Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Experter vid KTH: Hållbar utveckling

Här hittar du som är journalist tips på experter vid KTH som forskar på olika aspekter av hållbar utveckling.

  • Experter inom energi
  • ICT och klimat
  • Klimat, utsläpp och vatten
  • Konsumtion och produktion
  • Material 
  • Samhällsplanering 
  • Transporter

ICT och klimat

Cecilia Katzeff

Docent

Forskar om tekniska lösningar i samspelet mellan människa och miljö beteendeförändringar för ett hållbart samhälle och hur design av digital teknik kan stödja människors hållbara livsstilar I hushållet, på arbetsplatsen.

Område: Energikonsumtion, matkonsumtion och avfall, människa-datorinteraktion
Profil: Cecilia Katzeffs profilsida
Telefon: 08 - 790 88 13
E-post: ckatzeff@kth.se

Göran Finnveden

Professor i miljöstrategisk analys

Forskar inom livscykel analys och andra verktyg för att mäta påverkan på miljön inom byggande, transporter, energi, informationsteknologi, avfall.

Område: Miljöpolitik, scenarier rörande avfall och cirkulär ekonomi i staden
Profil: Göran Finnvedens profilsida
Telefon: 08 - 790 73 18
E-post: goran.finnveden@abe.kth.se

Mattias Höjer

Professor i miljöinriktade framtidsstudier

Forskar i framtidsscenarier och hur utsläpp av klimatpåverkande gaser, energianvändning och digitalisering relaterar till framtidens städer, transporter och bebyggelse.

Område: Smarta städer, digitalisering, transporter och bebyggelse
Profil: Mattias Höjers profilsida
Telefon: 070 - 761 64 51
E-post: hojer@kth.se

Klimat, utsläpp och vatten

Sverker Sörlin

Professor i miljöhistoria

Miljöns humaniora, miljö och klimatpolitik, säkerhetspolitik kopplat till klimat, idehistoria.

Område: Arktis, naturresurser och turism, global uppvärmning
Profil: Sverker Sörlins profilsida
Telefon: 070 - 545 25 26
E-post: sorlin@kth.se

Francesco Fuso-Nerini

Universitetslektor
Föreståndare för KTH Climate Action Centre.

Område: Klimatåtgärder, energisystem, hållbar utveckling, klimatpolitik, utsläppsreducering, samhällets anpassning till klimatförändringar.
Profil: Francesco Fuso-Nerinis profilsida
Telefon: 072 - 148 62 63
E-post: francesco.fusonerini@energy.kth.se

Nina Wormbs

Professor i teknikhistoria

Område: Klimatkommunikation, beteende i relation till klimatet, klimat- och miljöhistoria, Arktis, satelliter, teknisk förändring, digitalisering, nya och gamla medier, teknik och genus.
Profil: Nina Wormbs profilsida
Telefon: 08 - 790 85 83
E-post: nina@kth.se

Christophe Duwig

Professor

Forskar om ren luft teknologier, återvinning av spillvärme, negativa utsläpp, digitalisering för kemiska och termodynamiska processer.

Område: Clean & Decarbonized Thermal Energy
Profil: Christophe Duwigs profilsida
E-post: duwig@kth.se
Telefon: 073 - 765 22 62

David Nilsson

Docent

Föreståndare för KTH:s vattencentrum  och docent i Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.

Område: Stadens vatten, sanitet, systemförändring och innovation
Profil: David Nilssons profilsida
Telefon: 08 - 790 87 42
E-post:  david.nilsson@abe.kth.se

Fredrik Gröndahl

Docent

Docent i hållbar användning av havets tillgångar till bland annat mat och energi.

Område: Hållbar mat, alger, Blue Food centrum för framtidens havsmat
Profil: Fredrik Gröndahls profilsida
Telefon: 08 - 790 61 58
E-post: fgro@kth.se

Karin Edvardsson Björnberg

Docent

Forskar i gränslandet mellan miljöfilosofi och miljöpolicyanalys med särskilt fokus på frågor som rör miljömålstyrning, miljöreglering och andra styrfrågor som rör miljö och hållbar utveckling.

Område: Klimatvetenskapsförnekelse, miljöpolicy
Profil: Karin Edvardsson Björnbergs profilsida
Telefon: 08 - 790 95 96,
E-post: karin.bjornberg@abe.kth.se

Maryna Henrysson

Forskar om processer och metoder för koldioxidsnål omställning i energisystem, cirkulär ekonomi, urban cirkularitet och policy frågar för att minska klimatförändringarna.

Område: Klimatstyrning, transformation el och infrastruktur, aktörer på koldioxidmarknaden
Profil: Maryna Henryssons profilsida

Telefon: 08 - 790 74 64
E-post: maryna.henrysson@energy.kth.se

Marco Armiero

Forskare

Forskar om miljörättvisa, fascism och ekologi, rättvis hållbarhet, klimat och migration.

Område: Environmental history, political ecology, environmental humanities, refugee flows and the climate
Profil: Marco Armieros profilsida
E-post: marco.armiero@abe.kth.se

Konsumtion och produktion

Karin Bradley

Docent

Forskar om hållbar konsumtion och hållbar stadsutveckling.

Område: Hållbar konsumtion, delningsekonomi, cirkulär ekonomi, stadsutveckling, sociala rörelser, civilsamhällets roll
Profil: Karin Bradleys profilsida
Telefon: 070 - 918 60 88
E-post: karin.bradley@abe.kth.se

Åsa Svenfelt

Docent

Docent i hållbar utveckling och framtidsstudier som forskar om hållbar konsumtion.

