Till innehåll på sidan

Logistik och konsumtion

Logistik och värdekedjehantering

Ju längre matens värdekedjor är, desto fler aktörer är involverade och desto mer transporter och samordning behövs mellan värdekedjornas olika delar. Huvuddelen av de livsmedel som konsumeras i Sverige produceras i komplexa och långa värdekedjor, som i sin tur förbrukar resurser och skapar ett avstånd mellan konsumenter och lantbrukare. Digitala verktyg och plattformar kan möjliggöra nya lösningar och föra livsmedelsaktörer närmare varandra. Till exempel är många små, innovativa lokala matdistributionssystem beroende av sociala medier och/eller onlineplattformar (t.ex. REKO-ringar, boxsystem).

Konsumentperspektiv och praxis

En omställning mot mer hållbar och hälsosam kost behövs både vid offentlig upphandling och i privata hushåll. För offentlig upphandling behöver hållbarhetsfrågor bli mer framträdande i upphandlingsprocessen, utan att bryta mot lagen om offentlig upphandling (LOU, lagen om offentlig upphandling). Det pågår forskning på KTH om detta i samarbete med IVL. Det bredare konsumentperspektivet är ett stort forskningsområde och omfattar hållbara metoder som sådana (t.ex. när det gäller att handla mat, minimering av matsvinn) samt stödjande åtgärder för dessa metoder. Detta inkluderar vanligtvis olika digitala verktyg (t.ex. återkoppling av information om miljöpåverkan av matval).

Kontakta Theme Leader för mer information: