Till innehåll på sidan

Organisation

DMMS består idag av medlemmarna KTH, Scania, Sandvik Coromant och Chalmers Centre for Metal Cutting Research MCR.

DMMS arbetar i nära symbios med huvudsaklig personal hos institutionen för industriell produktion IIP och har därför inte egna lärar- och forskarresurser på KTH. Verksamheten är organiserade i tre olika fokusområden: forskning, utbildning samt kunskapsspridning och nätverkande. Representanter för DMMS medlemmar träffas kontinuerligt i olika arbetsgrupper och forum för att utbyta erfarenheter och tillsammans bestämma inriktningen för verksamheten.

Arbetsgrupper inom DMMS

Utbildning

Utbildningsgruppen träffas fyra gånger per år med två representanter vardera från Sandvik Coromant, Scania och KTH. Gruppens syfte är att planera och följa upp aktiviteter kring utbildning för att säkerställa en aktuell utbildning inom produktion.

Utbildning och kunskapsutveckling är ett viktigt fokusområde för DMMS. Syftet med utbildningsgruppen är att tillsammans med medlemmarna kontinuerligt identifiera behoven av kunskap och kompetens inom verksamhetsområdet och omsätta det till aktiviteter som nya kurser eller kursmoment.

Forskning

Forskningsrelaterade frågor drivs inom DMMS av aktiva medlemmar på styrelsemöten och i mindre arbetsgrupper och forum, se nedan. Forskningsaktiviteter planeras enligt en projektplan. Idéer och förslag till planen kommer från medlemmarna via de olika forumen och gemensamma möten.

Kunskapsspridning och nätverkande

Resultat från DMMS verksamhet diskuteras inom ramen för DMMS och MCR (systerorganisationen på Chalmers) gemensamma forum. Vid möten erbjuds möjligheter att hitta nya aktiviteter som sedan kan användas i forskningsprojekt eller för utbildning. Huvudsakligen sker informationsspridning av aktiviteter och återkoppling under de årliga medlemsdagarna.

Gemensamma forum

  • PVC – Processvätskecentrum (leds av MCR och stöds av DMMS)
  • FAV – Forum för användare av verktygsmaskiner (leds av DMMS och stöds av MCR)
  • IGC – International Grinding Centre (leds av MCR och stöds av DMMS)

Forumen har sina egna ledningsgrupper med ordförande från industripartner och koordinator från centrumen.

Ledning

DMMS verksamhet sköts av en styrelse som tillsammans med centrumföreståndaren ansvarar för inriktning och verksamhetsutveckling av centrumet. Styrelsen träffas tre till fyra gånger per år, då bland annat rapportering av avslutade, pågående och planerade aktiviteter samt budgetuppföljning görs. Arbetet sker enligt en övergripande årscykel där olika aktiviteter som kurser, medlemsmöten/konferenser och forskningsutlysningar behandlas.

Tillhör: DMMS
Senast ändrad: 2021-02-01