KTH:s svensk-engelska ordbok

Sedan 2012 finns en svensk-engelsk ordbok som nu består av över 1300 KTH-termer. Ordboken har utvecklats och underhålls av språkkommittén. Den bygger på Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok men innehåller också många KTH-specifika termer, till exempel befattningar och funktioner på KTH. Ordboken är inlagd i systemet Convertus som hanterar automatöversättning av kurs- och utbildningsplaner.

I juli varje år läggs en uppdaterad upplaga av KTH-ordboken upp. Synpunkter på ordboken och förslag till tillägg och ändringar lämnas på diskussionssidan i gruppwebben eller mejlas till sprakkommitten@kth.se 

När du frågar efter vad ett begrepp har för svensk eller engelsk term så vill vi att du ger ett exempel på sammanhanget så att vi bättre förstår vad begreppet är.

Administrator Viggo Kann created page 7 March 2015

commented 3 February 2016

Skolchef - översättning oenhetlig

Hej, vi har skickat många webbsidor som handlar om personalfrågor för översättning. Vi fick tillbaka översättningar där man konstant skrivit Head of School som översättning för skolchef. Vid närmare granskning så står det just så i KTH:s svensk-engelska ordbok, vilken vi skickade med till översättningsbyrån.

Den person som ägde materialet påpekade då att hen trodde det skulle översättas till Dean eller Dean of School, vilket t ex är fallet på följande sida: https://www.kth.se/en/om/organisation/ledning-och-organisation-1.3491.

För att regelverket ska bli korrekt översatt måste vi få ett klargörande snarast! Vilket ord är att föredra? Vi vill inte behöva "välja", med resultat att det språkliga spretar.

mvh

Sarah

Administrator commented 3 February 2016

Head of School bästa översättningen av skolchef

Språkkommittén gjorde 2014 en genomgång av hur KTH:s akademiska och administrativa befattningar officiellt ska översättas. Den resulterande listan fastställdes i ett rektorsbeslut (Dnr V-2014-0600).

Där kan man se att den rekommenderade officiella översättningen av skolchef är Head of School. Den gamla alternativa översättningen Dean of School kan fortfarande användas, men den är inte rekommenderad. Den dubbla användningen av dekan/dekanus och Dean of School/Faculty kan ge upphov till missuppfattningar och otydlighet. Vid övriga svenska lärosäten står dekan (Dean) bara för fakultetens chef. I Universitets- och högskolerådets ordbok förklaras dekan och dekanus som synonymer. På KTH bör vi därför i första hand använda den tydligare beteckningen skolchef (Head of School).

commented 9 March 2016

Hej!

Kan man tänka sig att vi funderar på översättningen av GA och FA? Varken nya studenter eller medarbetare förstår den aktuella översättningen och den är knepig att använda utomlands.

Grundutbildningsansvarig (GA) Director of First and Second Cycle Education
Forskarutbildningsansvarig (FA) Director of Third Cycle Education

Vänligen,
Gabriella

Administrator commented 9 March 2016

Hej Gabriella! Benämningarna på GA och FA är knepiga. Posterna GA och FA infördes med skolorganisationen 2005, innan den nya högskoleförordningen kom. Sedan 2007 heter det egentligen inte grundutbildning och forskarutbildning längre utan "högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå" respektive "högskoleutbildning på forskarnivå". Universitets- och högskolerådets rekommenderade översättningar för dessa termer är "first-cycle and second-cycle courses and study programmes" respektive "third-cycle courses and study programmes".

Studenter och lärare uppväxta med den nya högskoleformuleringen vet inte vad "grundutbildning" är, utan det är något dom behöver lära sig för att förstå ordet "grundutbildningsansvarig". Eftersom vi på KTH i många sammanhang fortfarande använder ordet grundutbildning så är det bra att alla får lära sig vad det betyder. Minst lika viktigt är att alla får lära sig vad first cycle, second cycle och third cycle betyder, för dessa termer är "Bolognastandard", alltså europeiskt standardiserade termer. Jag tror därför att vi gör studenter och anställda en tjänst om vi kräver att dom ska förstå dessa termer.

