Examination

Examination av prosam11 och prosam11s

Ladokmoment

Kursen går över tre år och har ett Ladokmoment för varje läsår.

UPP1
består av första årets fyra reflektionsseminarier och etikuppgiften (saknas för den som läser DD1391),

UPP2
består av andra årets tre reflektionsseminarier och datorhistoriauppgiften,

UPP3
består av tredje årets fyra reflektionsseminarier.

Betyg för datorhistoria och datorn i samhällsutvecklingen

Datorhistoriauppgiften är betygsatt i skalan A-F och ger betyget på moment UPP2 (ges av Teknikhistoria i årskurs 2).

Detta moment utförs, examineras och betygsätts i grupper om 3-4 studenter. Målen som de står beskrivna i kursplanen och som kan hänföras till detta moment är:

 • analysera och ta ställning till samhälleliga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar (uppfylls delvis genom etikuppgiften),
 • redogöra för några viktiga händelser i datorns och datalogins historia,
 • formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material,
 • utföra en begränsad datorhistorisk studie och presentera den muntligt och skriftligt

Momentet utgörs av två föreläsningar och ett grupparbete. Grupparbetet består i att skriva en kortare uppsats i datorhistoria med utgångspunkt i dokumentationsprojeket Från matematikmaskin till IT och att presentera denna uppsats muntligen.

För betyg E krävs att gruppen

 • varit närvarande på obligatoriska kursmoment
 • fullgjort obligatoriska uppgifter i momentet
 • efter handledning kan formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material

För betyg D krävs därtill att gruppen kan

 • visa förståelse för sammanhangets betydelse för teknikutveckling
 • formulera en relevant frågeställning till ett historiskt material

För betyg C krävs därtill att gruppen kan

 • analysera teknisk förändring och dess konsekvenser inom dataområdet i relation till det omgivande samhället
 • tydliggöra en studies slutsatser i en muntlig presentation

För betyg B krävs därtill att gruppen kan

 • förhålla sig kritiskt och i frågasättande till utsagor om teknisk förändring
 • svara på muntlig kritik vid presentation av en studie

För betyg A krävs slutligen också att gruppen kan

 • tolka resultaten av den egna analysen
 • diskutera tillförlitligheten hos olika information

Betyg för skötsamhet

Skötsamhetsbetyget är en gradering av hur väl följande två kursmål är uppfyllda:

 • planera och utföra uppgifter inom stipulerad tid,
 • kritiskt granska och reflektera över såväl utbildningens upplägg och genomförande som den egna studieinsatsen.

Hur väl kursuppgifterna utförs inom stipulerad tid och enligt de regler som gäller för uppgiften bedöms under hela kursens gång med skötsamhetspoäng. Poängen samlas genom att man lämnar in väl skrivna uppsatser i tid och deltar aktivt i reflektionsseminarier (se seminariesidan), etikuppgiften och datorhistoriauppgiften. Det kan tillkomma frivilliga ytterligare moment i kursen som ger skötsamhetspoäng.

Poängen rapporteras i Rapp efterhand. När kursen är klar bestämmer poängsumman skötsamhetsbetyget enligt nedanstående tabell:

E: 14 p, D: 18 p, C: 22 p, B: 26 p, A: 30 p.

Den som går den tvååriga kursen DD1391 har istället följande betygstabell:

E: 8 p, D: 11 p, C: 14 p, B: 17 p, A: 20 p.

Den som efter att ha gjort alla moment i kursen inte når upp till nivån för E får komplettera till E genom att skriva en reflektionsuppsats på lika många sidor som antalet poäng som saknas till betyg E. Rubriken på uppsatsen är D-programmets plats i samhället.

Tolkning av inrapporteringar i Rapp

Varje seminarium har fyra delmomentkolumner i Rapp:

uppsats i tid
G/VG i denna kolumn anger att den skriftliga reflektionen lämnats i tid.

 • VG (ger 2 poäng): texten uppfyller alla krav på reflektionen, till exempel att alla reflektionsfrågor behandlas tillräckligt djupt, att den typografiska strukturen stämmer med den innehållsliga strukturen, att ditt namn står överst, att texten har rätt längd etc.
 • G (ger 1 poäng): texten uppfyller inte alla (men tillräckligt många) krav och är inte plagierad

deltagande
G/VG i denna kolumn anger deltagande i reflektionsseminariet.

 • VG (ger 1 poäng): aktivt deltagande vid seminariet VG kan också ges för den som har laga förhinder (till exempel sjukdom eller begravning, däremot inte resor eller arbete) och som lämnat in en godkänd seminarieuppsats på minst två normalsidor till mentorn före seminariet. Den som är på utlandsstudier får VG efter godkänt reflektionsdokument, se seminariesidan.
 • G (ger 0 poäng): inaktivt deltagande vid seminariet

sen uppsats
G (ger 0 poäng om betygsdatum är högst en vecka efter seminariet, annars -2 poäng) godkänd uppsats inlämnad efter sistadatum (som är fyra arbetsdagar före första seminariedagen)

sen seminarieuppsats
G (ger 0 poäng om betygsdatum är högst en vecka efter seminariet, annars -2 poäng) godkänd seminarieuppsats på minst två sidor (ersätter deltagande)För att få godkänt på seminarieuppgiften måste man ha G eller VG i två av kolumnerna.

Ovanstående system gäller även etikmomentet, med skillnaden att etikessän ska lämnas in på papper vid gruppövningen.

Slutbetyg

Slutbetyget är medelvärdet mellan båda betygen, avrundat uppåt.

Feedback News