Forskarutbildning på STH

Skolan för Teknik och hälsa (STH) erbjuder doktorsprogrammen Teknik och hälsa och Medicinsk teknologi. Det senare är ett gemensamt program i samarbete med Karoliska Institutet (KI).

Ämnesområdet Teknik och hälsa

Forskarutbildningsämnet Teknik och hälsa i STH:s doktorsprogram beskriver och analyserar de tvärvetenskapliga sambanden mellan teknik, design, miljö och medicin för kliniska tillämpningar samt de arbetsprocesser som påverkar säkerhet, hälsa och välbefinnande. Detta inkluderar multidisciplinära perspektiv med teorier, modeller, metoder och empiri från naturvetenskap, teknik, medicin och samhälls-, beteende- och hälsovetenskap. Kärnan i utbildningen på forskarnivå är att främja hälsa och förhindra eller minska risken för skador och ohälsa. Inom ämnet finns tre inriktningar med olika forskningsfält:

Omgivningsfysiologi med forskningsfältet

 • Omgivningsfysiologi

Medicinsk teknik med forskningsfälten

 • Medicinsk bildteknik och bildbehandling
 • Neuronik
 • Medicinska signaler och system
 • Strukturell bioteknik
 • Medicinska informations- och kommunikationssystem

Hälso- och systemvetenskap med forskningsfälten

 • Ergonomi
 • Teknisk vårdvetenskap
 • Logistik och informatik i vård och omsorg
 • Hälsa och systeminnovation

Ämnesområdet Medicinsk teknologi

Forskarutbildningsprogrammet Medicinsk teknologi är ett forskarutbildningssamarbete mellan KTH och KI som innebär att doktoranden blir antagen till båda universiteten samtidigt vilket möjliggör ansökan om gemensam doktorsexamen – så kallad Joint degree. STH handlägger och administrerar alla KTH:s doktorander som söker till detta gemensamma program

Övergripande syfte och mål

Det övergripande målet med utbildningen är att förse samhället med självständiga kvalificerade forskare som genom forsknings-, utvecklings-, undervisnings och / eller utredningsarbete främjar hälsa och en hållbar utveckling inom olika områden i samhället.

Efter avlagd examen ska doktoranden kunna:

 • beskriva och förklara teorier och empiriska resultat inom sitt specialistområde
 • formulera konkreta forskningsfrågor inom sitt specialistområde
 • använda vetenskapliga metoder och utveckla ny kunskap genom egna vetenskapliga studier
 • kritiskt analysera och värdera tillämpade metoder och resultat från egna och andras vetenskapliga studier
 • presentera och diskutera forskningsresultat inom vetenskapssamhället
 • presentera forskning på ett pedagogiskt sätt utanför vetenskapssamhället och i utbildningssammanhang
 • bedöma etiska aspekter kring forskning inom sitt specialistområde och agera utifrån dessa
 • identifiera behov av ny kunskap och ha kunskap om att initiera, finansiera och leda forskning
 • delta i tvärvetenskapliga samarbeten inom det aktuella problemområdet
 • analysera forskningens roll i samhällsutvecklingen

Mer om utbildningen finns att läsa i Handbok STH

Kontaktuppgifter

Forskarutbildningsansvarig: Svein Kleiven  08-790 64 48

Vice forskarutbildningsansvarig: Rodrigo Moreno

Programansvarig Teknik och hälsa: Rodrigo Moreno

Vice programansvarig Teknik och hälsa: Mathilda Larsson 08-90 48 23

Programansvarig Medicinsk teknologi: Rodrigo Moreno

Vice programansvarig Medicinsk teknologi: Mathilda Larsson 08-90 48 23

Forskarutbildningshandläggare: Eva-Rut Lindberg 08-790 97 05, Fredrik Häggström 08-790 97 22

Doktorandrepresentant: Vinutha Magal Shreenath

Till sidans topp