Etik

Etikmomentet hösten 2011

Etikmomentet ges i slutet av period 2 i årskurs 1 inom prosamkursen. Det består av två föreläsningar och en gruppövning. Inför gruppövningen ska en etikessä skrivas. Etikessän och gruppövningen är obligatoriska.

Lärandemål

D-programmet har ett lärandemål som lyder

självständigt analysera och ta ställning till ekonomiska, samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar, och utforma system med hänsyn härtill.

Delar av detta mål uppfylls genom detta etikmoment. Föreläsningarna behandlar både teori och tillämpningar. Föreläsare och ansvarig för etikmomentet är Hélène Hermansson från filosofienheten på KTH.

Föreläsningar

Föreläsningarna är 23 november 2011 kl 10-12 i sal D1 och 24 november kl 10-12 i sal F2. Här är bilderna från föreläsning 1 och föreläsning 2.

Gruppövning

Gruppövningen utförs under två timmer under tiden 29 november--1 december 2011. Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas. (Du som går den separata etikkursen DD1348 tar reda på sitt gruppnummer genom att titta på kursomgången DD1348:etik11 i Rapp.)

tidNadabiblioteket153744234523
29 nov kl 15.15-17 1-3 4-6
30 nov kl 8.15-10 7-9 16-18 10-12
30 nov kl 10.15-12 13-15 19-21
30 nov kl 15.15-17 22-24 25-27 28-30
1 dec kl 15.15-17 31-33 34-36 37-39

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler.

Litteratur

Etikessä, inlämningsuppgift

Välj ett av nedanstående ämnen och skriv en 2-3 sidor lång essä där du använder begrepp från kurslitteraturen. Lämna in den i samband med gruppövningen där de tre ämnena kommer att diskuteras.

  1. Fildelning
    Argumentera för en normativ ståndpunkt om fildelning.
  2. Kan man äga mjukvara?
    Argumentera för en normativ ståndpunkt om intellektuellt ägande av mjukvara. Bör man kunna ta patent på algoritmer? På programvara?
  3. Personlig integritet
    Behövs det nya regler och ny lagstiftning för att skydda den personliga integriteten i användningen av datateknologi? Eller har skyddet redan gått för långt? Redovisa och argumentera för en ståndpunkt.

Poängbedömning

Poängbedömningssystemet är likadant som för kursens reflektionsseminarier, alltså maximalt 3 poäng.

Den skriftliga uppgiften betygssätts med 0, 1 eller 2 poäng. (0 poäng är underkänt). Kriteriet på godkänt (1) är att man genomfört uppgiften på ett sätt som visar att man förstått frågeställningen samt visat förmåga att argumentera etiskt. För väl godkänt (2) ska man visa god förmåga att argumentera etiskt, företrädesvis genom att (i) använda etiska begrepp på ett insiktsfullt sätt och (ii) genomföra en egen, genomtänkt argumentation (alltså inte bara referat av andras argumentation).

1 poäng ges för aktiv medverkan vid gruppövningen. Närvaro vid gruppövningen är obligatoriskt. Den som inte kan vara med vid gruppövningen måste istället lämna in en uppsats som behandlar de återstående två ämnena, med samma krav för varje ämne som för den ordinarie etikessän. Den ska skickas till Jesper Jerkert jerkert(at)kth.se. Om detta görs inom en vecka efter gruppövningen görs inget avdrag. Därefter ges 2 poängs avdrag.

Feedback News