiska dimensioner, från stadsbyggnadsnivå till enskilda detaljer i en byggnad. Studenten ska både visa tillämpad kunskap i ett konkret och sammansatt arkitektoniskt projekt och kritiskt argumentera för och reflektera över detta arbete. När alla kurser från de tre första åren är avslutade kan studenten ansöka om en kandidatexamen.

Kurslista årskurs 3 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 4-5

I årskurs 4-5 består i huvudsak av studiobaserad undervisning tillsammans med kortare seminarie- och orienteringskurser. Studenterna läser sex valbara studioprojekt där studenterna kan välja mellan tio olika inriktningar. En studio består i normalfallet av cirka 25 studenter som arbetar med samma uppgifter och tematik. Målsättningen är att erbjuda studenterna en mångfald av valmöjligheter med arbete i olika skalor och fokus. En studio drivs av två lärare som utvecklar en specifik kurs och de kan innehålla allt ifrån studier av urbana frågor till arbete med att rita och bygga i skala 1:1.

Det femte året avslutas med ett examensarbete där studenterna utvecklar ett självständigt projekt i dialog med en handledare och examinator. Projektet ska kretsa runt samtida arkitektoniska frågor men det finns ett stort utrymme för studenterna att själv driva en specifik fråga och använda sig av verktyg och metoder som studenterna har tillgodosett sig under utbildningen. Det femte året avslutas med en utställning och en presentation för en inbjuden extern jury.

Kurslista årskurs 4 (Kurs- och programkatalog)

Kurslista årskurs 5 (Kurs- och programkatalog)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-02-05