Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ordlista

Svensk-engelsk prosamordlista

Här är svenska och engelska facktermer för 26 viktiga begrepp i prosamkursen. KTH-terminologin i sin helhet finns i KTH:s svensk-engelska ordbok.

betygskriterier grading criteria
civilingenjörsexamen degree of master of science in engineering
datorhistoria history of computer science
ergonomi ergonomics
etik ethics
examensmål qualitative targets
examination assessment, examination
generella färdigheter generic skills
kursplan course syllabus
kursval course selection
kvalitetsutveckling quality development
likabehandling equal treatment
livslångt lärande lifelong learning
lärandemål intended learning outcomes
masterprogram master's program
minoriteter minorities
plagiering plagiarism
programmål program objectives
programsammanhållning program coherence
prokrastinering procrastination
självreflektion self reflection
självreglerat lärande self-regulated learning
studentinflytande student influence
studieteknik study skills
utbytesstudier exchange studies
yrkesrollen the professional role