Till innehåll på sidan

Forskarskolan ROCIT - Utlysningen ute nu!

2 studenter som rita på en vit tavla
Fotograf Johan Persson
Publicerad 2022-01-20

ROCIT är en ny forskarskola i samverkan mellan åtta lärosäten. Nu finns det möjlighet att disputera inom forskarskolan, vara placerad på KTH och arbeta med KULF.

ROCIT

(Research on collaboration in teacher education)
Målet är att stödja en framtida lärarutbildning i samarbete med skola och lärare, och att utveckla en större förståelse mellan erfarenhetsbaserat kunnande och vetenskapligt baserat kunnande inom skolans värld.

Syftet

Syftet är att skapa nio forskningsprojekt som ska belysa och överbrygga gapet för de som pågående utbildar lärarstudenter men också på längre sikt knyta samman lärare under hela deras karriär med lärarutbildningen

ULF

Forskarskolan tar utgångspunkt i regeringens försöksverksamhet ULF  - Utbildning Lärande Forskning vars syfte är att arbeta fram modeller för långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan mellan huvudmän och lärosäten i och genom lärarutbildningar. Därför spelar också skolorna en viktig roll i projektet, och skolhuvudmän finns med i projektets styrgrupp.

Forskarskolan ska även undersöka lärares arbetssituation och organisatoriska förutsättningar för professionsutveckling, lärande och forskning.

Doktorander

Forskarskolan kommer att ha plats för nio doktorander – lärarutbildare som får specialisera sig på spänningsfältet mellan erfarenhetsbaserat och vetenskapligt kunnande. Forskarskolans nio doktorander kommer att rekryteras från universitets- och verksamhetsförlagda delar av lärarutbildningen. De ges unika möjligheter att genomföra sina studier hos de skolhuvudmän, lärarutbildningar och forskningsmiljöer som tillhör deltagande lärosäten.

Tjänsterna annonseras nu 15 januari - 15 februari.

Till utlysningen: Nio doktorander i utbildningsvetenskap, inom forskarskolan Research on Collaboration in Teacher Education

Vill du vara med och utveckla svensk lärarutbildning och skola? Kontakt

Roger Johansson

Föreståndare för ROCIT
Professor Roger Johansson vid Lunds universitet
roger.johansson@uvet.lu.se
Mobil: 0709 655 380

CHEPIS - Strengthening African higher education research and expertise
Performance-based governance in academia
Academic Profession in Knowledge-based Society (APIKS)
Towards the Responsible University
BADGE - Bli en digital global ingenjör
Unite! – Ett europeiskt campus för ingenjörer
Forskarskolan ROCIT - Utlysningen ute nu!
ATS - Assessment of Transversal Skills in STEM
K-ULF-Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning
TeaEdu4CT projekt - Computational thinking
Fysikundervisning – med drivkraft att vara annorlunda
Bedömning - ACJ i kombination med kognitiva matriser RGT
Mera rymd på KTH
Gör framtidens smarta byggnader att fastighetsbranschens kompetensbehov förändras
KTH:s kunskap vässar afrikanska lärosäten
Digitalt berättande