Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursanalys prosam20

Kursanalys för DD1390 och DD1391 Programsammanhållande kurs i datateknik, prosam20 och prosam20s

Kursen är obligatorisk för D i årskurs 1-3. DD1390 går alla tre åren medan DD1391 är till för den som antas i högre årskurs och därför saknar första året.

Kursdata per 1 juli 2023

Tid: augusti 2020-juni 2023, dvs tre hela läsår (för DD1391 augusti 2021-juni 2023)
Antal högskolepoäng: 6, varav 2 i årskurs 1, 3 i årskurs 2 och 1 i årskurs 3 (för DD1391 4 poäng, varav 3 i årskurs 2 och 1 i årskurs 3) 
12 reflektionsseminarier, ett etikmoment och ett datorhistoriaprojekt ingick i kursen. 
Kursledare och examinator: Viggo Kann (som även har skrivit denna kursanalys)
Mentorer: Johan Karlander, Stefan Nilsson, Viggo Kann, Linda Kann, Olle Bälter, Mårten Björkman, Christian Smith (2020-2022), Monika Lundell, Marcus Dicander, Dena Hussain, Pawel Herman, Erik Fransén (2020-2021), Per Austrin (2020), Frida Svelander (2020), Daniel Bosk (2021-2023), Alexander Baltatzis (2021-2023), Linda Söderlindh (2022-2023). 
Övriga medverkande i kursen: Annika Parswald och Bianca Lanciai (SVL-info), Pawel Herman (kexjobbsinfo och programkollegier), Per Wikman-Svahn och Jesper Jerkert (etik), Nina Wormbs (datorhistoria), Björn Thuresson (studiebesökskoordinator). Korta gästspel på informationstillfällena av Johan Boye, Monika Lundell och Yoko Takau Drobin. Dessutom har en alumnföreläsning hållits varje år, av i tur och ordning Sima Baymani (2021), Michelle Jagelid, Sara Wallebo och Shayan Effati från Spotify (2022), samt Lisa Li och Nils Streijffert från Netlight (2023).

Eftersom kursen går över tre år och många slutar under sitt första år blir prestations- och examinationsgraderna konstlat låga. Här är statistiken för 2021/2022 uppdelad per momenten som är ett per årskurs:

STATISTIK efter kursens slut (DD1390+DD1391), 1 juli 2023

Moment  Antal  Betygsfördelning               Medelbetyg
SEM1   150
SEM2   140+10 
SEM3   127+9
betyg      1+0 x E  0+0 x D 0+3 x C 4+2 x B 120+7 x A  4,9

Medelbetyget är samma som förra året.

Av dom aktiva studenterna på slutet av kursen (som deltog i något av vårens seminarier) är endast 6 inte klara med momentet SEM3 i kursen, och 5 av dessa har bara en uppsats/seminarium kvar.

Några delar av kursen var frivilliga. Deltagarantalet för dessa (från prosam19 och prosam19s) var för alumnföreläsningarna 87 (årskurs 1 med Sima Baymani), 59 (årskurs 2 med Spotify),  20 (årskurs 3 med Netlight). Det var 25 stycken som deltog i det frivilliga studiebesöket i årskurs 3.

Ändringar införda till kursomgången prosam20

 • Förberedelsematerialet och reflektionsfrågorna till seminarierna minoriteter och likabehandling reviderades (våren 2021) .
 • Temat om studentinflytande har flyttats till seminariet om kvalitet i utbildningen (våren 2021).
 • Förberedelsematerialet och reflektionsfrågorna till seminariet ergonomi och psykisk hälsa (hösten 2021) har modifierats och temat breddats med aspekter på hållbart leverne.
 • Temat kursmål, programmål, betygskriterier och examination har slagits ihop med temat CDIO och generella färdigheter (gavs i period 2 2022).
 • Ett nytt tema om förkunskaper och progression har införs (gavs första gången i period 4 2023).
 • Uppsatsernas maxordgräns har ökats till 1000 ord för årskurs 1 och 1200 ord för årskurs 2-3 2020.
 • Seminarierna gavs som promenadseminarier eller Zoomseminarier från och med period 4 2020, när Coronaepidemin startade. Från 2022 genomfördes seminarierna i första hand som promenadseminarier. När Zoomseminarier anordnades var dessa endast till för den som på grund av sjukdom, skada eller liknande inte kunde delta i promenadseminariet.
 • Kursrummet i Canvas fick ny struktur 2020, utarbetad efter synpunkter som lämnats av studenterna i prosamenkäten våren 2020. Länkar till uppgiftssidorna för seminarier och uppsatser läggs sedan 2021 in i kursöversikten så att det ska bli lättare att hitta dessa sidor. Kursgrafen har sedan 2022 lagts på en egen sida i kursrummet så att den är lätt att hitta.
 • Skötsamhetspoäng bytte 2021 namn till betygspoäng.
 • Ersättningsuppgifter för missade seminarier hanteras sedan 2021 samlat i juni och januari.
 • Seminarieinstruktionerna har sedan 2022 publicerats tidigare, normalt första eller andra dagen i varje period, förutom för första seminariet i årskurs 1 som publicerades när gruppindelningen var klar.
 • Några mentorer har slutat och andra har tillkommit.

