Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nytt forum för diskussion och samarbete kring bostadsfrågan

Ola Grönlund/ Pexels
Publicerad 2021-03-24

Anna Granath Hansson är en av forskarna i nya nätverket Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS), som vill skapa inspel och diskussion kring bostadsfrågor. På sikt hoppas hon och kollegorna att nätverket ska leda till fler gemensamma forskningsprojekt och sampubliceringar över organisations- och ämnesgränserna.

Hur kom det här samarbetet till?

Anna Granath Hansson (Bild: Privat)

- "Peter Ekbäck hos oss och Elisabeth Ahlinder från Stockholms universitet träffades vid en disputation i Oslo och började diskutera ett nätverk av något slag kring bostadsfrågan. Nu har det utvecklats till ett samverkansinitiativ mellan Juridiska institutionen och Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet, Institutionen för fastigheter och byggande här på KTH, Fastighetsägarna Sverige och Sveriges Allmännytta. Stockholms Universitet har sökt medel och nu har vi en liten budget och har startat igång med de första seminarierna. Alla kommer med inspel på ämnen och diskussionspunkter. Vi är fem forskare som är involverade i dagsläget, men vi hoppas förstås på att fler vill engagera sig. Det är ett väldigt roligt samarbete!”

Varför behövs det ett nytt nätverk kring bostadsforskningen?

-”Tanken är att främja dialog, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan forskare och det övriga samhället kring bostadsfrågor. Det finns förstås redan ett antal nätverk i Sverige som på olika sätt kopplar till bostadsforskning. Med i Forum för Bostadsforskning Stockholm vill vi fokusera lite extra på gränserna mellan juridik, geografi och fastighetsvetenskap, då det finns många beröringspunkter mellan ämnesområdena. Det skapar en tvärvetenskaplighet bland nätverkets medlemmar och ger en bred möjlighet till många spännande frågor och vinklar. Vi kände även att det inte fanns något nätverk för att diskutera detta i Stockholm, många andra nätverk är lokaliserade i mindre städer. Bostadsfrågan är ju verkligen ständigt aktuell här, och på många sätt kanske även svårast att lösa just här i huvudstaden."

Tanken är att erbjuda ett forum med återkommande seminarier som öppnar för diskussion, nätverkande och i längden förhoppningsvis nya samarbeten och gemensamma projekt. Anna ser stora möjligheter till bred samverkan och dialog för bostadsforskare.  

- ”Vi vill att nätverket ska erbjuda en möjlighet att både lyssna på intressanta seminarier och att få diskutera och analysera nya forskningsresultat med forskare från andra discipliner. Det finns ett stort värde i att kunna hitta informella kontakter och skapa nya nätverk över ämnesgränserna. Det kan vara ett sätt att hitta andra som kan ge feedback inför publicering, vilket förstås är speciellt värdefullt för doktorander och forskare tidigt i karriären. Plus att det kan vara bra att det inte är samma krets som ger feedback varje gång, någon från ett annat ämne kanske ser något helt annat i texten. Vi hoppas att fler doktorander och postdocs hittar till oss och tar chansen att berätta om sin forskning, lära känna andra, och diskutera fritt. Alla som vill diskutera och presentera är välkomna!”

Vad händer i nätverket just nu?

- ”Vi har träffats ett antal gånger i forskargruppen för att lära känna varandra, gått igenom allas forskning och hittat kontaktytor. Vi startade egentligen förra året, men sedan försenades vi av pandemin. Vi hade dock turen att hinna träffas en gång innan pandemirestriktionerna infördes, men sedan dess har vi genomfört möten och aktiviteter digitalt. I höstas bjöd Stockholms Universitet in forskare intresserade av bostadsfrågor till ett lanseringsevent där vi presenterade FBS och bjöd in till dialog och samarbete. På vårt första seminarium i slutet av förra året berättade doktorand Lisa Bergsten från KTH om kreativa upplåtelseformer och nydisputerade Saki Bailey från Göteborgs universitet talade om en modell för lösningar av stadsbostadskrisen. Det var väldigt lyckat! Alla som var med fick också chansen att komma med inspel till kommande event. Vi har fått lite uppslag, bl.a. att ha lunchseminarier för forskare.”

Förra veckan genomförde FBS sitt andra seminarium med fokus på hyresrättens roll och utveckling. Under 90 minuter presenterades och diskuterades tre studier. Ida Borg (Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet) presenterade en studie om byten av upplåtelseform över tid, från unga vuxna till vuxna, där studien belyser olika bostadsbanor. Jennie Gustafsson berättade om en kartläggning av utvecklingen av hyressektorn i Malmö samt utvecklingen av hyresgästers socioekonomiska status mellan åren 1996-2016. Hannes Rolf, Centrum för Civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke högskola, presenterade sin avhandling En fackförening för hemmen. Kollektiv mobilisering, hyresgästorganisering och maktkamp på hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg 1875-1942. Det var bra uppslutning och Anna ser fördelar med att genomföra seminarier på Zoom.

