Dokumentarkiv

Självvärdering-rapport till UKÄ

THS konferens

Strömberg E., Sandberg T., Egan E-D. and Finnveden G. (2016)”Integration of Sustainable Development in Education – Motivating a Change”, Engineering Education for Sustainable Development, Bruges, Belgium Strömberg et al 2016

Dahlin et al 2016 Dahlin et al 2016

Inledning

Rektors beslut om vilka KTH-utbildningar exempel i huvudsak ska lyftas från

Aspektområde: Styrning och organisation

Lärosätesövergripande hållbarhetsmål för samtliga utbildningsnivåer utgör del av KTH:s miljöledningssystem

Miljöcertifikat

Genomgång av miljöledningssystemet

Rutin för ledningens genomgång och ledningens uppföljning av miljöledningssystemet.pdf

Revision och förbättringsarbete av miljöledningssystemet

Rutin för intern och extern miljörevision.pdf  

Miljöutbildning för anställda

Mall - Handlingsprogram detaljerade mål 2016-2020.pdf

Rutin för övergripande och detaljerade mål och handlingsprogram.pdf

Systematisk uppföljning av integrering av hållbar utveckling i utbildningen

Självvärdering Hållbarhet vår 2012.pdf

Brev om uppföljningen av måluppfyllelse inom MHU i utbildningen 2015.pdf

Uppföljning av måluppfyllelse av miljö och hållbar utveckling i utbildningen på KTH.pdf

Beslut V-2016-0282 Översyn av allmänna studieplaner för ämne på forskarnivå.pdf

Brev om handlingsprogram fo-utb vt 17.pdf

Mall - Handlingsprogram detaljerade mål utbildningsprogram-2016-12-05.pdf

Ytterligare exempel på hur KTH vidareutvecklar arbetet med att integrera hållbar utveckling inom utbildningen

Prioriterade frågor https://www.kth.se/social/group/prioriterade-fragor-/

Utlysning_Miljö och hållbar utveckling på tvärs.pdf

V-2014-0836 Beslut av KTH-S om fördelning av medel till projekt.pdf

V--2015-0395 Beslut av KTH-S om fördelning av medel till projekt.pdf

V-2016-04728 Beslut om MHU på Tvärs 2016.pdf

V-2016-0978 Beslut om MHU på Tvärs 2016.pdf

V-2017-0032 Beslut om medel till projekt med koppling till hållbar utveckling.pdf

Stockholmsstudenter får smaka på verkligheten.pdf

Global Development Hub.pdf

Guide to challenge driven education.pdf

Aspektområde: Miljö, resurser och område

Samverkan med studenter samt stöd till studentaktiviteter – grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå

Sustainergies cup, studenternas sopiga förslag vann.pdf

KTH _ Stockholm PhD Student Dialogue on Sustainability 2013.pdf

Samverkan med arbetslivet

V-2015-0490 Inrättande av spår inom Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (CMAST).pdf

Utbildningsplan Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (för kull HT17).pdf

Interdisciplinär samverkan

Avtal beslut om medel från Åforsk.pdf

Angelägna utvecklingsområden

V-2016-0435 Tilläggsfinansering MOOC Sustainable Development for Enginee....pdf

Aspektområde: Utformning, genomförande och resultat

Civilingenjörsutbildning i energi och miljö

Utbidningsplan CENMI (gäller för stud antagna till utbildningen from HT17).pdf

beslut_medel_2016.pdf

UF-2009-0576 Organisatorisk hemvist mm för civilingenjörsutbildning i energi och miljö.pdf

CENMI - Handlingsprogram detaljerade mål 2016-2018.pdf

Civilingenjörsprogram Industriell ekonomi

Projektspec I3 final.pdf

Kvalsatsningar CINEK 140526.pdf

Handlingsprogram för programutveckling inom MHU_ITM_NIVÅ.pdf

Handlingsprogram detaljerade mål 2016_CINEK.pdf

Riktlinjer för examensarbetskurser, gemensamma mål och bedömningskriterier för studenter som påbörjar studier fr o m 2015-07-01 riktlinje_examensarbetskurser_paborjat_efter_2015_07_01.pdf

Civilingenjörsprogram Bioteknik

Handlingsprogram BIO.pdf

Appendix2_Examination_BB1170.pdf

Appendix 5_BB103XProjektplan .pdf

Appendix 4_BB1220_Företagsprojekt.pdf

Hållbar teknisk utveckling inom bioteknik.pdf

Masterprogram Kommunikationssystem

HU-integration-TCOMM-MarkusHidell.pdf

virtuellt-kursPM-TCOMM_TSMKM.pdf

Handlingsprogram-utb-kandidatnivå-161006-Beslutat.pdf

Handlingsprogram-utb-masternivå-161006-Beslutat.pdf

Förelsäningsbilder IK2215.pdf

Cloudlet for the Internet-of- Things.pdf

Traffic Monitoring for Green Networking.pdf

Forskarutbildningsämnet Byggvetenskap

Byggvetenskap-Studieplan-ver 2013.pdf

Byggvetenskap forskarkurser examinatorslista 2017.pdf

Feedback Nyheter