Publikationer om kursen

 • Kursen har studerats i forskningsprojektet Effects of a Program Integrating Course for Students of Computer Science and Engineering, som har redovisats i en konferensartikel med samma namn (V. Kann och A-K. Högfeldt; 47th ACM Technical Symposium on Computing Science Education, Memphis, USA, sid. 510-515, mars 2016; tillgänglig via Diva).
 • I ett annat projekt har kursen jämförts med motsvarande kurser på medieteknikprogrammet och på Linköpings universitet (En jämförelse mellan programsammanhållande kurser vid KTH och LiUF. Heintz, A. Berglund, B. Hedin, V. Kann; 5:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala, November 2015; PDF) och med andra kurser på KTH (Experiences from different program integrating courses; V. Kann, K. Almgren, M. Bengtsson, Scholarship of Teaching and Learning 2015, KTH, 2015; Abstract).
 • Kursens programutvecklande egenskaper har studerats i Student Based Program Development (V. Kann och Ö. Ekeberg; 23rd ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, Larnaca, Cypern, juli 2018; Poster) samt ytterligare i Studentinflytande för alla programmets studenter - civilingenjör i datateknik på KTH (V. Kann, Pawel Herman och Sara Videfors; NU2022, Det akademiska lärarskapet, Stockholm, juni 2022; presentation)
 • Stresstudien som genomfördes i kursen 2018 redovisades i Studenters stress studeras och skärskådas (V. Kann och E. Lundkvist; Scholarship of Teaching and Learning 2019, KTH, 2019; AbstractPoster).
 • Resultat av intervjuer och enkäter med kursdeltagare och mentorer 2018 redovisades i Programme Integrating Courses Fighting to Get Engineers to Reflect on Non-technical Topics (E. Riese, E., O. Bälter, B. Hedin, V. Kann; 24th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, Aberdeen, Skottland, sid. 133-139, juli 2019; tillgänglig via ACM).
 • Seminariet minoriteter och likabehandling analyserades i konferensartikeln Att ta upp jämställdhet, mångfald och likabehandling med datateknikstudenter på KTH 2015-2021 (V. Kann; 8:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Karlstad, November 2021; PDF)
 • En sammanfattande beskrivning av kursen och alla studier som gjorts om den publicerades 1 augusti 2019 i Programme Integrating Courses Making Engineering Students Reflect (V. Kann; Theorizing STEM Education in the 21st Century [Online First], IntechOpen 2019; bokkapitel).

Kursen presenteras på KTH:s intranät som en mönsterkurs för programsammanhållande kurser, som andra kan ta efter.

Viggo fick i december 2020 KTH:s jämställdhets- och mångfaldspris för utvecklandet av seminariet minoriteter och likabehandling.

Utvärdering av kursen

Prosamkursen är speciell eftersom den har utvärdering inbyggd i kursen, som ett lärandemål. Det är "såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen" som ska utvärderas. Detta görs skriftligt som en del av uppsatsen till varje seminarium, muntligt vid varje seminarium och i den obligatoriska omfattande utvärderingsenkäten som varje student fyller i i slutet av varje läsår, dvs tre gånger under DD1390 och två gånger under DD1391. På grund av detta görs ingen ytterligare LEQ-kursenkät vid kursens slut och kursen har heller inget kursmöte eller kursrepresentanter. Det är varje årskurs årskursrepresentanter tillsammans med PAS och SNO som fungerar som kursrepresentanter. Prosamkursen tas upp vid varje länkmöte på datateknikprogrammet och för varje årskurs, vilket innebär 12 gånger per år. Datorhistoriagrupprojektarbetet utvärderas speciellt genom avslutande gruppreflektioner och individuella reflektioner. 

