Till innehåll på sidan

Särskilda urval

Särskilt urval tillämpas Arkitektutbildningen, Byggproduktion, Datateknik i Kista, Elektroteknik, Farkostteknik, Materialdesign, Teknisk fysik och Teknisk matematik. Sökanden kan också åberopa andra urvalsgrunder genom särskild prövning.

Elektroteknik 300 hp, Farkostteknik 300 hp, Materialdesign 300 hp, Teknisk fysik 300 hp, Teknisk matematik 300 hp och Datateknik 180 hp i Kista

På civilingenjörsutbildningarna Elektroteknik , Farkostteknik , Materialdesign , Teknisk fysik  och Teknisk matematik och högskoleingenjörsutbildningen Datateknik i Kista  tillsätts högst en tredjedel av platserna med matematik- och fysikprovet som urvalsgrund. Övriga platser fördelas i urvalsgrupperna för betyg- och högskoleprov.

Matematik- och fysikprovet är ett test i matematik och fysik som ges vid ett tillfälle under våren. Den sökande måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet för sökt utbildning för att kunna antas.

Testet ger inte behörighet till utbildningarna, utan är ytterligare ett sätt att konkurrera om en plats.

Hur du anmäler dig, hos matematik-och-fysikprovet.se.

Arkitektutbildning 300 hp

På KTH:s Arkitektutbildning  tillsätts en tredjedel av platserna med arkitektprovet som urvalsgrund.

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande. Arkitektprovet är alltså ytterligare en möjlighet, förutom betyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på Arkitektutbildningen.

Testet ger inte behörighet till utbildningen, utan är ytterligare ett sätt att konkurrera om en plats.

Hur du anmäler dig, hos arkitektprovet.se.

Observera. Du måste anmäla dig i tid till utbildningen på antagning.se .

Byggproduktion 120 hp

Till högskoleutbildningen Byggproduktion  tillsätts maximalt 2o procent av platserna i en särskild urvalsgrupp som består av behöriga sökande som har styrkt praktisk yrkelivserfarenhet från bygg- och anläggningsområdet.

Det krävs minst två års yrkeslivserfarenhet på heltid eller motsvarande längre tid på minst halvtid inom bygg- och anläggningsområdet under de senaste 6 åren. Yrkeslivserfarenhet efter sista anmälningsdag räknas inte med.

Om det finns fler sökande än antal platser i urvalsgruppen används lottning.

Om du vill delta i detta urval ska du i samband med anmälan till utbildningen via antagning.se ladda upp tjänstgöringsintyg där det framgår vad du arbetat som, hur länge du arbetat och i vilken omfattning (heltid, deltid, timanställning). Det krävs även att intyget är utfärdat av din arbetsgivare. Om du är egen företagare ska intyget vara utfärdat av företagarförening eller revisor.

Bedömning av andra urvalsgrunder

Andra urvalsgrunder som kan åberopas kan vara av individuell karaktär, såsom sociala eller medicinska skäl. Då krävs att du också har andra meriter som är särskilt kvalificerande för den sökta utbildningen, utöver det som gäller för behörighet.

Prövning av andra urvalsgrunder görs med följande kriterier som grund:

  • Du har försökt att förbättra din konkurrenssituation, till exempel genom att göra högskoleprovet, arkitektprovet eller matematik- och fysikprovet, beroende på sökt utbildning.
  • Du har ett meritvärde på betyg och/eller högskoleprov som inte väsentligt skiljer sig från det som krävs för ordinarie antagning.
  • Du har inte fått extra stöd under tidigare skolgång, till exempel längre skrivtid på prov, och på så sätt redan kompenserats för dina särskilda skäl.
  • Du har, genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller andra erfarenheter särskilda kunskaper eller förutsättningar för den utbildning du söker.

I din anmälan till antagning.se  skall du utöver eventuella betygskopior bifoga din motivering och de handlingar som du vill åberopa för att bli prövad med andra urvalsgrunder. Den skriftliga motiveringen skall du dessutom skicka separat till Antagningsgruppen på KTH, 100 44 Stockholm senast 15 april för antagning till hösttermin och senast 15 oktober för antagning till vårtermin.

Alla som ansöker om antagning med andra urvalsgrunder och som har skickat in motivering kommer att prövas av en grupp som består av antagningshandläggare och samordnare för sökande med funktionsnedsättning.

Besked om resultatet av denna prövning meddelas i samband med antagningsbesked 1 eller 2 som skickas via antagning.se .