Examination

Kursens examination bygger helt på kursens målrelaterade betygskriterier, som ligger under en egen rubrik i vänstermenyn. Du måste uppfylla alla kriterier på det betyg du ska få.

Kursen har fyra obligatoriska moment i Ladok:

 • LAB1, datorlaborationer, 3 hp, ograderat
 • MAS1, mästarprov 1, 1,5 hp, graderat betyg
 • MAS2, mästarprov 2, 1,5 hp, graderat betyg
 • TEN2, tenta, 3 hp, graderat betyg

Nedan finns detaljerad information om dessa moment.

Laborationer
Fyra obligatoriska datorlabbar ingår i kursen. Dessa utgör momentet LAB1. Labbarna ska göras i tvåpersonsgrupper, men enpersonsgrupper kan godkännas av kursledaren i undantagsfall. Varje labb som redovisas senast det labbtillfälle som finns angivet på labben ger en bonuspoäng på tentan. På varje labb finns dessutom ett antal frivilliga teoriuppgifter. Teoriuppgifterna redovisas på övningstillfällen och ger en bonuspoäng var.

Sammanlagt kan alltså labbarna och teoriuppgifterna ge åtta bonuspoäng på tentan.

Det finns schemalagda labbtillfällen från och med andra veckan av kursen och till och med den vecka då labb 4 ska redovisas. Det kommer att finnas handledare tillgängliga på dessa labbpass. Börja att göra labbarna i god tid och fråga handledarna om du får problem. Du kan i princip redovisa alla labbarna vid alla labbtillfällen, men under det sista labbtillfället för varje labb prioriteras redovisningar av den labben.

Under rubriken Kursinnehåll ligger labblydelserna för kursen. Där finns också ett labbkvitto (där labbassen kan signera att du är godkänd på labbar) som du ska ta med vid varje redovisning.

Individuella uppgifter: mästarprov
Två obligatoriska individuella uppgifter, mästarprov, kommer att delas ut. Dessa ska lösas individuellt och redovisas både skriftligt och muntligt. Skriftliga lösningar till dessa uppgifter ska lämnas till kursledaren eller lämnas in på studerandeexpeditionen senast den tid som anges på uppgiftslydelsen. Den muntliga redovisningen kommer att ske några dagar senare för någon av assistenterna på en tid som ska bokas i förväg på kurswebben.

Varje mästarprov består av tre uppgifter av olika svårighetsgrad. En rätt löst uppgift ger betyg E på momentet, två rätt lösta uppgifter ger betyg C och alla rätt ger betyg A.

Den som inte godkänts på ett mästarprov får möjlighet att göra ett nytt i slutet av kursen, men kan då bara få betyg E på mästarprovet. Dessas ommästarprov läggs upp på kurswebben i samband med ordinarie teoritentan och ska redovisas både skriftligt och muntligt i omtentaveckan i januari.

Du kan se dina resultat på redovisade uppgifter i kursen i Rappsystemet.

Teoritenta
Ordinarietentan går den 19 december 2016 klockan 9.00 i sal D1, F2. Nästa tillfälle är i vår vid ordinarietentan för kursen DD2352 Algoritmer och komplexitet för F. Därefter blir det en omtenta i augustiperioden.

Tentan är en teoritenta utan hjälpmedel. De flesta uppgifterna är på E-nivå, en uppgift är på D-nivå och en uppgift på C-nivå. För godkänt krävs minst 13 av 14 poäng på E-uppgifterna. Den som dessutom klarar D-uppgiften får betyg D. Den som dessutom klarar C-uppgiften får C. Betyg B och A delas inte ut på teoritentan. Bonupoäng för labbteori och redovisning i tid (högst 8 poäng) läggs till poängen på tentans E-uppgifter på alla tentor inom ett år från kursstart.

