Till innehåll på sidan

Experter vid KTH: Hållbar utveckling

Här hittar du som är journalist tips på experter vid KTH som forskar på olika aspekter av hållbar utveckling.

ICT och klimat 

Cecilia Katzeff, docent. Forskar om tekniska lösningar i samspelet mellan människa och miljö beteendeförändringar för ett hållbart samhälle och hur design av digital teknik kan stödja människors hållbara livsstilar I hushållet, på arbetsplatsen.
Profil: Cecilia Katzeffs profilsida
Telefon: 08 - 790 88 13
E-post: ckatzeff@kth.se
Område: Energikonsumtion, matkonsumtion och avfall, människa-datorinteraktion

Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys forskar inom livscykel analys och andra verktyg för att mäta påverkan på miljön inom byggande, transporter, energi, informationsteknologi, avfall
Profil: Göran Finnvedens profilsida
Telefon: 08 - 790 73 18
E-post: goran.finnveden@abe.kth.se
Område: Miljöpolitik, scenarier rörande avfall och cirkulär ekonomi i staden

Mattias Höjer, professor i miljöinriktade framtidsstudier. Forskar i framtidsscenarier och hur utsläpp av klimatpåverkande gaser, energianvändning och digitalisering relaterar till framtidens städer, transporter och bebyggelse.
Profil: Mattias Höjers profilsida
Telefon: 070 - 761 64 51
E-post: hojer@kth.se
Område: Smarta städer, digitalisering, transporter och bebyggelse

Klimat, utsläpp och vatten

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, miljöns humaniora, miljö och klimatpolitik, säkerhetspolitik kopplat till klimat, idehistoria.
Profil: Sverker Sörlins profilsida
Telefon: 070 - 545 25 26
E-post: sorlin@kth.se
Område: Arktis, naturresurser och turism, global uppvärmning

Francesco Fuso-Nerini, föreståndare för KTH Climate Action Centre, universitetslektor
Profil: Francesco Fuso-Nerinis profilsida
Telefon: 072 - 148 62 63
E-post: francesco.fusonerini@energy.kth.se
Område: Klimatåtgärder, energisystem, hållbar utveckling, klimatpolitik, utsläppsreducering, samhällets anpassning till klimatförändringar.

Nina Wormbs, professor i teknikhistoria.
Profil: Nina Wormbs profilsida
Telefon: 08 - 790 85 83
E-post: nina@kth.se
Område: Klimatkommunikation, beteende i relation till klimatet, klimat- och miljöhistoria, Arktis, satelliter, teknisk förändring, digitalisering, nya och gamla medier, teknik och genus.

Christophe Duwig, professor. Forskar om ren luft teknologier, återvinning av spillvärme, negativa utsläpp, digitalisering för kemiska och termodynamiska processer.
Profil: Christophe Duwigs profilsida
E-post: duwig@kth.se
Telefon: 073 - 765 22 62
Område: Clean & Decarbonized Thermal Energy

David Nilsson, föreståndare för KTH:s vattencentrum (kth.se/water). Docent i Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.
Profil: David Nilssons profilsida
Telefon: 08 - 790 87 42
E-post: david.nilsson@abe.kth.se
Område: Stadens vatten, sanitet, systemförändring och innovation

Fredrik Gröndahl, docent hållbar användning av havets tillgångar till bland annat mat och energi.
Profil: Fredrik Gröndahls profilsida
Telefon: 08 - 790 61 58
E-post: fgro@kth.se
Område: Hållbar mat, alger, Blue Food centrum för framtidens havsmat 

Karin Edvardsson Björnberg, docent forskar i gränslandet mellan miljöfilosofi och miljöpolicyanalys med särskilt fokus på frågor som rör miljömålstyrning, miljöreglering och andra styrfrågor som rör miljö och hållbar utveckling.
Profil: Karin Edvardsson Björnbergs profilsida
Telefon: 08 - 790 95 96,
E-post: karin.bjornberg@abe.kth.se
Område: Klimatvetenskapsförnekelse, miljöpolicy 

Maryna Henrysson forskar om processer och metoder för koldioxidsnål omställning i energisystem, cirkulär ekonomi, urban cirkularitet och policy frågar för att minska klimatförändringarna.
Profil: Maryna Henryssons profilsida
Telefon: 08 - 790 74 64
E-post: maryna.henrysson@energy.kth.se
Område: Klimatstyrning, transformation el och infrastruktur, aktörer på koldioxidmarknaden

Marco Armiero, researcher on environmental justice, fascism and ecology, just sustainability, climate and migration.
Profile: Marco Armieros profilsida
Email: marco.armiero@abe.kth.se
Area: Environmental history, political ecology, environmental humanities, refugee flows and the climate

Konsumtion och produktion

Karin Bradley, docent och forskar om hållbar konsumtion och hållbar stadsutveckling.
Profil: Karin Bradleys profilsida
Telefon: 070 - 918 60 88
E-post: karin.bradley@abe.kth.se
Område: Hållbar konsumtion, delningsekonomi, cirkulär ekonomi, stadsutveckling, sociala rörelser, civilsamhällets roll 

Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling och framtidsstudier forskar om hållbar konsumtion.
Profil: Åsa Svenfelts profilsida
Telefon: 08 - 790 88 18
E-post: asa.svenfelt@abe.kth.se
Område: Hållbar konsumtion, scenarier, rekyleffekter, hållbara framtider bortom BNP tillväxt, programchef Mistra Sustainable Consumption

Amir Rashid, professor inom tillverkning.
Profil: Amir Rashids profilsida
Telefon: 08 - 790 63 73
E-post: amirr@kth.se
Område: Cirkulär ekonomi, cirkulära tillverkningssystem, livscykelanalys, återvinningsproduktion, tillverkningsprocesser och hållbarhet

Sofia Ritzén, professor i integrerad produktutveckling. Forskar om hur man skapar innovationsförmåga i organisationer, särskilt när organisationen internt eller i innovationsekosystem behöver utveckla sina arbetssätt för att bidra till skapandet av en hållbar utveckling.
Profil: Sofia Ritzéns profilsida
Telefon: 08 - 790 91 82
E-post: ritzen@kth.se,
Område: Innovationsledning, hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi 

Rafael Laurenti forskar i organisationsförändringar inom industriföretag från linjära till cirkulära processer.
Profil: Rafael Laurentis profilsida
E-post: rafa@kth.se
Telefon: 08 - 790 73 16
Område: Affärsmässiga, konsumentmässiga hinder för övergång till cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, hållbar produktion, cirkulär ekonomi, industriell ekologi

Material 

Kerstin Forsberg, docent i kemiteknik. Arbetar och forskar bland annat inom resursåtervinning.
Profil: Kerstin Forsbergs profilsida
E-post: kerstino@ket.kth.se
Telefon: 08 - 790 64 04
Område: Avfallsströmmar, resursåtervinning

Ulrica Edlund, professor i polymerteknologi. Utveckling av funktionella polymera material från förnybara råvaror.
Profil: Ulrica Edlunds profilsida
E-post: edlund@polymer.kth.se
Telefon: 08 - 790 76 34
Område: Bioplaster, gröna material, förpackningar, alger, material för vattenrening, polysackarider

Samhällsplanering 

Olga Kordas, lektor i hållbar stadsutveckling, forskar inom data analys för klimatneutrala och hållbara städer. Programchef för Viable Cities och leder satsningen på klimatneutrala städer 2030.
Profil: Olga Kordas profilsida
Telefon: 08 - 790 87 73
E-post: olga@kth.se
Område: Hållbar stadsutveckling, smarta städer, medborgarengagemang, missionsdriven innovation

Tove Malmqvist Stigell, docent. Forskar på den byggda miljöns miljöpåverkan.
Profil: Tove Malmqvist Stigells profilsida
Terlefon: 08 - 790 85 53
E-post: tove.malmqvist@abe.kth.se
Område: Miljöbedömningar av byggnader så att det kan styras mot ett mer hållbart samhälle, gröna byggnader i fråga om energi, material

Cecilia Sundberg, docent. Forskar om övergången till mer hållbara och cirkulära tekniska system rörande mat, avfall och bioenergi. klimatneutrala städer.
Profil: Cecilia Sundbergs profilsida
Telefon: 08 - 790 87 13
E-post: cecilia.sundberg@abe.kth.se
Område: Integrering av biokol i energi, avfalls- och livsmedelsystem för att minska koldioxidutsläpp

Rebecka Milestad, docent. Forskar om hållbar livsmedelsförsörjning i städer ur olika perspektiv.
Profil: Rebecka Milestads profilsida
Telefon: 08 - 790 88 25
E-post: rebecka.milestad@abe.kth.se
Område: Stadsodling, ekologiska varor och mat , hur jordbruket påverkas av produktionssystem och efterfrågan

Anna Björklund docent som forskar inom miljöstrategisk analys, med fokus på livscykelanalys (LCA).
Profil: Anna Björklunds profilsida
Telefon: 08 - 790 86 21
E-post: anna.bjorklund@abe.kth.se
Område: LCA med tillämpningar inom cirkulär ekonomi, resursåtervinning, utveckling av ny teknologi, planering av transportsystem

Transporter

Jonas Åkerman, forskare rörande flyg och biltrafik.
Profil: Jonas Åkermans profilsida
Telefon: 08 - 790 73 02
E-post: jonas.akerman@abe.kth.se
Område: Klimatsmarta staden, kollektivtrafik, IT och trafik, flyg, långväga resande

Anna Kramers, forskare. Information och kommunikationsteknologier för hållbara städer.
Profil: Anna Kramers profilsida
Telefon: 08 - 790 85 02
E-post: anna.kramers@abe.kth.se
Område: Mobilitet och tillgänglighet i urbana miljöer

Anna Pernestål, föreståndare för forskningscentret Integrated Transport Research Lab och forskare inom hållbara transporter med hjälp av ny teknik.
Profil: Anna Perneståls profilsida
Telefon: 08 - 790 73 24
E-post: annapern@kth.se
Område: Mobilitet, godstransporter, självkörande bilar och lastbilar, effekter av ny teknik på transportsystemet, hållbara transporter

Nicole Kringos, professor i vägteknik forskar på hållbara och smarta vägar.
Profil: Nicole Kringos profilsida
Telefon: 08 - 790 87 00
E-post: niki.kringos@abe.kth.se
Område: Elvägar, hållbar infrastruktur

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-11-10