Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurs-PM för DD1390 prosam16

Lärandemål och syfte

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • använda läsårsplaner, kursplaner, lärandemål och betygskriterier för att planera sina studier på både kort och lång sikt,
 • planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid,
 • göra väl motiverade inriktnings- och kursval,
 • kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen,
 • följa den röda tråden i utbildningsprogrammet och se progressionen i både ämneskunskaper och generella färdigheter, i relation till utbildningens mål och den framtida yrkesrollen,
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens,
 • analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar,
 • redogöra för några viktiga händelser i datorns och datalogins historia,
 • formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material,
 • utföra en begränsad datorhistorisk studie och presentera den muntligt och skriftligt

för att

 • få en helhetsbild av utbildningen och därmed bättre förståelse för varje enskild kurs betydelse,
 • göra informerade val både under studietiden och därefter,
 • påverka programmets utveckling.

Lärare i prosam läsåret 2016/2017

Kursledare och examinator är Viggo Kann.

Det är tretton stycken datalärare som är mentorer och leder reflektionsseminarierna:

mentorgrupper
Mads Dam 1-3
Mårten Björkman 4-6
Douglas Wikström 7-9
Johan Karlander 10-12
Stefan Nilsson 13-15
Örjan Ekeberg 16-18
Jens Lagergren 19-21
Viggo Kann 22-24
Christian Smith 25-27
Linda Kann 28-30
Carina Edlund 31-33
Olle Bälter 34-36
Monika Lundell 37-39

Etikmomentet ges av lärare från avdelningen för filosofi under ledning av Jesper Jerkert och datorhistoriamomentet ges av Nina Wormbs på avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria på KTH.

Kurslitteratur

Lär för din framtid - så lyckas du med högskolestudier av Jannika Andersson Chronholm och Staffan Andersson, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-06652-3. Pris 280 kronor på kårbokhandeln och 260 kronor på Bokus och Adlibris Kursboken Lär för din framtid

Övrig litteratur
Inför varje reflektionsseminarium kommer ytterligare litteratur att läggas upp på seminariets webbsida på kurswebben.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd via Funka:
https://www.kth.se/student/studentliv/funktionsnedsattning
Informera dessutom kursledaren om du har särskilda behov. Visa då upp intyg från Funka.

Kursens pedagogiska upplägg

Huvuddelen av kursen består av seminarier i årskursöverskridande smågrupper. Du tillhör samma grupp alla tre år du går kursen. Varje grupp leds av en mentor som är lärare senare i programmet eller programansvarig. Seminarierna ska utveckla din kunskap om datateknikprogrammet, studieteknik och jobbet som civilingenjör. Du ska bli bättre på självreglerat lärande, som är nyckeln till riktigt framgångsrika studier. Det handlar om att själv planera tiden effektivt, studera effektivt och skaffa motivation. Du kommer vid varje seminarium att få tillfälle att reflektera över dina studier och din utbildning. Utnyttja dessa tillfällen!

I period 2 i årskurs 1 görs ett etikmoment. Två föreläsningar sätter dig in i vad etik innebär och vad en datateknikingenjör kan stöta på för etiska frågeställningar. Sedan får du tillämpa kunskaperna och skriva en egen etikessä och delta i en etikgruppövning.

I period 4 i årskurs 2 görs ett datorhistoriaprojekt. Två föreläsningar sätter dig in i området och visar hur en datorhistorisk uppsats utformas. Därefter ska ett datorhistoriaprojekt utföras i grupper om fyra personer. Det kamratbedöms och redovisas med en uppsats och en muntlig presentation.

Läsåret 2016/2017

Period 1

Föreläsning 29 augusti kl 13.15-15.00 i sal D1
Introduktion till kursen och programmet, studieteknik. 

Reflektionsseminarium 1 4 oktober kl 13-17 (olika tider och rum för varje grupp)
Tema: Studiemotivation och studieteknik
Uppgiften och gruppschemat läggs upp 19 september och den skriftliga reflektionen ska vara inskickad senast 29 september kl 13.00.

