Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Åsa Emmer

Profilbild av Åsa Emmer

PROFESSOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 30
E-post

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag fick min grundutbildning på Stockholms Universitet, följt av anställningar som laboratorieingenjör på ett läkemedelsföretag och Naturvårdsverket. Jag återvände till universitetsvärlden genom forskarstudier på institutionen för Analytisk kemi på KTH. Efter doktorsexamen stannade jag på KTH som forskare, forskarassistent, lektor och slutligen professor.

Forskning

De huvudsakliga intresseområdena inom forskningen i min grupp är provpreparering, separationsvetenskap, masspektrometri och miniatyrisering. Detta tillämpas på biologiska prover, biomolekyler och bioaktiva substanser med fokus på selektivitet och känslighet, och arbete med små volymer av komplexa prov.

Några pågående eller nyligen avslutade projekt är kortfattat beskriva nedan.

Amyloid β-peptider (Aβ) anses bidra till utveckling av Alzheimers sjukdom men de är mycket svåra att analysera p.g.a. att de lätt bildar protofibriller. Därför har vi utvecklat en metod omfattande flera provbehandlingssteg och analys med matris-assisterad laserdesorptions-/joniseringsmasspektrometri (MALDI-MS) för att detektera Aβ i ryggmärgsvätska från patienter. Mikrokanaler och datorsimulering var också viktiga delar i detta arbete.

Mikrokanaler med kapillärer och elektroder

Liknande typer av molekyler (protein-nanofibriller) men från växt- eller restprodukter har nyligen karakteriserats med MALDI-MS i ett samarbete med andra forskare vid avdelningen för Tillämpad Fysikalisk Kemi, KTH.

Mikrobubblor av polyvinylalkohol (PVA-MB), vilka ska användas som kontrastmedel vid t.ex. ultraljudsundersökningar, utgör en helt annan typ av analyt. PVA-MB har analyserats i blodplasma med kapillärelektrofores (CE) och konventionell UV-detektor eller en UV-baserad avbildningsdetektor. Detta arbete utfördes tillsammans med forskare från f.d. Skolan för Teknik och Hälsa, KTH, och företaget som utvecklade avbildningsdetektorn.

PVA-MB i rörelse i en CE-kapillär

Att kombinera olika nya provbehandlingsmetoder med separation och/eller MS är ett återkommande tema i vår forskning. Detta har t.ex. utnyttjats för att analysera glykoproteiner som osteopontin (OPN) och immunoglobulin G med MS. Här undersöktes också nya material för förbättrad uppkoncentrering. Denna forskning motiveras av det stora intresset för glykoproteiner i klinisk och biomedicinsk forskning då dessa proteiner har många viktiga funktioner. De är också använda som biomarkörer och bioläkemedel. I detta sammanhang har vi också sett vikten av korrekt MS-kalibrering, och vi har utvärderat nya kalibranter. Vi är delaktiga i ett pågående IMI EU-finansierat program, iConsensus, där ett antal europeiska universitet och företag tillsammans utvecklar analysprocesser och kontrollsystem för att förbättra bioprocesserna för och tillverkningen av bioläkemedel. Vi bidrar till Work Package 3, ”CE chip platform”, där vi utvecklar metoder för olika grupper av analyter i odlingsmediet, och som Work Package-ledare.

I ett VR- och CTS-finansierat projekt samarbetar vi med forskare vid International Center of Insect Physiology and Ecology, icepe, Kenya. I detta projekt kombineras metoder för provbehandling, separation med gaskromatografi (GC) och identifiering med MS med biologiska metoder för att hitta semiokemiska substanser som attraherar äggläggande malaria-myggor. Extrakt från olika typer av gräs undersöks för att kunna utveckla s.k. ”trap-and-kill”-enheter som ett bidrag till ansträngningarna att bekämpa denna allvarliga sjukdom som drabbar hundratals miljoner människor, och dödar ungefär en halv miljon varje år.

Ett annat exempel på att koppla separationer med provbehandling och karakterisering är en CE-MALDI-MS-kombination med trypsinklyvning integrerad på MALDI-plattan. Detta system användes i en studie av reproduktionsproteiner från fjärilar där känsligheten var ett problem och en speciellt behandlad MALDI-platta tillverkades för att göra detektion av analyterna möjlig.

En vattendroppe appliceras på en behandlad MALDI-platta

Undervisning

Jag har föreläsningar, övningar, och labbprojekt m.m. i flera kurser, och är kursansvarig både på grundutbildningen och i forskarutbildningen (se listan nedan). Dessutom har jag handlett/examinerat över 70 examensarbeten på masternivå och över 30 på kandidatnivå. Vissa av dessa har varit internationella utbyten via tex ERASMUS.

Utöver undervisning i kurser är jag inriktningsansvarig för matematik/kemi på programmet Civilingenjör och lärare, och programansvarig för doktorsprogrammet Kemivetenskap.


Kurser

Analytisk Kemi med statistik (CK1295), lärare | Kurswebb

Analytisk kemi (CK1290), lärare | Kurswebb

Analytisk kemi 2 (KH1324), lärare | Kurswebb

Analytiska separationer (KD2330), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom Teknisk kemi, grundnivå (KA103X), assistent | Kurswebb

Examensarbete inom kemi, avancerad nivå (KD200X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå (KH138X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), lärare | Kurswebb

Handledningsmetodik för projektarbete (FKA3020), lärare | Kurswebb

Litteraturkurs för forskarstuderande (FCA3002), examinator | Kurswebb

Organiska och biokemiska analytiska separationer (FCK3303), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Organiska och biokemiska analytiska separationer (FCK3304), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Perspektivkurs forskning och innovation (KA1030), lärare | Kurswebb

Perspektivkurs forskning och innovation (KA1040), lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 1 (LT1041), lärare, assistent | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 2 (LT1042), lärare | Kurswebb

Programsammanhållande kurs för civilingenjör och lärare, årskurs 3 (LT1043), lärare | Kurswebb

Projekt i kemi (KD2905), examinator | Kurswebb

Projekt i kemi (KD2910), examinator | Kurswebb

Rening av biomolekyler (BB1210), lärare | Kurswebb

Spektroskopiska verktyg inom kemi (KD2320), lärare | Kurswebb