Till innehåll på sidan

Forskarskolan ROCIT

2 studenter som rita på en vit tavla
Fotograf Johan Persson
Publicerad 2022-01-20

ROCIT är en ny forskarskola i samverkan mellan åtta lärosäten.

ROCIT

(Research on collaboration in teacher education)
Målet är att stödja en framtida lärarutbildning i samarbete med skola och lärare, och att utveckla en större förståelse mellan erfarenhetsbaserat kunnande och vetenskapligt baserat kunnande inom skolans värld.

Syftet

Syftet är att skapa nio forskningsprojekt som ska belysa och överbrygga gapet för de som pågående utbildar lärarstudenter men också på längre sikt knyta samman lärare under hela deras karriär med lärarutbildningen

ULF

Forskarskolan tar utgångspunkt i regeringens försöksverksamhet ULF  - Utbildning Lärande Forskning vars syfte är att arbeta fram modeller för långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningar. Därför spelar också skolorna en viktig roll i projektet, och skolhuvudmän finns med i projektets styrgrupp.

Forskarskolan ska även undersöka lärares arbetssituation och organisatoriska förutsättningar för professionsutveckling, lärande och forskning.

CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten