Kurser

Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs på Arkitektutbildning 300 hp. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog.

Kurser och årskursindelning

Årskurs 1

Det övergripande målet för årskurs 1 är att ge studenterna grundläggande kunskaper i ämnet arkitektur. Arbetet under året ger en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en förståelse för och en utveckling av ämnet och dess arbetsprocesser. Första året introducerar olika analoga och digitala tekniker för modell och ritning som redskap för att organisera, generera och presentera arkitektur inklusive byggda strukturer, urbana miljöer och en grundläggande historik. Studenterna ska efter årets slut ha tillägnat sig grunderna i detta och självständigt kunna generera, utveckla, dokumentera, reflektera och utvärdera eget (och andras) arbete; studera referenser och sammanställa information; inkorporera erhållen kunskap, vidareutveckla och fördjupa, precisera dessa i arkitektoniska förslag.

Viktigt för årskurs 1 är att göra gestaltande undersökningar som öppnar upp och möjliggör upptäckter av olika parametrars inverkan på varandra. Övningarna under året introducerar komplexiteten hos arkitektonisk gestaltning genom att fokusera på problem som är begränsade i omfång men som samtidigt kan väcka komplexa frågor. De olika övningarna bygger progressivt på varandra och fokuserar på grundläggande begrepp inom arkitektur såsom sammansättning, skala, geometri, rumsliga samband, landskap, struktur, rörelse, aktivitet, kroppslighet, position, plats och klimat. Förståelsen av dessa begrepp fördjupas även genom historisk och teoretisk kontextualisering som ger studenten möjlighet att sätta begreppen i relation till frågor om makt, estetiska värdesystem, kultur och genus.

Kurslista årskurs 1

Årskurs 2

I årskurs 2 introduceras artikulation som en fördjupning av studierna i arkitekturämnet. En medveten arbetsmetod utvecklas genom projekt som handlar om sammansättning av byggnader, deras program och aktiviteter, livscykeltänkande och detaljen i relation till arkitekturgestaltningen. Uppgifterna ökar i komplexitet och hanterar byggteknik, hållbarhet och mötet med användare och omvärld.

Studenterna undersöker komplexiteten i arkitektur genom de processer som specifikt relaterar till dess fält med en särskilt inriktning på byggteknik. Första terminens fokus ligger på att tillägna sig ökad kunskap och förståelse för arkitekturens olika grundläggande principer för gestaltning och husbyggnad, genom begrepp såsom struktur, plats, aktivitet. Övningarna, som bygger vidare på de begrepp och tekniker som introducerats under det första läsåret, tillhandahåller tillvägagångssätt (metoder) för studenten, att utifrån en serie gestaltningsparametrar, utveckla och upprätthålla en systematisk arbetsprocess fram till färdig gestaltning. Dessa parametrar inkluderar också sociala, historiska, politiska, miljö- and genusfrågor. Den andra terminen avancerar i komplexitet genom studier av begrepp och principer för tektonik, ornament, transformation och problematisering av livscykel perspektiv i ett projekt som fokuserar på ombyggnad av en existerande struktur. Vidare fördjupas undersökningarna kring material, rum och detalj i ett sista arkitekturprojekt. Alla arkitekturprojekt inkluderar både arbete med fysisk modell och digitala tekniker för gestaltning och fabrikation. Utöver arkitekturprojekten, läser studenterna kurser i arkitekturämnet och yrket, representation och konstnärliga metoder och verktyg, samt arkitekturens historia och teori och arkitekturteknik. Samverkan mellan kurser och projekt är viktig då kunskaper, metoder och tekniker som förvärvas i kurser och workshops ska implementeras i gestaltningsprojekten.

Kurslista årskurs 2

Årskurs 3

I årskurs 3 ligger fokus på hur studenten möter sin profession, förhåller sig till andra angränsande professioner, och förstår sitt sammanhang.

Studenten introduceras och fördjupar sig i stadsbyggnadsämnet och lär sig förstå och använda kunskapsområdets begrepp och teorier. Vidare utvecklar studenten färdigheter att analysera och gestalta stadsbyggnadsprojekt av hög kvalitet på både översiktlig och mer detaljerad nivå.

Studenten skall generellt och specifikt reflektera över stadens globala, historiska och kulturella roll i samhället, där insikter om olika kulturer och samhällsformers sätt att ge fysisk form åt sina samhällen genom stadsbyggande är centralt. Studenten skall särskilt bli medveten om stadsbyggnadsämnets centrala roll i utvecklingen av hållbar stads- och samhällsutveckling.

Studenten skall i praktiska övningsuppgifter ges grundläggande kunskaper om infrastruktur, landskapsplanering samt planeringens process och regelverk, liksom föreläsningar och seminarier tillägna sig kunskap om stadsbyggandets teori och historia och omsätta denna i det egna arbetet. Studenten skall kunna lösa uppgifter i olika skalor från översiktlig planering till detaljplanering, liksom integrera detta i arbetet med enskilda byggnader. Studenten skall behärska digitala verktyg och särskilt tränas i sin förmåga att omdömesgillt hantera olika former av redovisningsteknik. Studenten skall visa prov på förmåga att arbeta både i grupp och enskilt.

Årskurs 3 avslutas med ett examensarbete, grundnivå (15 högskolepoäng). I detta projekt skall studenten visa att han/hon har väl utvecklade kunskaper om och färdigheter i arkitektprofessionens kärnkompetens arkitektonisk gestaltning och dess tekniska, funktionella och estetiska dimensioner, från stadsbyggnadsnivå till enskilda detaljer i en byggnad. Studenten ska både visa att han/hon kan tillämpa denna kunskap i ett konkret och sammansatt arkitektoniskt projekt och kritiskt argumentera för och reflektera över detta arbete. Med detta projekt avslutas både grundutbildningen och stadsbyggnadsåret i en komplex uppgift som spänner en båge mellan ett översiktligt urbant perspektiv och en enskild byggnadsdetalj och på så sätt definierar arkitektens huvudsakliga verksamhetsfält.

Kurslista årskurs 3

Årskurs 4-5

På avancerad nivå är det övergripande syftet att tillgodose individens fördjupning och individuella progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade kunskapsområden.

På avancerad nivå följer Arkitektutbildningen i sin helhet utbildningsplanen för det 2-åriga masterprogrammet i arkitektur (120 högskolepoäng)

Arkitektutbildningens avancerade nivå (åk 4-5) består terminsvis av:

  • Två studioprojekt (12 högskolepoäng vardera)
  • Två kurser; orienteringskurs (3 högskolepoäng) och seminariekurs (3 högskolepoäng) 

Den avslutande terminen utför studenten ett individuellt Examensarbete (30 högskolepoäng).

På den avancerade nivån genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.

Kurslista årskurs 4

Kurslista årskurs 5

Ändringar kan ske i programmet

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2019-09-13