D-dagen 6 oktober
Möjlighet att träffa framtida arbetsgivare på Nymble. D-dagen är frivillig och anordnas av studentsektionen.

Period 2

Reflektionsseminarium 6 17 november kl 8-17 eller 22 november kl 13-17
Tema: Kursmål, programmål, betygskriterier och examination
Uppgiften läggs upp 1 november och den skriftliga reflektionen ska vara inskickad senast 11 november kl 13.00.

Föreläsning 29 november kl 13-15 i sal F2
Etik, föreläsning 1

Föreläsning 1 december kl 13-15 i sal F2
Etik, föreläsning 2

Gruppövning 5-9 december
Gruppövning i etik, information om vilken dag din grupp har sin gruppövning läggs upp på etiksidan 1 november.

Period 3

Reflektionsseminarium 3 
Tema: Plagiering och eget ansvar

Period 4

Programkollegium
Fri diskussion om D-programmet för alla lärare och D-teknologer.

Information inför årskurs 2 
Information om kursval, uppflyttning, individuell studieplan, språkteknologiinriktningen, språkprofiler och kurserna.

Reflektionsseminarium 4 
Tema: Hur ser jag min framtida roll som D-civilingenjör och hur når jag dit?

Läsåret 2017/2018 (preliminärt)

Period 1

Föreläsning
Introduktion till årskurs 2

Reflektionsseminarium 5
Tema: Masterprogram

Period 2

Reflektionsseminarium 6
Tema: Plugga och jobba utomlands

Period 3

Reflektionsseminarium 7
Tema: Minoriteter och likabehandling

Period 4

Föreläsningar och grupprojektarbete
Datorhistoria

Reflektionsseminarium 8
Tema: Kvalitet i utbildningen - vad är det?

Läsåret 2018/2019 (preliminärt)

Period 1

Föreläsning
Introduktion till årskurs 3

Reflektionsseminarium 9
Tema: Masterprogram

Period 2

Studiebesök på ett dataföretag

Reflektionsseminarium 10
Tema: Studentinflytande och ergonomi

Period 3

Reflektionsseminarium 11

Tema: Prokrastinering

Period 4

Information om masterprogramvalet och masterprogrammen

Kvartssamtal
Individuellt möte med mentorn inför mastervalet 

Reflektionsseminarium 12
Tema: Generella färdigheter och livslångt lärande

Examination

Ladokmoment

Kursen går över tre år och har ett Ladokmoment för varje läsår.

UPP1
består av första årets fyra reflektionsseminarier och etikuppgiften

UPP2
består av andra årets fyra reflektionsseminarier och datorhistoriauppgiften,

UPP3
består av tredje årets fyra reflektionsseminarier.

Reflektionsseminarierna är obligatoriska. Den som missar ett seminarium måste göra en kompensationsuppgift, se den allmänna seminariesidan. Inför varje seminarium (utom det första i årskurs 2) ska en skriftlig reflektion lämnas in. Den skriftliga reflektionen är också obligatorisk.

Betyg för datorhistoria och datorn i samhällsutvecklingen

Datorhistoriauppgiften är betygsatt i skalan A-F och ger betyget på moment UPP2 (ges av Teknikhistoria i årskurs 2).

Detta moment utförs, examineras och betygsätts i grupper om 3-4 studenter. Målen som de står beskrivna i kursplanen och som kan hänföras till detta moment är:

 • analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar (uppfylls delvis genom etikuppgiften),
 • redogöra för några viktiga händelser i datorns och datalogins historia,
 • formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material,
 • utföra en begränsad datorhistorisk studie och presentera den muntligt och skriftligt

Momentet utgörs av två föreläsningar och ett grupparbete. Grupparbetet består i att skriva en kortare uppsats i datorhistoria med utgångspunkt i dokumentationsprojeket Från matematikmaskin till IT och att presentera denna uppsats muntligen.

