KTH:s storträffar och PriU-grupper

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This group website gathers information about open arenas for education at KTH all levels. You can take part in information about completed and planned storträff meetups (which we have once per semester). In addition, you can find active priority topic groups (which have different specific themes) that you are welcome to participate in.

______________________________________________________________________________________________

Storträffen höstterminen 2023

Storträffen genomförs den 4 december 2023 kl 12:30-16:30 i Q-huset. Länk till anmälningsformuläret kommer att publiceras i början av november på denna sida och skickas ut till alla tidigare storträffsdeltagare.

Höstens storträff är som vanligt på svenska.

Varmt välkommen!

Storträffen vårterminen 2023 / Storträffen meetup spring semester 2023

Date: 26 May 2023 at 12:30-16:30
Location: Q1 and the Q building

Övergripande tema: Utveckla lärandet och en kultur för lärande i tider av AI och omedgörliga problem
Main theme: Develop learning and a culture of learning in times of AI and wicked problems.

______________________________________________________________________________________________

Tidigare storträffar/Previous storträffar

_______________________________________________________________________________

Öppet utbildningsforum - Open educational forum

Online storträff meetings in 2020/2021

Under pandemin 2020-2021 samlade de öppna nätverksträffarna öppet utbildningsforum och storträffen många på KTH med olika roller och funktioner som har delat erfarenheter, diskuterat olika beslut och förtydliganden och bidragit till förbättringar längs vägen. Sedan 2022 är öppet utbildningsforum vilande, men det finns beredskap för att sammankalla flera träffar när behov uppstår. Storträffen anordnas fortfarande regelbundet en halvdag i slutet av maj och november varje år.

English
During the pandemics 2020-2021, the open network meetings open educationial forum and storträffen meetup gathered many people with different roles and functions at KTH who shared experiences, discussed various decisions and clarifications, and contributed to improvements along the way. From 2022, the open educational forum is no longer active, but we are prepared to restart it when there is a need for it. The storträffen meetup is still organized during half a day in the end of May and November every year.

______________________________________________________________________________________________________

Vad är Storträffen?/What is the Storträff meetup?

En gång per termin bjuder vicerektor för utbildning in utbildningsledare, övrig personal och studeranderepresentanter till storträffar som tar upp aktuella och prioriterade frågor för KTH:s utbildning. Upplägget är främst i rundabordsformat där du kan välja på flera olika teman att nätverka och diskutera runt. Du kan också föreslå saker du vill lyfta, exempelvis genom anmälningsformuläret.

English
Once per semester, the Vice president of education invites education leaders, other staff, and student representatives to the Storträff meetup that addresses current and prioritized issues for KTH's education. The layout is mainly in round table format where you can choose from several different themes to network and discuss around. You can also suggest things you want to highlight, by adding your ideas in the registration form.

gruppen digitalisering gruppen keynotediskussioner


Historik: Prioriterade frågor för KTH:s utbildning (PriU-grupper)/History: Priority issues for KTH's education (PriU groups)

I januari 2017 skapades tio kollegiala arbetsgrupper, PriU-grupper, med uppdrag att fördjupa sig i varsin prioriterad fråga för KTH:s utbildning och ta fram förslag på hur frågan kan lösas eller hanteras. Grupperna rapporterade sitt arbete vid storträffen 17 maj 2017. Fakultetsrådets utbildningsskott tog del av gruppernas rapporter och lämnade vid storträffen 16 november 2017 återkoppling till grupperna. I januari 2018 återstartade vissa av de ursprungliga arbetsgrupperna och kompletterades med några nya grupper. Denna gruppwebb används av PriU-grupperna för att utlysa möten och redovisa resultatet av arbetet. Sedan april 2018 är grupperna öppna för all personal på KTH, se Campiartikel. Den som är intresserad av att delta i en arbetsgrupp mejlar till kontaktpersonen som anges på gruppens sida i menyn under "aktiva prioriterade frågor". Per Berglund och Viggo Kann har beskrivit visionen med PriU-grupperna i en poster: Kollegiala tvärgrupper – en modell för insamling och spridande av kunskaper, exempel och idéer, från maj 2018. 

English
In January 2017, ten collegial working groups, Priority groups, were created to delve into each of the priority issues for KTH's education and develop proposals on how the issue can be resolved or handled. The groups reported their work at the general meeting on 17 May 2017. The Faculty Council's education committee took note of the groups' reports and provided feedback to the groups at the general meeting on 16 November 2017. In January 2018, some of the original working groups were restarted and supplemented with some new groups. This group website is used by the PriU groups to announce meetings and report the results of the work. Since April 2018, the groups are open to all staff at KTH, see Campi article. Anyone interested in participating in a working group emails the contact person listed on the group's page in the menu under "active priority questions". 
Per Berglund and Viggo Kann have described the vision with the Priority groups in a poster: Collegial cross-groups - a model for collecting and disseminating knowledge, examples, and ideas, from May 2018. (In Swedish)

Feedback News