Område: Hållbar konsumtion, scenarier, rekyleffekter, hållbara framtider bortom BNP tillväxt, programchef Mistra Sustainable Consumption
Profil: Åsa Svenfelts profilsida
Telefon: 08 - 790 88 18
E-post: asa.svenfelt@abe.kth.se

Amir Rashid

Professor inom tillverkning

Område: Cirkulär ekonomi, cirkulära tillverkningssystem, livscykelanalys, återvinningsproduktion, tillverkningsprocesser och hållbarhet

Profil: Amir Rashids profilsida
Telefon: 08 - 790 63 73
E-post: amirr@kth.se

Sofia Ritzén

Professor i integrerad produktutveckling

Forskar om hur man skapar innovationsförmåga i organisationer, särskilt när organisationen internt eller i innovationsekosystem behöver utveckla sina arbetssätt för att bidra till skapandet av en hållbar utveckling.

Område: Innovationsledning, hållbara affärsmodeller och cirkulär ekonomi
Profil: Sofia Ritzéns profilsida
Telefon: 08 - 790 91 82
E-post: ritzen@kth.se

Rafael Laurenti 

Forskar i organisationsförändringar inom industriföretag från linjära till cirkulära processer.

Område: Affärsmässiga, konsumentmässiga hinder för övergång till cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, hållbar produktion, cirkulär ekonomi, industriell ekologi
Profil: Rafael Laurentis profilsida
Telefon: 08 - 790 73 16
E-post: rafa@kth.se

Material 

Kerstin Forsberg

Docent i kemiteknik

Arbetar och forskar bland annat inom resursåtervinning.

Område: Avfallsströmmar, resursåtervinning
Profil: Kerstin Forsbergs profilsida
Telefon: 08 - 790 64 04
E-post: kerstino@ket.kth.se

Ulrica Edlund

Professor i polymerteknologi

Forskar kring utveckling av funktionella polymera material från förnybara råvaror.

Område: Bioplaster, gröna material, förpackningar, alger, material för vattenrening, polysackarider
Profil: Ulrica Edlunds profilsida
Telefon: 08 - 790 76 34
E-post: edlund@polymer.kth.se

Samhällsplanering 

Olga Kordas

Lektor i hållbar stadsutveckling

Forskar inom data analys för klimatneutrala och hållbara städer. Programchef för Viable Cities och leder satsningen på klimatneutrala städer 2030.

Område: Hållbar stadsutveckling, smarta städer, medborgarengagemang, missionsdriven innovation
Profil: Olga Kordas profilsida
Telefon: 08 - 790 87 73
E-post: olga@kth.se

Tove Malmqvist Stigell

Docent

Forskar på den byggda miljöns miljöpåverkan.

Område: Miljöbedömningar av byggnader så att det kan styras mot ett mer hållbart samhälle, gröna byggnader i fråga om energi, material
Profil: Tove Malmqvist Stigells profilsida
Terlefon: 08 - 790 85 53
E-post: tove.malmqvist@abe.kth.se

Cecilia Sundberg

Docent

Forskar om övergången till mer hållbara och cirkulära tekniska system rörande mat, avfall och bioenergi. klimatneutrala städer.

Område: Integrering av biokol i energi, avfalls- och livsmedelsystem för att minska koldioxidutsläpp
Profil: Cecilia Sundbergs profilsida
Telefon: 08 - 790 87 13
E-post: cecilia.sundberg@abe.kth.se

Rebecka Milestad

Docent

Forskar om hållbar livsmedelsförsörjning i städer ur olika perspektiv.

Område: Stadsodling, ekologiska varor och mat , hur jordbruket påverkas av produktionssystem och efterfrågan
Profil: Rebecka Milestads profilsida
Telefon: 08 - 790 88 25
E-post: rebecka.milestad@abe.kth.se

Anna Björklund

Docent

Forskar inom miljöstrategisk analys, med fokus på livscykelanalys (LCA).

Område: LCA med tillämpningar inom cirkulär ekonomi, resursåtervinning, utveckling av ny teknologi, planering av transportsystem
Profil: Anna Björklunds profilsida
Telefon: 08 - 790 86 21
E-post: anna.bjorklund@abe.kth.se

Transporter

Jonas Åkerman

Forskare rörande flyg och biltrafik

Område: Klimatsmarta staden, kollektivtrafik, IT och trafik, flyg, långväga resande
Profil: Jonas Åkermans profilsida
Telefon: 08 - 790 73 02
E-post: jonas.akerman@abe.kth.se

Anna Kramers

Forskare

Information och kommunikationsteknologier för hållbara städer.

Område: Mobilitet och tillgänglighet i urbana miljöer
Profil: Anna Kramers profilsida
Telefon: 08 - 790 85 02
E-post:  anna.kramers@abe.kth.se

Anna Pernestål

Forskare

Föreståndare för forskningscentret Integrated Transport Research Lab  och forskare inom hållbara transporter med hjälp av ny teknik.

Område: Mobilitet, godstransporter, självkörande bilar och lastbilar, effekter av ny teknik på transportsystemet, hållbara transporter
Profil: Anna Perneståls profilsida
Telefon: 08 - 790 73 24
E-post: annapern@kth.se

Nicole Kringos

Professor i vägteknik

Forskar på hållbara och smarta vägar.

Område: Elvägar, hållbar infrastruktur
Profil: Nicole Kringos profilsida
Telefon: 08 - 790 87 00
E-post: niki.kringos@abe.kth.se