Till innehåll på sidan

Rektor och ledning

Rektor är myndighetschef och har under universitetsstyrelsen det övergripande ansvaret för KTH:s verksamhet. Rektor förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av KTH:s universitetsstyrelse. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare.

Rektors ansvar och uppgifter

  • Rektor ansvarar för den löpande verksamheten enligt de direktiv som universitetsstyrelsen beslutar. Rektor ska hålla universitetsstyrelsen informerad om verksamheten, förse universitetsstyrelsen med underlag för beslut och ansvarar för att universitetsstyrelsens beslut verkställs.
  • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH.
  • Rektor beslutar om ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden som rör utbildning. Rektor ska också besluta om en riktlinje om utbildningens organisation.
  • Rektor beslutar om en verksamhetsplan för KTH.
  • Rektor har övergripande ansvar för arbetsmiljön och övergripande ansvar för jämställdhets-, mångfalds- och likavillkorsarbetet.
  • Rektor ansvarar för att KTH i sin verksamhet främjar en hållbar utveckling.
  • Rektor ansvarar inför styrelsen för att det finns en process för intern styrning och kontroll och att den interna styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms.

Rektor och prorektor

Foto på prorektor Mikael Östling.

Mikael Östling
Prorektor
Ansvar för strategisk samverkan och forskningens infrastruktur.

- Rektors ställföreträdare

E-post: prorektor@kth.se

Dekanus och prodekanus

Foto på dekanus Anders Forsgren.

Anders Forsgren
Fakultetens dekanus
Ansvar för kvalitet i forskning och utbildning

- Ordförande i fakultetsrådet
- Ordförande i anställningsnämnden

  E-post: dekanus@kth.se

Foto på prodekanus Sofia Ritzén.

Sofia Ritzén
Fakultetens prodekanus
Ansvar för kvalitet i forskning och utbildning

- Vice ordförande i fakultetsrådet
- Vice ordförande i utbildningsnämnden

  E-post: prodekanus@kth.se

Universitetsdirektör

Foto på universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

Kerstin Jacobsson
Universitetsdirektör
Ansvarar för att ärenden bereds i enlighet med gällande författningar och universitetets egna bestämmelser.

- Chef för det gemensamma verksamhetsstödet

E-post: kerjac@kth.se

Vicerektorer

För vissa verksamhetsuppgifter kan rektor utse och delegera uppgifter till vicerektorer.

Foto på vicerektor för forskning Annika Stensson Trigell.

Annika Stensson Trigell
Vicerektor
Ansvarig för forskning:

- Extern forskningsfinansiering
- Centrumbildningar
- Tvärvetenskapliga plattformar
 

  E-post: annika@kth.se

Foto på vicerektor för digitalisering Jan Gulliksen.

Jan Gulliksen
Vicerektor
Ansvarig för digitalisering

  - Utreda KTH:s läge avseende digitalisering av utbildning, forskning och samverkan
  och i samband med detta genomföra en omvärldsanalys och benchmarking
  - Ta fram rekommendationer rörande digitalisering för positionering av KTH
  - Ta fram en strategi för digitalisering vid KTH

E-post: gulliksen@kth.se

Foto på vicerektor för hållbarhet Per Lundqvist.

Per Lundqvist
Vicerektor
Ansvarig för hållbar utveckling:

- Ordförande i KTH-Sustainability
- Hållbar utveckling i utbildningen
- Hållbar utveckling i forskningen

E-post: per.lundqvist@energy.kth.se

Foto på vicerektor för jämställdhet och värdegrund Anna Wahl.

Anna Wahl
Vicerektor
Ansvarig för jämställdhet och värdegrund:

- Utveckla en plan för jämställdhetsintegrering på KTH
- Probleminventering av ojämställdhet
- Formulering av mål för jämställdhetsintegrering
- Utarbeta åtgärder och aktiviteter för jämställdhetsintegrering
- Utveckla arbete med värdegrund på KTH

  E-post: anna.wahl@itm.kth.se

Foto på vicerektor för globala relationer och internationalisering Stefan Östlund.

Stefan Östlund
Vicerektor
Ansvarig för globala relationer och övergripande internationella samarbeten

- Internationella strategier
- Strategiska universitetspartnerskap
- Internationell studentrektytering

E-post: stefano@kth.se

Foto på vicerektor för utbildning Leif Kari.

Leif Kari
Vicerektor
Ansvarig för utbildning:

- Ingenjörs-, arkitekt- och lärarutbildning
- Behörighetsgivande (basnivå), grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
- Livslångt lärande

E-post: leifkari@kth.se

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande självständigt organ vars sammansättning utgörs av valda ledamöter. Fakultetsrådet leds av dekanus och prodekanus och har övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar. Fakultetsrådet är även rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor. Läs mer om fakultetsrådets uppgifter, sammansättning och verksamhet med kollegialt forum och skolkollegier på intranätet.

Fakultetsrådet

Rektors rådgivande organ

Utöver fakultetsrådet får rektor ledningsstöd av tre andra rådgivande organ. Information om organen finns att läsa på intranätet via länkarna nedan.

Rektorsråd

Rektorsrådet är ett stöd för rektor för hantering av strategiska och andra övergripande frågor.

Rektorsråd

Skolchefsråd

Skolchefsrådet behandlar skolspecifika frågor, bland annat övergripande verksamhetsfrågor och arbetsgivarfrågor.

Skolchefsråd

Strategiskt råd

Strategiska rådet är ett forum för information, diskussion och beredning av universitetsgemensamma frågor av strategisk karaktär och andra övergripande frågor.

Strategiskt råd

Beredande organ

Anställningsnämnden

Anställningsnämnden är ett universitetsövergripande organ som bereder ärenden enligt anställningsordning vid KTH. Till anställningsnämnden hör även befordringsnämnden samt skolornas lokala rekryterings- och docentkommittéer. Befordringsnämnden handlägger ärenden som gäller befordran av lektor till professor samt befordran av biträdande lektor till lektor. Rekryteringskommittéerna bereder och avger förslag beträffande anställning av i första hand professor, lektor och biträdande lektor. Docentkommittéerna svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun.

  Anställningsnämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) är KTH:s högsta organ för beredning av övergripande utbildningsfrågor. Utbildningsnämnden har tre utskott av mer operativ karaktär; grundutbildningsutskottet, forskarutbildningsutskottet och utbildningsadministrativa utskottet. I utskotten lyfts frågor på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel utbildningsnämnden.

  Utbildningsnämnden

Rektors kansli

De huvudsakliga uppgifterna för rektors kansli är att stötta rektor och prorektor med administrativt stöd och med det stöd i övrigt som rektor bedömer behövs för att verksamheten inom kansliet ska fungera.

Rektors kansli

Innehållsansvarig:Ledningskansliet
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-05-04