Detaljerade bedömningskriterier för mästarprov 1

Mästarprov 1 betygsätts efter betygskriterierna för målen utveckla algoritmer med datastrukturer samt analysera algoritmer med avseende på effektivitet och korrekthet. Dessutom kommer målet jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet naturligt att övas vid algoritmkonstruktionen.

För att det ska bli extra tydligt hur dom tre uppgifterna bedöms och för att dom assistenter som tar emot redovisningar ska hålla precis samma kravnivå finns det detaljerade bedömningskriterier, som assistenterna bedömer både skriftligt och muntligt på ett bedömningsprotokoll.

Följande tabell visar kraven för dom olika uppgifterna.

Bedömningsgrund Krav för
uppgift 1

Krav för
uppgift 2
Krav för
uppgift 3
Algoritmbeskrivning
Modellerar problemet på ett rimligt sätt nej höga höga
Beskriver algoritmen övertygande i ord och ev. i bild måttliga måttliga höga
Beskriver algoritmen i pseudokod ja ja ja
Bra urval av detaljer i pseduokoden måttliga måttliga måttliga
Algoritmen är tillräckligt effektiv polynomisk polynomisk optimal
Algoritmen löser rätt problem ja ja ja
Tidskomplexitet
Anger tidskomplexitet i föreskrivna variabler ja ja ja
Motiverar tidskomplexitet måttliga höga höga
Korrekthetsresonemang
Redogör för vad som i allmänhet behöver visas i ett korrekthetsbevis av denna typ endast principerna måttliga höga
Framställer grundläggande idé för
korrekthetsresonemanget
nej ja ja
Genomför ett fullständigt korrekthetsresonemang
som omfattar alla delar
nej ja, givet ledtråd ja

Ovanstående krav ska vara uppfyllda efter den muntliga redovisningen. Kraven på den skriftliga lösningen är något lägre.

Feedback News