Sammanställning av kursenkäten i maj 2023

Kursenkäten genomfördes parallellt i årskurs 1, 2 och 3 i samband med seminariet i period 4 och var obligatorisk. Dom flesta frågorna var påståenden som skulle besvaras på en skala mellan 1 och 7, där

1 = nej, jag tar helt avstånd från påståendet
4 = jag varken instämmer eller tar avstånd från påståendet
7 = ja, jag instämmer helt i påståendet
Det fanns också ett alternativ X = jag kan av något skäl inte ta ställning till påståendet, som mycket få svarande valde. I tabellen nedan anges medelsvaret (där alternativet X inte räknats in) per årskurs och totalt. Vissa frågor var inte med för alla årskurser.

Påstående åk 1 åk 2 åk 3 totalt
antal svarande 174 178 152 504
Jag tycker att den inledande föreläsningen har varit givande 5,4 5,0 5,4 5,3
Jag tycker att temat studiemotivation och studieteknik i period 1 var givande 5,1 5,1
Jag tycker att temat masterprogram i period 1 var givande 5,2 5,7 5,4
Jag tycker att temat kursmål, programmål, betygskriterier och examination för reflektionsseminariet i period 2 var givande 4,3 4,5 4,3 4,4
Jag tycker att temat plagiering och eget ansvar för reflektionsseminariet i period 3 var givande 4,7 4,8 4,8 4,7
Jag tycker att temat förkunskaper och progression för reflektionsseminariet i period 4 var givande 4,2 4,1 4,1 4,1
Jag förstår syftena med seminarierna och aktiviteterna i prosam 5,9 5,8 5,9 5,9
Min kunskap om utbildningen har ökat betydligt genom prosamkursen 5,1 5,1
Det har varit intressant och givande att få höra studenter från andra årskurser vid seminarierna 6,0 6,0 5,8 5,9
Jag upplever att jag är bättre på att skriva reflektioner nu än när jag började på D-programmet 4,9 4,9
Jag har förtroende för att Prosam ger mig tillräckligt med stöd för att jag ska kunna göra ett informerat masterval 5,3 5,3
Jag har kunnat tillämpa kunskaperna från prosamkursens etikmoment i andra kurser eller i kexjobbet 3,6 3,6
Det har gått bra att hitta den information jag behövt om prosamkursen i kursrummet i Canvas 5,1 5,1 5,5 5,3
Som helhet har Prosamkursen varit givande 4,8 4,7 5,0 4,8
I etikmomentet i höstas gav de två föreläsningarna en bra förberedelse för etikessän och gruppövningen 4,4 4,4
Etikmomentets gruppövning (seminariet) var givande 3,9 3,9
Det var tydligt vad som krävdes för att få godkänt på etikessän 4,7 4,7
Etikmomentet var givande för mig 4,1 4,1
Den sociala miljön på KTH, såsom jag ser den, är inkluderande 5,5 5,4 5,3 5,4
Jag tycker att det är viktigt att frågor om jämställdhet, mångfald och likabehandling tas upp i utbildningen. 4,3 4,8 5,3 4,8

Vilka tre seminarieteman i hela prosamkursen tycker du har varit mest givande? Kryssa i exakt tre teman. (endast årskurs 3)

Masterprogram 58%
Studiemotivation och studieteknik (ingick inte i DD1391) 45%
Plugga och jobba utomlands (ingick inte i DD1391) 32%
Minoriteter och likabehandling (ingick inte i DD1391) 24%
Studentinflytande och utbildningskvalitet (ingick inte i DD1391) 11%
Ergonomi, stress och psykisk hälsa 50%
Prokrastinering  41%
Yrkesrollen och livslångt lärande 18%
Kursmål, programmål, betygskriterier och examination 9%
Plagiering och eget ansvar 12%
Förkunskaper och progression 9%

Hur tycker du att seminarierna borde ges?

