Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digital Design

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Old exams

are still available under "Tentamen/Written Exam" for the course rounds 2018 - 2023.

Coming exams

Coming exams are listed under "Tentamen/Written Exam"

Kursens hemsida har flyttat till Canvas

HT2023 period 1 för CINTE: https://canvas.kth.se/courses/41488/ 

HT2023 period 2 för TIDAB, TIEDB: https://canvas.kth.se/courses/42993/   

The course website has moved to Canvas

HT2023 period 1 for TCOMK: https://canvas.kth.se/courses/41489/ 


sw Välkommen till Digital design!

Digital design är en kurs som visar dig vad ingenjörsmässigt arbete innebär!
Vi använder enkel matematik, den Booleska algebran, som hjälpmedel för att hitta ekonomiska lösningar på kombinatoriska och sekvensiella problem.

De byggelement som används, grindar och vippor, är de som bygger upp dagens datorer.
Kunskap om dessa behövs för att Du i senare kurser kunna förstå datorers uppbyggnad, när du studerar olika datorarkitekturer.

Ökande krav på datorernas beräkningsprestanda leder numera ofta till att Du som "programmerare" även behöver känna till digital hårdvara som kan "accelerera" beräkningarna.

Efter fullgjord kurs ska Du, med papper och penna, kunna:

  • konstruera enkla kombinatoriska och sekvensiella logikkretsar som implementerar en given funktion

Skolan har sedan fortsättningskurser för den som behöver lära sig att behärska HDL.

(CINTE, TCOMK, TIEDB kan läsa valbara kursen IL1332 HDL-design)


en Welcome to Digital design!

Digital Design is a course that shows you what engineering work involves!
We use simple mathematics, the Boolean algebra, to find economical solutions to combinatorial and sequential logic problems.

The construction elements that are used, gates and flip-flops, are those that make up today's computers.
Knowledge of these is needed for you in later courses to understand the structure of computers, when you study the various computer architectures.

Increasing demands on computer calculation performance leads now often to that you as a "programmer" also need to know the digital hardware that can "accelerate" the calculations.

After completing the course you will, with pen and paper, be able to:

  • construct simple combinational and sequential logic circuits that implement a given function

The school then has advanced courses for those who need to master HDL.

(TCOMK can take the elective course IL1332 HDL-design)

Teachers