För betyg E krävs att gruppen

 • varit närvarande på obligatoriska kursmoment
 • fullgjort obligatoriska uppgifter i momentet
 • efter handledning kan formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material

För betyg D krävs därtill att gruppen kan

 • visa förståelse för sammanhangets betydelse för teknikutveckling
 • formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material

För betyg C krävs därtill att gruppen kan

 • analysera teknisk förändring och dess konsekvenser inom dataområdet i relation till det omgivande samhället
 • tydliggöra en studies slutsatser i en muntlig presentation

För betyg B krävs därtill att gruppen kan

 • förhålla sig kritiskt och i frågasättande till utsagor om teknisk förändring
 • svara på muntlig kritik vid presentation av en studie

För betyg A krävs slutligen också att gruppen kan

 • tolka resultaten av den egna analysen
 • diskutera tillförlitligheten hos olika information

Betyg för skötsamhet

Hur väl kursuppgifterna utförs inom stipulerad tid och enligt de regler som gäller för uppgiften bedöms under hela kursens gång med skötsamhetspoäng. Poängen samlas genom att man lämnar in väl skrivna uppsatser i tid och deltar aktivt i reflektionsseminarier (se seminariesidan), etikuppgiften och datorhistoriauppgiften. Det kan tillkomma frivilliga ytterligare moment i kursen som ger skötsamhetspoäng, till exempel alumnseminarier och studiebesök.

Poängen rapporteras i resultatrapporteringssystemet Rapp efterhand. När kursen är klar bestämmer poängsumman skötsamhetsbetyget enligt nedanstående tabell:

E: 17 p, D: 21 p, C: 25 p, B: 29 p, A: 33 p.

Den som går den tvååriga kursen DD1391 har istället följande betygstabell:

E: 11 p, D: 14 p, C: 17 p, B: 20 p, A: 23 p.

Den som efter att ha gjort alla moment i kursen inte når upp till nivån för E får komplettera till E genom att skriva en reflektionsuppsats på lika många sidor som antalet poäng som saknas till betyg E. Rubriken på uppsatsen är D-programmets plats i samhället.

Tolkning av inrapporteringar i Rapp

Eftersom kursen har så många delmoment så blir raden med rapporteringar i Rapp ganska lång och komplicerad. Här beskrivs hur Rapprapporteringsraden ska tolkas. Ta för vana att en vecka efter varje seminarium kontrollera att dina resultat rapporterats av din mentor.

Varje seminarium har fyra delmomentkolumner i Rapp:

uppsats i tid
G/VG i denna kolumn anger att den skriftliga reflektionen lämnats i tid.

 • VG (ger full poäng): texten uppfyller alla krav på reflektionen, till exempel att alla reflektionsfrågor behandlas tillräckligt djupt, att den typografiska strukturen stämmer med den innehållsliga strukturen, att ditt namn står överst, att texten har rätt längd etc.
 • G (ger 1 poäng): texten uppfyller inte alla (men tillräckligt många) krav och är inte plagierad.

deltagande
G/VG i denna kolumn anger deltagande i reflektionsseminariet.

 • VG (ger 1 poäng): aktivt deltagande vid seminariet. VG kan också ges för den som har laga förhinder (till exempel sjukdom, begravning, däremot inte resor eller arbete) och som lämnat in en godkänd seminarieuppsats på minst två normalsidor till mentorn före seminariet. Den som är på utlandsstudier får VG efter godkänt reflektionsdokument, se seminariesidan.
 • G (ger 0 poäng): inaktivt deltagande vid seminariet eller sen ankomst (2-15 minuter) till seminariet.

sen uppsats
G (ger 0 poäng om betygsdatum är högst en vecka efter seminariet, annars -2 poäng) godkänd uppsats inlämnad efter sistadatum (som normalt är på morgonen tre arbetsdagar före första seminariedagen).

sen seminarieuppsats
G (ger 0 poäng om betygsdatum är högst en vecka efter seminariet, annars -2 poäng) godkänd seminarieuppsats på minst två sidor (ersätter deltagande).

För att få godkänt på seminarieuppgiften måste man ha G eller VG i två av kolumnerna.

Ovanstående system gäller även etikmomentet, med skillnaden att etikessän ska lämnas in på papper vid gruppövningen.

Slutbetyg

Slutbetyget är medelvärdet mellan båda betygen, avrundat uppåt.