åk 1 åk 2 åk 3 totalt
Promenadseminarier med Zoomalternativ såsom detta läsår 81% 93% 97% 90%
Enbart Zoomseminarier 8% 2% 1% 4%
I salar på KTH 5% 2% 1% 2%
Vet inte 6% 3% 1% 4%

Har Prosam bidragit till att du analyserat och anpassat dina studievanor?

åk 1 åk 2 åk 3 totalt
Ja, i hög grad 7% 10% 7% 8%
Ja, i viss grad 61% 57% 63% 60%
Nej, inte alls 28% 30% 23% 27%
Vet inte 4% 4% 7% 5%

Vad gäller D-programmet: Hur tycker du att kurserna hänger ihop och bygger på varandra?

åk 1 åk 2 åk 3 totalt
Mycket bra 21% 10% 17% 18%
Ganska bra 61% 64% 63% 63%
Varken bra eller dåligt 7% 16% 13% 12%
Ganska dåligt 2% 7% 6% 5%
Mycket dåligt 1% 1% 1% 1%
Vet inte 2% 2% 1% 2%

Vilka kurser i D-programmet har du haft nytta av (använt kunskaper eller färdigheter från) i arbetet med kandidatexjobbet? Kryssa i alla kurser som du har haft nytta av. (endast årskurs 3)

(5 mest använda kurserna i fetstil)

Kurs Haft nytta av
åk 1
Prosam 15%
Ingenjörsmässigt skrivande 61%
Matematik baskurs med diskret matematik 9%
Programmering 55%
Algoritmer och datastrukturer 42%
Parallellprogrammering 17%
Projektuppgift i introduktion till datalogi 23%
Människa-datorinteraktion 10%
Algebra och geometri 22%
Envariabelanalys 18%
Numeriska metoder 12%
åk 2
Logik 5%
Databasteknik 5%
Datorteknik och komponenter 14%
Organisation och kunskapsintensivt arbete 3%
Programvarukonstruktion i projektform 28%
Programmeringsparadigm 19%
Sannolikhetsteori och statistik 31%
Flervariabelanalys 16%
Modeller och simulering 5%
åk 3
Diskret matematik 10%
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 36%
Operativsystem 5%
Hållbar utveckling för datateknik 11%

Har du planer på att studera utomlands inom D-utbildningen?

åk 1 åk 2 åk 3 totalt
Ja, har redan gjort det/gör det just nu 1% 1% 1% 1%
Ja, det ingår (läser språkprofil) 2% 0% 2% 1%
Ja, mycket troligt  19% 20% 15% 18%
Ja, ganska troligt 21% 21% 6% 16%
Det är en möjlighet som jag överväger 38% 36% 27% 34%
Nej 30% 28% 35% 31%
Vet inte 5% 6% 4% 5%

Jag har upplevt mobbning eller diskriminering (av mig själv eller andra) på KTH.

åk 1 åk 2 åk 3 totalt
Ja  3% 10% 10% 8%
Nej 97% 90% 90% 92%

Det gjordes många fritextkommentarer. Här är ett litet urval av i första hand konstruktiva kommentarer som gjorts på prosamrelaterade frågor:

Varje läsår håller Viggo en inledande föreläsning om årets kurser.
Jag tycker att den inledande föreläsningen har varit givande.

Som helt ny och icke insatt i hur studierna fungerade var den awesome! Gör det gärna tydligare hur man meddelar att man är sjuk till icke-obligatoriska saker (i.e. inte alls) (åk 1)

Kan inte tänka mig andra linjer som inte har prosam. Känns inte alls som att man skulle veta vad som pågår och gäller annars. (åk 3)

Jag tycker att alumnföreläsningen med Lisa Li och Nils Streijffert från Netlight den 4 maj var givande.

Det är en väldigt värdefullt erfarenhet att få höra alumners upplevelser. Det är trots allt de som kan säga att de själva varit i situationen som man själv befinner sig i, men också kan lova ett visst ljus i tunneln, särskilt med hänsyn till att de faktiskt inte verkar ha haft hemska liv efter examen. (åk 1)

Jag tycker att temat studiemotivation och studieteknik i period 1 var givande (endast åk 1)

Detta moment gjorde mig medveten om att det faktiskt är relevant att använda sig av studietekniker för studier på universitet. Studierna kan vara krävande men med verktyg blir det hanterbart.

