Digital Design

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Old exams

are still available under "Tentor/Written Exam" even for the later course rounds 2018, 2019 and 2020

Nästa tentatillfälle

Omtentamen den 7 april 2021 kommer att genomföras som salstenta.

Kommande tentor efter det är maj 2021 (ej salstenta, datum ej bestämt). Därefter får man vänta till oktober 2021.

Next exam

The exam April 7th 2021 will be written in a classroom.

The following exam is May 2021 (not classroom, date TBD) and then October 2021.

Kursens hemsida har flyttat till Canvas

HT2020 period 1 för CINTE: https://kth.instructure.com/courses/20230

HT2020 period 2 för TIDAB, TIEDB: https://kth.instructure.com/courses/20228 

The course website has moved to Canvas

HT2020 period 1 for TCOMK: https://kth.instructure.com/courses/20229 


sw Välkommen till Digital design!

Digital design är en kurs som visar dig vad ingenjörsmässigt arbete innebär!
Vi använder enkel matematik, den Booleska algebran, som hjälpmedel för att hitta ekonomiska lösningar på kombinatoriska och sekvensiella problem.

De byggelement som används, grindar och vippor, är de som bygger upp dagens datorer.
Kunskap om dessa behövs för att Du i senare kurser kunna förstå datorers uppbyggnad, när du studerar olika datorarkitekturer.

Ökande krav på datorernas beräkningsprestanda leder numera ofta till att Du som "programmerare" även behöver känna till digital hårdvara som kan "accelerera" beräkningarna.

Efter fullgjord kurs ska Du, med papper och penna, kunna:

  • konstruera enkla kombinatoriska och sekvensiella logikkretsar som implementerar en given funktion

Dagens komplexa digitalteknik kräver CAD verktyg så kursen innehåller också en:

  • Introduktion till språket VHDL

Skolan har sedan flera fortsättningskurser för den som behöver lära sig att behärska VHDL.

(CINTE, TCOMK, TIEDB kan läsa valbara kursen IL1331 VHDL-design)


en Welcome to Digital design!

Digital Design is a course that shows you what engineering work involves!
We use simple mathematics, the Boolean algebra, to find economical solutions to combinatorial and sequential logic problems.

The construction elements that are used, gates and flip-flops, are those that make up today's computers.
Knowledge of these is needed for you in later courses to understand the structure of computers, when you study the various computer architectures.

Increasing demands on computer calculation performance leads now often to that you as a "programmer" also need to know the digital hardware that can "accelerate" the calculations.

After completing the course you will, with pen and paper, be able to:

  • construct simple combinational and sequential logic circuits that implement a given function

Today's complex digital technology requires CAD tools, so the course also includes:

  • Introduction to VHDL language

The school then has several advanced courses for those who need to master VHDL.

(TCOMK can take the elective course IL1331 VHDL-design)

Teachers

Feedback News