Vad gäller användning utomlands, så borde termerna förstås av alla som känner till det europeiska utbildningssystemet. Den som kommer från ett annat utbildningssystem och inte känner till europerisk utbildning behöver ändå en närmare förklaring för att förstå vad GA och FA ansvarar för. 

FA skulle visserligen kunna översättas med "Director of doctoral education", men då försvinner parallellen till GA. För GA finns det ingen motsvarande alternativ översättning.

 

commented 9 March 2016

Tack för toppensvar!

commented 2 November 2016

Hej igen! Om vi använder Head of School för skolchef, vad ska vi då kalla skolkansliet? Det är angivet som Dean's office i lexikonet men det blir ju lite märkligt om vi inte har en Dean. 

Vänligen,

Gabriella 

Administrator commented 3 August 2017

Språkkommittén har uppdaterat KTH:s svensk-engelska ordbok med över 50 nya termer och översättningar. Ordboken kan laddas ner i sin helhet som PDF och det går som vanligt att söka i den interaktivt.

Några exempel på nyheter i ordboken är skolkansli (school's office), amanuens (teaching assistant), doktorand (doctoral student), kurstillfälle (administrative course instance), samhällspåverkan (societal impact), teknikområde (field of technology).

commented 10 August 2017

Vad ska vi skriva i HR+ för titel på doktoranderna när det i lexikonet står en sak men i beslutet kring akdemiska befattningar en annan?

https://intra.kth.se/administration/kommunikation/skrivregler-vid-kth/engelska-benamningar-pa-akademiska-befattningar-1.469544

commented 11 August 2017

Är också väldigt fundersam kring ordvalet 'doctoral student'. PhD student känns väldigt inarbetat. Och som Gabriella påpekade används PhD student i HR sammanhang och på exempelvis profilsidorna.

Administrator commented 11 August 2017

Svar till Gabriella och Josefin:

Språkkommittén har anammat Universitets- och högskolerådets ordlistas förstahandsöversättning av doktorand, nämligen doctoral student. Huvudanledningen är att Ph.D. student inte täcker in studenter som studerar till licexamen. Om man syftar både på studenter som studerar till licexamen och doktorsexamen så bör man använda doctoral student alternativt third-cycle student. Om man bara syftar på en student som studerar till doktorsexamen så kan man använda Ph.D. student.

Språkkommittén kommer att ta upp detta med rektorn så att det gamla beslutet kan uppdateras.

commented 14 August 2017

Tack för svaret Viggo! Jag håller inte helt med, anser att även doctoral student inte täcker in lic. Jag har dock inget motförslag utan mest åsikter =) 

Viggo Kann edited 1 July 2020

Sedan 2012 finns en svensk-engelsk ordbok med över 1000 KTH-termer. Ordboken har utvecklats och underhålls av språkkommittén. Den bygger på Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok men innehåller också många KTH-specifika termer, till exempel befattningar och funktioner på KTH. Ordboken är inlagd i systemet Convertus som hanterar automatöversättning av kurs- och utbildningsplaner.


* Ordboken i sin helhet i PDF, version 2020-07-01.
* Ordboken i sin helhet i XLSX-format, version 2020-07-01
* Interaktiv sökning i ordboken.
Vid varje läsårs start läggs en uppdaterad upplaga av KTH-ordboken upp. Synpunkter på ordboken och förslag till tillägg och ändringar i den kan lämnas på diskussionssidan i gruppwebben eller mejlas till sprakkommitten@kth.se

När du frågar efter vad ett begrepp har för svensk eller engelsk term så vill vi att du ger ett exempel på sammanhanget så att vi bättre förstår vad begreppet är.

Viggo Kann tagged with KTH-ordboken. 1 July 2020

commented 14 February 2022

Hej, jo, Hederskodex, hittar inte det i listan... på gång?

Administrator commented 14 February 2022

Hederskodex borde vi lägga till i ordboken. Tack för tipset! Nästa utgåva av KTH-ordboken publiceras i juli.

Hederskodex översätts "code of honour".

Feedback News