Till innehåll på sidan

K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning

K-ULF logo
Publicerad 2022-01-24

KULF-projektet drivs i samverkan mellan KTH och huvudmännen Stockholms stad, Haninge kommun, Lidingö stad, Nynäshamns kommun och Värmdö kommun.

Samverkansmodeller mellan akademi och skola

K-ULF-projektet är en del av den nationella försöksverksamheten ULF . Det är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Examensarbete 

Syfte med projektet är att utveckla och pröva hållbarasamverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning genom att tydligare forskningsintegrera utbildningen och verksamhetsförlagd utbildning, och

 att studenternas självständiga arbete (examensarbete) kan länkas till praktiknära forskning och skolutveckling utifrån vetenskaplig grund.

Tillsammans med KTH Institution för lärande utvecklas en modell där huvudmän med olika storlek och demografiska förutsättningar men med likartade utmaningar arbetar tillsammans kring praktiknära forskningsprojekt.

Organisation karta inom K-ulf
Uppdaterad samverkansmodell för K-ULF

Målet är att utveckla, testa och utvärdera en samverkansmodell kopplad till lärarstudenternas examensarbeten och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på lärarutbildningen på KTH.

Vetenskapens Hus som arbetar nära universitet och forskare, skolor, lärare och lärarstudenter har en laboratoriemiljö där ett stort antal skolelever och lärarstudenter genomför olika aktiviteter för projektet.

De har tillsammans med huvudmännen identifierat tre viktiga områden som bidrar till arbetet med skolans kompensatoriska uppdrag:

  1. digitalisering,
  2. pojkar och flickors kunskapsresultat samt
  3. språkutvecklande arbetssätt genom laborationer och praktiskt arbete i matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena.

Exempel på ny kunskap inom dessa områden rör hur laborationer kan stödja alla elevers språkutveckling samt hur man kan utnyttja olika digitala verktyg i skolan för att på bästa sätt stödja alla elevers lärande med särskilt fokus på pojkar och elever med olika språkbakgrund.

Rollerna

  • KTH bidrar till samarbetet med studenter, forskare inom didaktik samt lärare som ansvarar för VFU och handleder examensarbeten.
  • Huvudmännen bidrar till samarbetet med lärare och skolverksamhet samt handledning av VFU-studenter och samarbete kring examensarbeten.
  • Huvudmännen är initiativtagare till att ta fram relevanta frågeställningar och deras skolverksamheten utgör basen för studiernas datainsamling
  • KTH är initiativtagare för utformandet och samordnandet av den vetenskapliga studien såsom dess design, val av didaktiska modeller och genomförande.
  • Vetenskapens Hus verkar som en plattform och tillsammans med Institutionen för lärande på KTH, ansvarar för den övergripande samordningen.
Stockholmstad, Värmdö, Haninge, Nynäshamn och Lidingö kommun logotyp

Kontakt

CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Performance-based governance in academia
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT - Utlysningen ute nu!
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Att ta reda på vilka hybridarrangemang som växer fram inom nordisk högre utbildning
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten
Digitalt berättande