Kursanalys

Kursanalys: DD1390 och DD1391 Programsammanhållande kurs i datateknik, prosam11 och prosam11s

Kursen är obligatorisk för D i årskurs 1-3. DD1390 går alla tre åren medan DD1391 är till för den som antas i högre årskurs och därför saknar första året.

Kursdata per 1 juli 2016

Tid: augusti 2011-juni 2014, dvs tre hela läsår
Antal högskolepoäng: 6 (varav 2 i årskurs 1, 3 i årskurs 2 och 1 i årskurs 3)
11 reflektionsseminarier, ett etikmoment och en datorhistoriauppsats ingick i kursen.
Kursledare: Viggo Kann
Mentorer: Stefan Arnborg, Henrik Eriksson, Mads Dam, Johan Karlander, Stefan Nilsson, Douglas Wikström, Viggo Kann, Dilian Gurov, Hedvig Kjellström, Linda Kann, Karl Meinke, Olle Bälter, Serafim Dahl, Carina Edlund, Örjan Ekeberg, Per Austrin, Mårten Björkman. 
Övriga medverkande i kursen: Alicja Lissenko (valinfo), Hélène Hermansson (etik), Nina Wormbs (datorhistoria), Henrik Eriksson (gästföreläsare datalogihistoria).

DD1390 prosam11 DD1391 prosam11s totalt
antal registrerade (kvinnor) 177 (21) 16 (1) 193 (22)
prestationsgrad (kvinnor) 78% (65%) 78% (100%) 78% (66%)
examinationsgrad (kvinnor) 71% (57%) 69% (100%) 71% (59%)

Det är alltså lika stor andel av antagna i årskurs 1 och 2 som gått klart kursen.

Eftersom kursen går över tre år och många slutar under sitt första år blir prestations- och examinationsgraderna konstlat låga. Intressantare är att titta på momenten som är ett per årskurs:

STATISTIK per 1 juli 2016

Moment  Antal  Betygsfördelning               Medelbetyg
UPP1   143
UPP2   148   0 x E  4 x D  48 x C  79 x B  17 x A    3,7
UPP3   136
skötsamhetsbetyg  0 x E  3 x D  3 x C  8 x B 119 x A    4,8
slutbetyg 136   0 x E  0 x D  5 x C  48 x B  83 x A    4,6

Det var 138 aktiva studenter på slutet av kursen (som deltog i något av vårens seminarier). 

Ändringar införda till kursomgången prosam11

Hösten 2012 infördes krav på tillräckligt hög reflektionsnivå för att VG ska ges.

Ett nytt seminarium om masterprogrammen infördes, på förslag från studienämnden, i period 1 2013.

Tre mentorer på kursen gick i pension under kursens gång och ersattes av andra lärare.

Sammanställning av resultaten av 2012 och 2013 års kursenkäter

Sammanställning av kursenkäten i april 2014

Kursenkäten genomfördes parallellt i årskurs 1, 2 och 3 i samband med seminariet i period 4 våren 2014. Dom flesta frågorna hade tre svarsalternativ:
1 = ja, i hög grad
2 = ja, i viss grad
3 = nej, inte alls
Det fanns också ett alternativ vet inte. I tabellen nedan anges först medelsvaret (där alternativet vet inte inte räknats in) och därefter andel för varje svarsalternativ, per årskurs och totalt. Vissa frågor var inte med för alla årskurser.