Jag tycker att temat masterprogram i period 1 var givande (endast åk 2 och 3)

Tvingade en att läsa på ytterligare, var dessutom ett bra sätt att hitta info eftersom mycket var samlat på samma ställe. (åk 3)

Jag tycker att temat kursmål, programmål, betygskriterier och examination för reflektionsseminariet i period 2 var givande

Väldigt viktigt ämne. Lärarna bör dock ta åt sig mer av detta. (åk 3)

Var nice att skriva om hur dåliga många av examinationsformerna är. (åk 3)

Jag tycker att temat plagiering och eget ansvar i period 3 var givande

Det var givande men rätt så mycket som är rätt självklart om plagiering. Det var även en nyans av den nya gråzonen som introducerats i och med chatGPT vilket var bra. (åk 1)

Superaktuellt med ChatGPT-explosionen (åk 3)

Väldigt bra! Alltid intressant att få se hur andra ser på saken, samt läsa statistik och dyl. (åk 3)

Jag skulle väldigt gärna se att framtida årskurser kan diskutera ChatGPT och ha lite mera konkreta svar på om när man får använda det.

Får man be den skriva om texter i KEX:et? Får man be den om råd till ens mästarprov, även om man inte ger själva uppgiften? (åk 3)

Jag tycker att temat förkunskaper och progression för reflektionsseminariet i period 4 var givande

Det var absolut givande att få höra hur de i tidigare årskullarna diskutera och ha åsikter kring vissa kurser och de kritiska synpunkterna kring vissa bestämda krav för att få läsa en kurs. (åk 1)

Jag tycker verkligen inte att det var så mycket värt att diskutera med progressionen. Det som har relevans för mig är bara var graferna leder i den älskade kartan. Exempelvis så vet jag att envarre är en väldigt viktig kurs att ha avklarad i första terminen av tvåan. (åk 1)

Hade varit mer givande om det gjordes 2 år tidigare då man hade kunnat motivera mer än tidigare. (åk 3)

Min kunskap om utbildningen har ökat betydligt genom prosamkursen

Ett väldigt bra sätt att få information, och få diskutera, programmet i sin helhet. Att gå enskilda kurser kan ibland få en att uppleva sin situation som lite spretig, men genom prosam får man ett bredare perspektiv. (åk 3)

Det har varit intressant och givande att få höra studenter från andra årskurser vid seminarierna

Ja! Det tycker jag har varit det bästa med seminarierna. Att få prata med äldre kursare är jätteviktigt! De gör ju bokstavligen vad jag kommer göra i framtiden. (åk 1)

De besitter ofta visdom som man själv kan ha användning av. (åk 1)

Håller helhjärtat med. Det är väldigt givande att få höra deras tankar och åsikter, speciellt som förstaårsstudent. (åk 1)

Jag gillar att få höra andra studenters syn på kurserna. Intressant att få höra att problem kvarstår i enskilda kurser, eller om de blivit åtgärdade. (åk 3)

Jag tyckte att det var väldigt intressant när jag gick i ettan och tvåan men inte lika mycket nu i trean. Lite kul att höra hur kurser utvecklas. (åk 3)

Prosamseminarierna har detta läsår varit promenadseminarier med möjlighet till Zoomseminarium för den som är sjuk eller inte kan promenera. Hur tycker du att seminarierna borde ges?

Promenadseminarier är helt klart en vinnande idé och borde absolut inte bytas ut mot något annat. Både Zoomseminarier och i salar skulle göra dem betydligt mycket sämre, då skulle det vara bättre att inte ha det alls. (åk 1)

Det har varit bra att zoom fanns för de som är sjuka, det bidrar till mindre stress men det känns bra att ha kvar promenadseminarium som standard. (åk 1)

Det avslappnade intrycket som erbjuds av att bara promenera och diskutera är ovärderligt för att det ska fortsätta vara givande på samma nivå. Hade det varit på Zoom så hade det nog inte gett något, och i salar hade inte fungerat så bra. Rörligheten är väldigt bekväm för mig. (åk 1)

Det är ett unikt sätt att hålla seminarier som jag tycker är väldigt bra, det bygger vidare på det som är bra med prosamkursen, vilket är att den är så annorlunda från resten av det vi läser på Datateknikprogrammet. (åk 2)

Tycker att detta är en jättebra lösning på seminarierna faktiskt! Promenadseminarierna är ju mer givande och därför att föredra, men att zoom finns som alternativ är ett väldigt bra sätt att utnyttja moderna medel i undervisningen (åk 2)

Det bör krävas en giltig motivation om man vill delta på Zoom. (åk 3)

Zoomalternativ bör ges som alternativ oavsett orsak till att man inte kan delta på promenadseminariet (åk 3)

Tycker väldigt mycket om promenaderna! (åk 3)

Har Prosam bidragit till att du analyserat och anpassat dina studievanor?