- ”Det känns verkligen som att många vant sig nu och utnyttjar det digitala på ett riktigt bra sätt. Det går att skapa ett bra samtalsklimat även digitalt. Digitala forum skapar ju också en unik möjlighet att vara med var man än är, bara tiden fungerar. Det öppnar upp för ett bredare event vilket är väldigt roligt. Trots att ordet Stockholm är med i nätverkets namn så medverkar folk från hela landet i publiken och är aktiva i diskussionen. Det ger också en ökad möjlighet till en bredd bland talarna - en av föreläsarna vid första seminariet var med via ett universitet i USA. Vi hoppas på att genomföra ett till seminarium digitalt under våren och sedan något under hösten. Men, med det sagt så ser jag framemot att kunna ha seminarier och diskussioner fysiskt längre fram!”

Nordic Research Collaboration Network

Institutionen för fastigheter och byggande är aktiv i ett antal andra nätverk. Anna berättar om Nordic Research Collaboration Network, som Peter Ekbäck har varit med och initierat:

- ”Nordic Research Collaboration Networkär ett nordiskt forskarnätverk med fokus på markanvändning. De fyra större nordiska länderna medverkar, och syftet är att initiera samnordiska forskningsprojekt och att erbjuda en nordisk forskarskola med en serie doktorandkurser. I nätverket ingår Aalto i Finland, Aalborg i Danmark, NMBU i Norge samt LTH och KTH här i Sverige. Flera gemensamma forskningsprojekt har genomförts och några är pågående. Den gemensamma doktorandutbildningen är redan igång i en liten skala och Peter har fått finansiering för att utveckla den vidare. Den första kursen genomfördes på KTH i höstas. En riktig höjdare enligt våra doktorander! De fick nya vänner och kunde ta kontakt med varandra mellan kurstillfällena, utbyta artiklar och diskutera sina projekt. Vi hoppas att fler doktorander och handledare hittar till nästa kurs! Det är flera nya doktorandkurser på gång, och en av dem kommer ha rent bostadstema med fokus på markfrågor och fastighetsjuridik."

Vad händer mer just nu för din del?

- ”Jenny Paulsson, Peter Ekbäck och jag har just publicerat en artikel om de svenska upplåtelseformerna i flerbostadshus och den glidande skalan mellan äganderätt och nyttjanderätt. Ämnet är intressant inte minst i relation till de hybrider mellan de olika upplåtelseformerna som nu utvecklas i försök att möta efterfrågan på mer överkomliga hyror och priser– Studier kan belysa hur olika former påverkar de boende ur olika aspekter. Hur säkert är det för de människor som köper eller hyr sin bostad på det sättet? Vilken legal status har de? Det är inte säkert att det blir bra även om intentionerna är goda. Enskilda kan hamna i kläm. Det är en viktig fråga i bostadspolitiken som det behövs mer bostadsjuridisk forskning kring. Jenny Paulssons doktorand Lisa Bergsten ska särskilt titta på den här frågan i nästa steg i sitt doktorandprojekt.”

Anna är även med i ett större norskt forskningsprojekt finansierat av norska forskningsrådet. Projektet ska undersöka hållbara vägar att genom initiativ i stadsplaneringen få mer heterogena städer tillgängliga för fler. För Annas del innebär det att sammanställa en europeisk utblick över hur detta har hanterats i andra länder. Projektet pågår till 2023 och kommer resultera i ett antal artiklar och jämförelser mellan de svenska och norska systemen med andra länders. Hon är även med i ett annat projekt med nordiskt fokus, där projektet handlar om hur man tillgodoser behovet av bostäder för personer med lägre inkomster i marknadsbaserad projektutveckling. Anna uppskattar alla möjligheter till samarbeten och tillämpade projekt.

- ”Jag har varit här på KTH sedan 2014 och det är det mest intressanta jobb jag någonsin har haft. Det är så kul! Stereotypen av en forskare som någon som sitter ensam på sin kammare och skriver stämmer verkligen inte alls, det finns väldigt många spännande möjligheter till nätverk och samarbeten inom bostadssektorn. Nu hoppas jag att FBS ska växa till att även inkludera gemensamma projekt, och att fler forskare från olika ämnesområden tar chansen att vara med på nästa seminarium och bidra med sina idéer!”

Text: Josefin Backman

Det här är den tredje artikeln i Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad s artikelserie om utvalda forsknings-, utbildnings- eller samverkansinitiativ från respektive institutions verksamhet. Du hittar de tidigare artiklarna här:

  1. KTH Arkitektur: Ljusdesignforskning introduceras i arkitektur

  2. Byggvetenskap: Han planerar ny studenttävling om självförsörjning

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-03-24