åk 1 åk 2 åk 3 totalt
Antal svar 156 154 120 430
Har reflektionsseminarierna varit givande? 1,9 1,9 1,9 1,9
ja, i hög grad 20% 19% 15% 18%
ja, i viss grad 73% 74% 71% 73%
nej, inte alls 6% 5% 9% 7%
Har du fått inspiration av att (tidigare seminarier) ha läst de äldre studenternas reflektioner när du själv ska skriva dina egna reflektioner? 2,4 2,3 2,5 2,4
ja, i hög grad 6% 6% 3% 5%
ja, i viss grad 42% 48% 38% 43%
nej, inte alls 40% 37% 50% 42%
Är du bättre på att skriva reflektioner nu än när du började på D-programmet? 2,1 2,0 1,9 2,0
ja, i hög grad 14% 17% 24% 18%
ja, i viss grad 52% 53% 46% 51%
nej, inte alls 19% 17% 17% 18%
Har den skriftliga återkoppling du fått från mentorn på dina reflektionsdokument varit givande? 2,0 2,0 2,1 2,0
ja, i hög grad 21% 15% 9% 16%
ja, i viss grad 58% 65% 60% 61%
nej, inte alls 16% 13% 17% 15%
har inte fått någon återkoppling 5% 6% 15% 8%
Har Prosam bidragit till att du analyserat och anpassat dina studievanor? 2,1 2,0 2,2 2,1
ja, i hög grad 11% 13% 7% 11%
ja, i viss grad 60% 67% 61% 63%
nej, inte alls 23% 16% 27% 21%
Har du planer på att studera utomlands inom D-utbildningen?
ja, det ingår (läser språkinriktning) 0% 9% 9% 6%
ja, mycket troligt 22% 18% 12% 18%
ja, ganska troligt 16% 19% 12% 16%
det är en möjlighet att överväga 38% 28% 31% 33%
nej 15% 21% 35% 23%
Har du någon gång funderat på att hoppa av D-programmet? 2,2 2,6 2,4 2,4
ja, allvarligt 11% 8% 13% 10%
ja, men inte allvarligt 25% 26% 29% 26%
nej 62% 65% 57% 61%
Om ja, försök komma ihåg vad som bidrog till att du inte hoppade av (flera alternativ kan ges):
studievägledningen 17% 8% 12% 12%
studiekamrater 44% 58% 63% 55%
föräldrar och släktingar 32% 32% 22% 28%
lärdomar från prosam 7% 3% 2% 4%
Har du förtroende för att Prosam ska ge dig tillräckligt med stöd för att du ska kunna göra ett informerat val 15 maj? 2,1 2,1 2,1 2,1
ja, i hög grad 9% 12% 15% 12%
ja, i viss grad 38% 47% 40% 42%
nej, inte alls 17% 18% 19% 18%
Tycker du att du känner till prosamkursens mål och syfte? 1,4
ja 67%
tveksam 28%
nej 5%
Har Viggos inledande föreläsning i början av läsåret varit givande? 2,0
ja, i hög grad 12%
ja, i viss grad 21%
nej, inte alls 10%
Har Prosam som helhet varit givande? 1,9 1,8 2,0 1,9
ja, i hög grad 20% 21% 18% 20%
ja, i viss grad 67% 73% 60% 67%
nej, inte alls 9% 5% 14% 9%
Upplever du att du har koll på vilka kurser som finns inom de första tre åren inom ditt program? 2,1 1,7 1,3 1,8
ja, i stort sett alla 13% 36% 75% 39%
ja, i viss grad 59% 52% 18% 46%
nej, bara dom jag läst 27% 11% 6% 16%
Upplever du att lärarna visar vilken roll deras kurser har inom programmet? 2,0 2,0 2,0 2,0
ja, i hög grad 22% 14% 12% 16%
ja, i viss grad 61% 69% 74% 67%
nej, inte alls 17% 17% 14% 16%
Upplever du att kurserna inom programmet hänger ihop? 1,8 1,7 1,6 1,7
ja, i hög grad 26% 31% 39% 32%
ja, i viss grad 65% 66% 58% 63%
nej, inte alls 8% 3% 3% 5%
Flervariabelkursen låg tidigare som obligatorisk kurs i ettan. Sedan 2012 är kursen istället valbar i årskurs 3. Vissa masterprogram och enskilda kurser har flervariabel som förkunskapskrav, men för många inriktningar behövs kursen inte. Vad tycker du om detta?
bra förändring 26% 27% 26%
spelar ingen roll 12% 12% 12%
bättre som det var förut 38% 42% 40%
D-programmet läser nu 9 hp diskret matematik i årskurs 3. Ett förslag är att flytta 3 hp (såsom funktionsbegreppet, mängder och grundläggande kombinatorik) till årskurs 1 så att den datalogiska matematiken ska introduceras tidigt i utbildningen. Vad tycker du om detta förslag?
bra förändring 67%
spelar ingen roll 11%
bättre som det var förut 6%
D-programmets utbildning i skriftlig och muntlig kommunikation ligger i kommunikationskursen i årskurs 1 (förutom för den som går språkinriktning). Hur tycker du att kommunikationsundervisningen ska vara organiserad?
Behåll kursen i årskurs 1. 30% 40% 31% 34%
Kursen bör flyttas till årskurs 2 eller 3. 23% 11% 16% 17%
Undervisningen bör delas upp och läggas i samband med andra kurser där kommunikationen behövs (som MVK och kexjobb). 29% 28% 30% 29%
Ingen undervisning i kommunikation behövs. Färdighetsträningen i andra kurser räcker. 9% 10% 13% 10%

En sammanställning av öppna svar till frågorna och en analys av resultaten gjord av Anna-Karin Högfeldt, högskolepedagog på ECE, finns för årskurs 1 och 2 och för årskurs 3. Analysen används för att utveckla frågorna i enkäten till kommande år. I år genomfördes kursenkäten på papper, vilket gör att det blir jobbigt att sammanställa resultatet. Nästa år ska Sunets nyinförskaffade enkätsystem användas istället.

Här är en artikel om prosamkursen, presenterad 1 december 2011 vid tredje utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar.

Sommaren 2014 presenterade Viggo postern Using reflections in a program integrating course vid konferensen ITiCSE '14, Conference on Innovation & technology in computer science education.

Feedback News