Jag tycker att jag nu, i slutet på årskurs 1, har börjat hitta ett sätt att studera som passar mig. Prosam-kurserna har hjälpt mig inse vikten av en bra studieteknik, och givit mig redskap att hitta mitt sätt. (åk 1)

Jag upplever att jag är bättre på att skriva reflektioner nu än när jag började på D-programmet (åk 3)

Ja, mycket bättre men jag är också extremt trött på det.

Reflektionsnivåerna tycker jag delvis har hjälpt mig att skriva djupare och bredare reflektioner.

Är det något tema du skulle vilja ändra på eller något nytt tema du skulle vilja införa i kursen? (åk 3)

Likabehandling var extremt givande och viktigt. Mer av det snälla. Fler moment om funktionsskillnader, hbtq+ osv, Tack (åk 3)

I så fall skulle jag verkligen ändra Minoriteter och likabehandling då jag anser att ämnet har blivit för kontroversiellt för att vara ett lämpligt tema i denna kurs. Det riskerar även att göra KTHs utbildningar mer eller mindre värdelösa om de inte hanteras på rätt sätt. (åk 3)

Etikmomentet var givande för mig

Det mesta hade jag redan lärt mig på gymnasiet men jag tycker att det är viktigt att påminna att det är en viktig del att kunna avgöra rätt från fel i ingenjörskonst. (åk 1)

Det gav en inblick i dilemmat som en ingenjör och att man bör tänka på konsekvenserna av sitt arbete. Man hittar ingen lösning, men det öppnar ändå ögonen och får en försöka hitta en lösning. (åk 1)

Prosam i år har bland annat innehållit masterprogramseminarium, valinfo och individuellt kvartssamtal med mentorn.
Jag har förtroende för att prosam ger mig tillräckligt med stöd för att jag ska kunna (har kunnat) göra ett informerat masterval.

Hade önskat en guide kring hur man söker! Var inte direkt svårt, men det är ett stort val så man vill ju vara 100% på att man gjort helt rätt. (åk 3)

Missade mastermässan och om jag hade gått på den så hade jag nog känt mer förtroende. Det vore bra ifall antingen prosam eller kexet kursen gjorde ett anslag om det eller ifall vi fick massvis av mails om det, jag fick höra att de på andra program hade fått jätte mycket mail om när den va och påminelser men vi fick ingeting, precis som när vi skulle ha internationelstudie info träff. (åk 3)

Jag tror prosam kan hjälpa till och förmedla resurser för studenter att göra ett val men samtidigt kan det vara väldigt individuellt. Det kan alltså finnas aspekter som prosamkursen missar (vilket är rimligt). (åk 3)

Det har gått bra att hitta den information jag behövt om prosamkursen i kursrummet i Canvas (tänk på det upplägg av kursrummet som har använts innevarande läsår)

-1 poäng för att just denna enkät inte finns på Canvas, trots att den är obligatorisk (åk 2)

Informationen om gällande läsår är helt okej att hitta, jag önskar dock att man på något sätt kunde få med sig betygspoängen in i aktuella prosamrummet istället för att behöva besöka tidigare års rum (åk 3)

Finns vissa mindre problem, till exempel att det tar otroligt många klick att komma fram till specifik information om reflektioner och seminarium. (åk 3)

Vad var det bästa med kursen? (åk 3)

