Kursanalys

Kursansvariga studenter

Studentrepresentanter för adk16 var Johan Myrsmeden (johanmyr@kth,se) och Martin Pola (mpola@kth.se). Ta kontakt med någon av dessa om du har synpunkter på kursen, eller vänd dig direkt till någon av lärarna.

Kursanalys

Kursansvariga studenters analys av kursen och kursenkäten

Resultat av kursenkät (LEQ) för adk16 med svarsfrekvens 44%.

Kursresultat

Analys av planerade förändringar inför adk16

 • Omvänd undervisning i dynamisk programmering.
  Omvänd undervisning i dynamisk programmering genomfördes genom att förberedande föreläsningar och frågor las upp på kurswebben och de tre föreläsningarna ägnades åt problemlösning och frågestund. Detta var huvudsakligen uppskattat och kommer att fortsätta.
 • Uppföljning av dom som inte redovisar labbteori eller labbar i tid.
  Detta visade sig adminstrativts svårt och genomfördes inte under kursens gång.
 • Översyn av Kattisdomarens krav för labb 3, del 3, och labb 4.
  Tidsgränserna har setts över, indataformatet för labb 4-extralabben har förändrats och Kattistesterna har förbättrats.
 • Berätta i början av kursen om alla former av återkoppling som ges i kursen.
  På inledande föreläsningen gicks möjligheterna till återkoppling igenom. Trots det var medelvärdena 0,4 steg lägre för svaren på fråga 14 och 15 om återkoppling i adk16 än föregående år.

Kursledarnas kommentarer till studentrepresentanternas förslag

Vi är mycket tacksamma för studentrepresentanternas analys och goda förslag. Nedan går vi igenom förslagen ett och ett och kommenterar hur vi kommer att genomföra dom.

 • Om uppgiftslydelsen för ett mästarprov ändras under mästarprovstveckorna bör ett e-brev gå ut till alla studenter. Så verkar inte ha varit fallet 5 när lydelsen för ett ommästarprov ändrades den 28 december 2016. Nödvändig funktionalitet verkar finnas på kurswebben: Läraren har begärt att samtliga skall få detta mail oavsett inställningar för notifieringar.
  Om mästarprovslydelsen ändras ska alla studenter informeras. Om notifiering inte gick ut till alla när ommästarprovslydelsen uppdaterades på kurswebben var det ett misstag.

 • De frågor kring uppgiftslydelsen för ett mästarprov som besvaras muntligen på föreläsningen bör sammanställas i skriftlig form på kurswebben. Förutom att det ökar examinationens rättssäkerhet att ha något i skrift slipper man missa den om man på grund av exempelvis schemakrockar eller sjukdom inte kan närvara vid en föreläsning.

  Vår ambition har varit att skriva ner förtydliganden som gjorts vid
  mästarprovsgenomgången på mästarprovswebbsidan. Vi ska försöka att göra det noggrant. Däremot vill vi inte skriva ner alla frågor, eftersom det är krångligt att administrera och kan ge upphov till nya oklarheter och följdfrågor. Den som har frågor kan ställa dom till en lärare.

 • Systemet med att kursbetyget är det lägsta av de tre delmomentens betyg kan ses över. Ett förslag är att kursbetyget är genomsnittet av de tre delmomentens betyg, men maximalt ett betygssteg högre än betyget på det lägsta delmomentet.

  Från och med hösten 2017 byter kursen kurskod och examinationen ses över. Då kommer slutbetyget att sättas som medelbetyget av dom tre ingående graderade betygen.

 • Entimmesföreläsningar verkar vara ett uppskattat koncept, men det har visat sig vara lite olyckligt att föreläsningarna ofta lägga under lunchtid. Kanske går det att övertyga någon annan höstkurs i D- och E-husen att också övergå till entimmesföreläsningar och på så sätt kunna få plats med två sådana klockan 10-12 eller 13-15.

  Det är en bra ide som vi ska se om den går att genomföra.

 • Som vi diskuterade på kursnämndsmötet i höstas tror jag ett frivilligt, icke betygsgrundande försöksmästarprov vore bra. Förhoppningsvis skulle det göra att oklarheterna kring förväntningar vid de riktiga mästarproven blir färre.

  Ett frivilligt försöksmästarprov kommer att införas före varje mästarprov från och med adk17. Försöksmästarprovet kommer att motsvara en E-uppgift på mästarprovet och bör lösas i grupp. Det kommer att redovisas med kamratbedömning vid ett övningstillfälle och ge en bonuspoäng.

 • Om gränsen för att bli godkänd på teoritentan inte ändras ser jag gärna att man informerar om vilken av bonuspoäng vid kursstart. Kombineras det med att informera om hur knapp gränsen är utan bonuspoäng kan det ge extra motivation till att klara teorifrågor och laborationer i tid.

  Bonuspoängen kommer från och med adk17 att ges för teoriuppgifterna och försöksmästarproven. Det kommer att gå att få totalt sju bonuspoäng på dessa. Vi vill verkligen att alla ska göra så många teoriuppgifter och försöksmästarprov som möjligt, så vi vill att bonuspoängen verkligen ska ha en stor effekt på teoritentan. Vi kommer att informera om att det är svårare att klara tentan utan bonuspoäng i början av kursen.

 • Kamraträttningen av teoritentan ser jag som ett positivt och lärorikt inslag i kursen, men jag tror det är bra att jobba för att få en bättre stämning. Här föreslår jag att kursledningen arbetar fram riktlinjer för hur kamraträttningen ska gå till och hur man ska bete sig. Om man sedan publicerar man den på kurswebben, delar ut den tillsammans med tentalydelsen och påminner om den vid kamraträttningens inledning tror jag stämningen under rättningssessionen kommer bli betydligt mer inkluderande.
  Vi kommer att ta fram en text som motiverar varför kamraträttningen finns, beskriver hur den går till och ger riktlinjer för hur man ska bete sig under rättningssessionen. Texten ska finnas i kursens lärplattform och delas ut vid tentan.

Förändringar till kursomgången 2017

Följande förändringar kommer att genomföras till kursomgången hösten 2017

 • Kursen byter kurskod till DD2350, byter nivå till avancerad nivå och ökar i storlek med en halv poäng till 9,5 hp. Det är labbmomentet som blir en halv poäng större.
 • En enkel version av extralabben till labb 4 kommer att införas som en ny labb 5. Labbmomentet får graderad betygsskala och extralabbens tildigare A- och B-krav kommer att ge betyg A respektive B på labbmomentet. för att få högre betyg än E på labbkursen behöver labbar redovisas senast deadline (2 labbar före deadline för D och 4 labbar före deadline för C eller högre).
 • Tentamomentet blir ograderat (dvs godkänt/underkänt). Muntan kommer att kunna ge högre betyg på mästarprov 1 och 2 men inte på labbmomentet.
 • En text om kamraträttningen kommer att tas fram.
 • Slutbetyget blir medelvärdet av dom tre graderade betygen i kursen.
 • Ett försöksmästarprov kommer att införas före varje mästarprov.
Feedback News