Teoritentans uppgifter testar följande betygskriterier på nivå E:

 • analysera algoritmer med avseende på effektivitet: förklara principerna, analysera enklare algoritmer
 • jämföra alternativa algoritmer och datastrukturer med hänsyn till effektivitet och pålitlighet
 • definiera och översätta centrala begrepp som P, NP, NP-fullständighet och oavgörbarhet
 • jämföra problem med hänsyn till komplexitet med hjälp av reduktioner: förklara principerna

och sista kursmålets betygskriterier upp till nivå C:

 • förklara hur man kan hantera problem med hög komplexitet:
förklara behovet förklara principerna

konstruera enkla heuristiker eller totalsökningsalgoritmer

Jag rekommenderar alla att titta på senaste årens extentor för att bättre förstå hur uppgifterna kan se ut. Senaste tentan är mest representativ. Lösningsförslag finns bara till ordinarietentorna.

Skrivtiden är två timmar. Direkt efter tentan vidtar obligatorisk genomgång av lösningarna till tentan och kamraträttning. Rättningen kontrolleras sedan av lärarna och resultatet kungörs samma vecka. Klagomål på rättning av tentan görs till kursledaren. Den som hamnar under men tillräckligt nära gränsen för godkänt på tentan ges möjlighet att komplettera. Kursledaren avgör gränsen för komplettering liksom hur och när kompletteringsuppgifter ska redovisas.

Tentaanmälan ska göras.

Muntlig tenta och slutbetyg
Den som fått godkänt på labbarna, båda mästarproven och teoritentan får godkänt på kursen. Slutbetyget bestäms av betygen på samtliga tre betygsatta moment (mästarproven och teoritentan) eventuellt kompletterat med en muntlig tenta och/eller en extralabb (se tabellen med betygskriterier). Den som har fått minst betyg x på alla tre betygsatta moment är värd (minst) betyg x i slutbetyg. Betyget på teoritentan kan höjas till A eller B om man gör extralabben till labb 4 och redovisar på ett särskilt redovisningstillfället som är i tentaveckan i januari 2017.

Den som fått minst betyg C på minst två av momenten och minst betyg E på det tredje har möjlighet att gå upp på en muntlig tenta för att få högre betyg. För att få munta måste man ha fått godkänt på den teoritenta som föregår muntan (gäller även omtentor). Den muntliga tentan kan efter teoritentan bokas in (på kurswebben) på tider i tentaveckan i januari 2017. Vid den muntliga tentan kommer läraren att kontrollera att du uppfyller alla betygskriterier för det betyg du aspirerar på. Kursböckerna (men inga kompendier eller anteckningar) är tillåtna hjälpmedel.

För att förtydliga slutbetygsberäkningen ges här några exempel på olika sätt att få betyg:

elevmästarprov 1mästarprov 2teoritentaextralabbmuntaslutbetygkommentar
Filemon E F D - - - inte godkänd på mästarprov 2
Ebon E D E - - E kan inte gå upp på muntan
Durian D C D - - D kan inte gå upp på muntan
Cecil B D C - C C muntade upp mästarprov 2
Beda B A D B - B valde att inte munta till A
Asta C B C A A A muntade upp mästarprov 1 och 2

Det finns också en beskrivning av examinationen som flödesschema (tack till Erik Fahlén).

Arbetssituationer

Det är meningen att arbetet med momenten i kursen ska motsvara olika arbetssituationer i arbetslivet.

Labbarna tränar olika typer av programutvecklingsarbete:

 • Labb 1 är programmering efter en funktionsspecifikation.
 • Labb 2 är omprogrammering av ett existerande program så att det ska fungera likadant fast effektivare.
 • Labb 3 är programmering efter en detaljerad algoritmisk specifikation.

I alla labbar finns noggranna beskrivningar av format för indata och utdata. Alla labbar har givna effektivitetskrav och utförs som lagarbete (labbgrupper), precis som i arbetslivets parprogrammeringsprojekt.

Mästarproven tränar expertsituationen, alltså situationen som den som vet mest om något på en arbetsplats ställs inför när han får ett problem: det finns ingen att fråga, så han måste komma fram till svaret med egen tankekraft och genom att läsa litteratur. När problemet är löst ska experten förklara lösningen för chefen, både skriftligt och muntligt.

Tentan liknar tyvärr ingen verklig arbetssituation, men den följs av en kamraträttningssession som är mycket värdefull ur ett pedagogiskt perspektiv.

Feedback News