 • Att diskutera med andra studenter och få en "course correction" genom att få veta att det är bra att plugga extra på vissa kurser eller veta att labbhösten är särskilt jobbig.
 • Att få höra hur andra tänker och resonerar kring dataprogrammet och att kunna påverka sin utbildning genom att ta upp sina åsikter om kurserna och programmet.
 • Att får träffa andra studenter under promenadseminariet och så var reflektionen kring minoriteter och likabehandling väldigt viktigt.
 • Information
 • Att reflektera över och diskutera ämnen som relaterar till utbildningen och ens framtida yrke
 • Promenadseminarier där man får både träffa folk från programmet och diskutera idéer. Informationen som man har fått om utlandsstudier, masterval, frivilliga kurser osv.. har även hjälpt mig orientera mig i utbildningen
 • Tid till reflektion
 • Att läsa de andras uppsatser. Det skapar gemenskap och en tillhörighetskänsla. Man får mycket insikter, tips och kan relatera till andra på datateknik.
 • Att den gör att programmet känns som ett program. Det är kul att se samma ansikten och prata om gemensamma upplevelser av kurser en gång per period
 • att jag har fått repetera min skrivförmåga
 • Promenaderna och möjligheten att avsätta tid åt att reflektera kring viktiga frågor. Fokus är ofta på att bara klara kurserna och inte tänka på mående, tillvaron och framtiden.
 • Seminariet om ergonomi och studievanor där man behövde skriva om, testa och följa upp med nya studievanor. De vanor jag testade då förändrade drastiskt hur jag planerade mina studier till det bättre.
 • Kvartssamtal med mentorn inför mastervalet
 • Promenadseminarium har varit en bra anledning att komma ut och sträcka på bena. Speciellt i period 3 och 4 då man spenderade mycket tid på kexjobbet och inte var på campus så ofta.
 • Att jag får reflektera och när man får möjligheten att göra det så tänker man på vad man egentligen har gjort under senaste perioden och det tycker är mycket värdefullt. Ibland gör vi saker utan att tänka på dess betydelse, och prosam har gett oss möjligheten att tänka lite mer. Dessutom är det givande att vi hör åsikter från andra elever på andra årskurser om de olika teman (som i för sig också är till mestadels givande).
 • Etikmomentet!

Vad skulle kunna förbättras med kursen? (åk 3)

 • Lite mer djupgående ämnen kring exempelvis cybersäkerhet, hur AI kan påverka vårt arbete, vad för ramverk som är bra att kunna inför yrkeslivet
 • Byt tillbaka namnet på betygspoängen till skötsamhetspoäng. Det är ju det de är.
 • Det hade varit trevligt om vi kunde börja med reflektionerna tidigare, känns alltid konstigt att vänta på att uppgiften blir tillgänglig.
 • Kanske lite mer jobbförberedande teman, typ förbereda sig för intervju och liknande
 • för att öka skriv och läsglädjen bör obligatorisk oseriöshet införas
 • Det hade varit roligt om grupperna man är i inte är fasta för alla 3 åren. Nu är det några få personers texter man alltid läser men hade varit trevligt ifall det roterade efter varje seminarium så att man får läsa texter från lite nya personer.
 • Datahistoriamomentet skulle kunna förbättras i att man kanske arbetar med den stora texten på något annat sätt än att läsa och återberätta. Låt studenterna hitta egna områden inom data som de tycker är intressanta.
 • Vissa områden kändes inte helt utplanerade som till exempel förkunskaper och progression. Dessutom trots att ämnet låter viktigt så var det mesta man skrev om och analyserade ganska självklart. Känns som det finns mer intressanta ämnen att reflektera över!
 • Inkludera en konstrundvandring i prosam! Konsten på KTH

Vilket råd skulle du vilja ge till framtida kursdeltagare? (åk 3)

