Bildning och Liberal Education

Bildning

CDIO räknar de generella färdigheterna, såsom kommunikationsfärdigheter och lagarbetesfärdigheter, somingenjörsfärdigheter, alltså något som varje färdig ingenjör behöver behärska. Men färdigheterna är betydligt generellare än så. Man har glädje av att kunna skriva och arbeta i grupp i mängder av sammanhang utanför ingenjörsarbetet, till exempel i bostadsrättsföreningen/samfälligheten, i föräldraföreningen, i politiska och ideella organisationer, i fackföreningen och så vidare. Man kan säga att god behärskning av dessa generella färdigheter är ett steg motbildning.

Så här säger Wikipedia om bildning:

Bildning är ofta sett som ett ideal, en fostran, som uppnås via högre studier. Bildning fås, enligt de flesta, genom studier av filosofi eller kulturvetenskaper.

Det är ett begrepp som härstammar från tyskans "Bildung" och som uppstod under 1800-talet i och med det universitet som startades i Berlin 1810 till följd av bildningsideologen Willhelm von Humboldts större inflytande i Tyskland.

Det finns vitt skilda åsikter och många olika tolkningar som gjorts kring vad begreppet bildning innebär. Detta till trots finns det ändå vissa allmänna riktlinjer man kan rätta sig efter angående begreppet.

En allmän beskrivning säger att bildning är motsatsen till utbildning. Där utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, medan bildning syftar till att omvandla hela människan, dess inre förmåga, insikter, moraliska och etiska uppfattning.

Målet för bildning var för de tyska idealisterna att "Den enskilde skulle ha gjort det väsentliga i mänsklighetens utveckling till sitt. Han eller hon skulle bli en bild av det sant mänskliga så långt detta hunnit förverkligas."

Liberal education

Bildning är något som huvudsakligen diskuteras i Europa. Vid amerikanska lärosäten finns dock något som är mycket likt och kallas Liberal Education. Det är en typ av utbildning som ges vid vissa mindre amerikanska prestigefulla lärosäten, så kallade Liberal Art Colleges.

I Högskoleverkets rapport Bildning i praktiken från 2008 beskrivs Liberal Education på följande sätt.

På liberal art-skolorna framhävs lärarens roll och betydelse för verksamheten mycket tydligt. Den pedagogiska skickligheten och förmågan att se de stora sammanhangen sätts oftast framför rent inomvetenskapliga kvalifikationer.

Förutom goda och kunniga lärare står liberal education-traditionen kanske främst för ett brett fritt individualistiskt bildningsideal. Centralt är att studenten själv utifrån eget intresse väljer olika ämnen för sin allmänna förkovran och utveckling. Förutom betoningen av det fria valet, kan benämningen "liberal" också ses som en anspelning på studiernas "befriande" förmåga; "we select the term liberal studies - to reflect their liberating character for this curriculum". De idéhistoriska rötterna till dessa tankar om utbildningens befriande förmåga från inskränkthet och småsinthet, som i sin förlängning också gör individen till en god världsmedborgare, har en lång historia. De återfinns till exempel redan hos romaren Seneca.

Att studera vid ett liberal art-college handlar därför i första hand inte om att få en utbildning till en speciell profession, utan om att bli inspirerad och själv utvecklas som människa.

Ett utmärkande drag hos Liberal Education är att skrivfärdigheten tränas extremt mycket. I varje kurs ges omfattande skrivuppgifter som blir svårare och svårare i högre årskurser.

Trots att Liberal Education inte ger någon yrkesutbildning (men däremot en fördjupande major i något ämnesområde) så får studenterna som tar examen från ett Liberal Art College mycket bra jobb. Stora delar av USAs intellektuella, politiska och kulturella elit har skolats här. Även i Sverige skulle en Liberal Education-utbildning ge jobb. En undersökning som gjordes av Lärarförbundet, SFS och TCO 2007 frågade arbetsgivare vilka faktorer som var viktigast för att en högskoleexaminerad skulle vara anställningsbar. Högst rankade var i tur och ordning:

  1. samarbetsförmåga
  2. referenser
  3. initiativförmåga
  4. förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
  5. att utbildningen är yrkesinriktad
  6. arbetslivserfarenhet
  7. analytisk förmåga
  8. goda kunskaper i engelska

Bildning på KTH

Hur gör man på KTH för att bli bildad och inte bara insnöad på teknik? Det finns till att börja med en valfri kurs Allmän bildning, som ger kunskapsfragment som är allmän bildning inom områden som litteratur, konst, musik, historia, filosofi, religion, politik och vetenskap, samt förstås praktiska skrivövningar. Det finns också ett stort urval av språkkurser, och kurser i retorik, filosofi, teknikhistoria och mycket annat. Dessa kurser kallas teknikkomplementära eller TMS-kurser och kan läsas oberoende av vilket program man går. På masterprogrammet i datalogi ingår det att man ska läsa en teknikkomplementär kurs för att bli lite bildad.

Feedback News