KTH:s storträffar och PriU-grupper

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This group website is a gathering place for KTH's open arenas for education at all levels. You can take part in information about completed and planned storträff meetings (which we have once per semester) and open network meetings (which we have about every other week). In addition, you can find active priority groups (which have different specific themes) that you are welcome to participate in. You can find them here

_______________________________________________________________________________________________

Storträffen vårterminen 2022

Datum - 23 maj 2022 kl. 12:30-16:30
Mer information kommer att läggas upp här i början av maj.

In Storträffen May 23 2022, the plenary session and several group discussions will be held in English.

Storträffen höstterminen 2022

Datum - 28 november 2022 kl.12:30-16:30 

_______________________________________________________________________________________________

Tidigare storträffar/Previous storträffar

_______________________________________________________________________________

Open network meetings

Online storträff meetings in 2020/2021

Under 2020 har de öppna nätverksträffarna och storträffarna samlat många på KTH med olika roller och funktioner som har delat erfarenheter, diskuterat olika beslut och förtydliganden och bidragit till förbättringar längs vägen. Träffarna har ökat från månadsvisa till veckovisa, de har öppnats för alla på KTH, och dessutom har den så kallade storträffen hållits online den 12 maj med ca två hundra deltagare och den 25 juni med 145 deltagare.

English
In 2020, the open network meetings and storträffar (big network meetings) have gathered many at KTH with different roles and functions who have shared experiences, discussed various decisions and clarifications, and contributed to improvements along the way. The meetings have increased from monthly to weekly, they have been opened to everyone at KTH, and in addition, the so-called big meeting has been held online on May 12 with about two hundred participants and on June 25 with 145 participants.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vad är Storträffen?/What is the Storträff?

En gång per termin bjuder vicerektor för utbildning in utbildningsledare, övrig personal och studeranderepresentanter till storträffar som tar upp aktuella och prioriterade frågor för KTH:s utbildning. Upplägget är främst i rundabordsformat där du kan välja på flera olika teman att nätverka och diskutera runt. Du kan också föreslå saker du vill lyfta, exempelvis genom anmälningsformuläret.

English
Once per semester, the Vice president of education invites education leaders, other staff, and student representatives to the Storträff meetings that address current and prioritized issues for KTH's education. The layout is mainly in round table format where you can choose from several different themes to network and discuss around. You can also suggest things you want to highlight, by adding your ideas in the registration form.

gruppen digitalisering gruppen keynotediskussioner


Historik: Prioriterade frågor för KTH:s utbildning (PriU-grupper)/History: Priority issues for KTH's education (PriU groups)

I januari 2017 skapades tio kollegiala arbetsgrupper, PriU-grupper, med uppdrag att fördjupa sig i varsin prioriterad fråga för KTH:s utbildning och ta fram förslag på hur frågan kan lösas eller hanteras. Grupperna rapporterade sitt arbete vid storträffen 17 maj 2017. Fakultetsrådets utbildningsskott tog del av gruppernas rapporter och lämnade vid storträffen 16 november 2017 återkoppling till grupperna. I januari 2018 återstartade vissa av de ursprungliga arbetsgrupperna och kompletterades med några nya grupper. Denna gruppwebb används av PriU-grupperna för att utlysa möten och redovisa resultatet av arbetet. Sedan april 2018 är grupperna öppna för all personal på KTH, se Campiartikel. Den som är intresserad av att delta i en arbetsgrupp mejlar till kontaktpersonen som anges på gruppens sida i menyn under "aktiva prioriterade frågor". Per Berglund och Viggo Kann har beskrivit visionen med PriU-grupperna i en poster: Kollegiala tvärgrupper – en modell för insamling och spridande av kunskaper, exempel och idéer, från maj 2018. 

English
In January 2017, ten collegial working groups, Priority groups, were created to delve into each of the priority issues for KTH's education and develop proposals on how the issue can be resolved or handled. The groups reported their work at the general meeting on 17 May 2017. The Faculty Council's education committee took note of the groups' reports and provided feedback to the groups at the general meeting on 16 November 2017. In January 2018, some of the original working groups were restarted and supplemented with some new groups. This group website is used by the PriU groups to announce meetings and report the results of the work. Since April 2018, the groups are open to all staff at KTH, see Campi article. Anyone interested in participating in a working group emails the contact person listed on the group's page in the menu under "active priority questions". 
Per Berglund and Viggo Kann have described the vision with the Priority groups in a poster: Collegial cross-groups - a model for collecting and disseminating knowledge, examples, and ideas, from May 2018. (In Swedish)

Feedback News