 • Gör uppgifterna i tid, kom i tid till seminarier och ha kul vid diskussion :D
 • Var öppen och ta chansen att kommunicera
 • Nyttja prosamtillfällena till att prata om plugget med andra kursdeltagare, ställa frågor till övre årskurser och även be om råd från mentorn.
 • Prokrastinera inte prosamreflektionerna, det går väldigt snabbt att skriva en reflektion om man bara börjar
 • när det är dags för nästa prosam inlämning, kom ihåg att du troligtvis kommer uppskatta kursen in efterhand
 • Ibland kan vissa moment kännas tråkiga eller onödiga, men när man tittar tillbaka har det varit väldigt givande för studierna. Så, var engagerad!
 • Lyssna på äldre studenter! Dom har varit där du är nu och har många tips!
 • bakgrundsmaterialet kan vara bra på de moment man är intresserad av
 • Det viktiga är inte det som du skriver. Det viktiga är det du tänker och som du får ut av tänkandet!
 • att faktiskt ta åt er av förberedningsmaterialet/seminarierna och implementera lite av det i er vardag (t.ex. att faktiskt förbättra studievanorna m.h.a. ett av tipsen som ges i prosam)
 • Gå på kvartssamtalet, det var väldigt givande för mig.
 • Läs andras texter ordentligt, man lär sig ganska mycket
 • Skriv reflektionstextenerna direkt när instruktionerna kommer ut (ofta är det innan andra kursmoment har tagit fart).
 • Se prosam-kursen som en extra tillgång till att få hjälp, stöd och att öva på ditt sätt att reflektera. Ta vara på att du har en mentor att fråga om saker och gå på promenadseminarierna.
 • Vid varje uppsats, hoppa inte direkt till reflektionsfrågorna, utan ta tiden att göra förberedelseuppgifterna eftersom de hjälper väldigt mycket med att förstå själva temat och ger ideér på vad man kan reflektera kring.
 • Skriv upp deadlines (såsom inlämning av kommentarer) i kalendern så du inte glömmer!
 • Skriv ej reflektioner sista timmen! Skriv allt som ni tänker på och var ärliga i reflektionerna för att ni kommer märka att ni vet om saker mer än vad ni trott. Skriver ni texten sista timmen så är risken hög att ni inte lär er något.
 • Ta vara på diskussionerna med andra studenter; det är otroligt givande.
 • Prova faktiskt på olika studievanor tidigt, kan vara så att man hittar något som funkar för en själv.
 • Gå på promenader! Zoom är så mycket sämre.
 • Försök att komma på alla seminarium på plats och välj inte zoom-reservseminariet om du inte måste. Seminarierna på plats är både givande och roliga

Enkätsammanställningar

Kursledarens (Viggos) analys

Det är en enorm mängd enkätsvar och det är omöjligt att kommentera allt som tagits upp. Här analyseras bara enkätsvar som gäller prosamkursen.

Enkätsvaren visar att kursen till största delen fungerar bra och uppskattas av det stora flertalet elever. Nästan alla teman är uppskattade, och högst ligger temana masterprogram, ergonomi, stress och psykisk hälsa, studiemotivation och studieteknik samt prokrastinering. Temat förkunskaper och progression som infördes våren 2023 anses för smalt och kommer att breddas till nästa gång det kommer i kursen, våren 2026. Diskussionen om kurser är mycket uppskattad. För nästan alla påståenden om prosam i enkäten ökar instämmandegraden i högre årskurser. Det är uppenbart att många lär sig uppskatta kursen under kursens gång. I stort sett alla ingredienser i kursen tas upp i enkätsvaren från årskurs 3 som "det bästa i kursen". Det finns dock en liten grupp som är negativt inställda till kursen, vilket jag tror gör att dessa studenter inte utnyttjar reflektionernas och seminariernas potential. Det är en förkrossande majoritet av studenterna som vill att seminarierna ska genomföras som promenadseminarier, så det kommer vi att fortsätta med. 

Idén om att ha en konstvandring på KTH inom ramen för prosamkursen är mycket intressant och kommer att testas våren 2024.

Enkätsvaren om etikmomentet och datorhistoriaprojektet skickas till den den som är ansvarig för respektive moment för reflektion och eventuell åtgärd. 

Förändringar till nästa omgång (det vill säga läsåren 2023/2024, 2024/2025 och 2025/2026)

Ny frivillig aktivitet

 • En konstvandring på KTH kommer att anordnas och ge en betygspoäng.

Seminarierna

 • Temat plugga och jobba utomlands (i period 2 2023) breddas genom att arbete i internationella projektgrupper tas upp.
 • Seminariet minoriteter och likabehandling (i period 3 2024) kommer att koordineras med JML-moment i andra kurser, såsom Orka, så att olika aspekter tas upp i olika kurser.
 • Seminariet förkunskaper och progression (i period 4 2026) kommer att breddas och ta upp någon ytterligare aspekt, till exempel progression mot yrkeslivet.

Information

 • KTH:s mastermässa kommer att aviseras tydligare i prosam för att ingen i årskurs 2 eller 3 ska missa att den är.
 • Den avslutande enkäten kommer att ha en egen Canvasuppgift med deadline så att den inte kan missas. 
 • Ta upp sjukanmälan på den inledande föreläsningen.

Mentorer

 • Stefan Nilsson slutar som mentor och ersätts av Karl Palmskog.