Till innehåll på sidan

Rektor

Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare.

Rektors ansvar och uppgifter

 • Rektor ansvarar för den löpande verksamheten enligt de direktiv som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och ansvarar för att universitetsstyrelsens beslut verkställs.
 • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH.
 • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör utbildning. Rektor ska också besluta om en riktlinje om utbildningens organisation.
 • Rektor beslutar om en verksamhetsplan för KTH.
 • Rektor har övergripande ansvar för arbetsmiljön och övergripande ansvar för jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbetet.
 • Rektor ansvarar för att KTH i sin verksamhet främjar en hållbar utveckling.
 • Rektor ansvarar inför styrelsen för att det finns en process för intern styrning och kontroll och att den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms.

Rektor och prorektor

Universitetsdirektör

Foto på universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

Kerstin Jacobsson
universitetsdirektör

 • ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser
 • chef för verksamhetsstödet.

 E-post: kerjac@kth.se

Vicerektorer

För vissa verksamhetsuppgifter kan rektor utse och delegera uppgifter till vicerektorer.

Utbildning

Foto på vicerektor för utbildning Leif Kari.

Leif Kari, vicerektor ansvarig för utbildning:

 • ingenjörs-, arkitekt- och lärarutbildning
 • behörighetsgivande (basnivå), grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • livslångt lärande.

 E-post: leifkari@kth.se

Digitalisering 

Foto på vicerektor för digitalisering Jan Gulliksen.

Jan Gulliksen, vicerektor ansvarig för digitalisering:

 • utreda KTH:s läge avseende digitalisering av utbildning, forskning och samverkan och i samband med detta genomföra en omvärldsanalys och benchmarking
 • ta fram rekommendationer rörande digitalisering för positionering av KTH
 • ta fram en strategi för digitalisering vid KTH.

 E-post: gulliksen@kth.se

Jans inlägg om digitalisering i vicerektorsbloggen

Globala relationer och internationella samarbeten 

Foto på vicerektor för globala relationer och internationalisering Stefan Östlund.

Stefan Östlund, vicerektor ansvarig för globala relationer och övergripande internationella samarbeten:

 • Internationella strategier
 • Strategiska universitetspartnerskap
 • Internationell studentrektytering.

 E-post: stefano@kth.se

Hållbar utveckling 

Foto på vicerektor för hållbarhet Per Lundqvist.

Per Lundqvist, vicerektor ansvarig för hållbar utveckling:

 • ordförande i KTH-Sustainability
 • hållbar utveckling i utbildningen
 • hållbar utveckling i forskningen.

 E-post: per.lundqvist@energy.kth.se

Fakultetsrådet

Dekanus och prodekanus

Porträttbild: en ljushårig kvinna i ljusblå kavaj.

Sofia Ritzén
Fakultetens dekanus ansvarar för kvalitet i forskning och utbildning:

 • Ordförande i fakultetsrådet
 • Vice ordförande utbildningsnämnden

E-post: dekanus@kth.se

Foto på prodekanus Anna Finne Wistrand.

Anna Finne Wistrand
Fakultetens prodekanus ansvarar för kvalitet i forskning och utbildning:

 • Vice ordförande i fakultetsrådet
 • Ordförande i anställningsnämnden

E-post: prodekanus@kth.se

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ vars sammansättning utgörs av valda ledamöter. Fakultetsrådet leds av dekanus och prodekanus och har övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar. Fakultetsrådet är även rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor. Läs mer om fakultetsrådets uppgifter, sammansättning och verksamhet med kollegialt forum och skolkollegier på intranätet.

Fakultetsrådet

Rektors rådgivande organ

Utöver fakultetsrådet får rektor ledningsstöd av två andra rådgivande organ. Information om organen finns att läsa på intranätet via länkarna nedan.

Skolchefsråd

Skolchefsrådet behandlar skolspecifika frågor, bland annat övergripande verksamhetsfrågor och arbetsgivarfrågor.

Skolchefsråd

Strategiskt råd

Strategiska rådet är ett forum för information, diskussion och beredning av universitetsgemensamma frågor av strategisk karaktär och andra övergripande frågor.

Strategiskt råd

Beredande organ

Anställningsnämnden

Anställningsnämnden är ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH. Till anställningsnämnden hör även befordringsnämnden samt skolornas lokala rekryterings- och docentkommittéer. Befordringsnämnden handlägger ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor. Rekryteringskommittéerna bereder och avger förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. Docentkommittéerna svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun.

  Anställningsnämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) är KTH:s högsta organ för beredning av övergripande utbildningsfrågor. Utbildningsnämnden har tre utskott av mer operativ karaktär; grundutbildningsutskottet, forskarutbildningsutskottet och utbildningsadministrativa utskottet. I utskotten lyfts frågor på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel utbildningsnämnden.

  Utbildningsnämnden