Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Språkkommitténs verksamhet

Årligen återkommande verksamhet

Språkkommittén träffas tre gånger varje termin. Vissa av delar av kommitténs verksamhet återkommer varje år:

 • Vi utvecklar KTH:s svensk-engelska ordbok. Det innebär att lägga till svenska och engelska termer för nya begrepp och ändra existerande svenska och engelska termer när språkbruket förändras eller nya termer kommer från till exempel UHR. En ny utgåva av ordboken publiceras i början av juli varje år.
 • Vi är representerade i referensgruppen för UHR:s ordbok och deltar i remissarbetet med ordbokens årliga uppdatering (som sker vid nyår).
 • Vi svarar på språkfrågor som ställs på språkkommitténs gruppwebb eller via mejl till sprakkommitten@kth.se
 • Vi bevakar KTH-språket och påtalar brister såsom felaktig användning av svenska eller engelska termer på officiella webbsidor och i viktiga dokument.
 • Vi ger en utbildning för nya granskare av automatiskt gjorda kursplansöversättningar med systemet Convertus.

Aktuell verksamhet 2022 och 2023

Under 2022 och 2023 fokuserar språkkommittén bland annat på följande:

Verksamhet 2021

Förutom den årligt återkommande verksamheten ovan har språkkommittén år 2021 arbetet med följande.

 • Vi har arbetat med förankring av förslaget till ny språkpolicy för KTH och nya riktlinjer för språk och språkanvändning vid KTH. Vi har besökt skolkollegierna för skolorna ABE, CBH, ITM och SCI under september-oktober 2021 och presenterat språkpolicyn och samlat in synpunkter. Några aspekter togs upp och diskuterades vid ett bord som kommittén höll vid storträffen i november 2021. Vi har även fått synpunkter från studentrepresentanter och enskilda KTH-anställda. Synpunkterna har behandlats av kommittén och en ny version av utkastet till språkpolicyn och riktlinjerna publicerades 22 december 2021. Texten har skickats till rektorn och universitetsdirektören.
 • Vi har tagit fram mallar på svenska och engelska för exjobbsrapporter och omslag.
 • Vi har granskat hur exjobben dokumenteras på svenska och engelska i Diva och Ladok, noterat brister och kontaktat bibliotektet och ledningskansliet.
 • Vi har presenterat och diskuterat vårt förslag om möjligheter för doktorander att gå kurser i svenska vid ett bord på storträffen i maj 2021.
 • Vi har granskat svenska och engelska termer i nya kurs PM-generatorn.
 • Vi har startat en diskussion med THS om hur icke-svenska masterstudenter och doktorander ska kunna utöva sitt studentinflytande och skickat vidare ärendet till PriU studentens perspektiv och inflytande.

Verksamhet 2020

 • Universitetsdirektören Kerstin Jacobsson närvarade vid språkkommitténs möte i februari 2020 och frågor om språkpolicyn, översättare och nytt rektorsbeslut om svenska och engelska benämningar på befattningar diskuterades.
 • Vi arbetade vidare med nya språkpolicyn och riktlinjerna för språk och språkanvändning vid KTH och införde ändringar efter återkoppling bland annat från dekanus, fakultetsrådet, doktorandsektionen och GVS (gällande funka och tillgänglighet). En ny version av utkastet publicerades i mars 2020. Vi besökte skolkollegiet för skolan EECS i juni 2020 och presenterade språkpolicyn och samlade in synpunkter.
 • Förslaget på nivå på språkförmåga för personal diskuterades vid ett bord på storträffen i december 2020. En ny version av utkastet publicerades i december 2020 och skickades till rektor och dekanus för kännedom och eventuella ytterligare kommentarer.
 • Vi har i samråd med doktorandsektionen tagit fram ett förslag om möjligheter för doktorander att gå kurser i svenska. Förslaget presenterades på forskarutbildnings-PA-nätverket i december 2020.
 • Språkkommittén har framfört önskemål om att språk för kursomgång ska kunna anges noggrannare (till Kopps), att nyckelbegrepp på svenska och engelska ska kunna anges i kurs-PM-generatorn (till kursinformationsprojektet), att språkval ska kunna göras enklare i Canvas och att förvalt språk bör vara engelska (till IT-avdelningen).

Verksamhet 2019

 • Under året har vi arbetat intensivt med att ta fram ny språkpolicy och riktlinjer för språk och språkanvändning vid KTH. En workshop om språkpolicyn med språkpolitikforskaren Susanna Karlsson från Göteborgs universitet genomfördes 7 februari 2019. På rektors begäran har vi tagit fram ett förslag på nivå på språkförmåga för personal i olika roller. Vi har haft möten med Karin Almgren från styrdokumentsgruppen och ledningen för avdelningen språk och kommunikation. Nya dekanus Anders Forsgren deltog vid septembermötet och diskuterade innehållet i policyn. Första utkastet av policyn och riktlinjerna skickades för kommentarer till rektorn, fakultetsrådet, universitetsdirektören, THS, doktorandsektionen och styrdokumentsgruppen i december 2019.
 • Vi har studerat antalet upplagda och nedladdade exjobbsrapporter på Diva, språk och förekomst av sammanfattning på svenska och abstract på engelska och även andra språk.

Verksamhet 2018

 • Vi anordnade ett seminarium med workshop för PA-nätverket den 6 mars 2018 med titeln Kommunikationsträning genom ett program med Lena Henriksson från DiaNa - Dialog för Naturvetare och teknologer vid Uppsala universitet och Linda Söderlindh från enheten för språk och kommunikation vid KTH.
 • Arbetet med ny språkpolicy drogs igång 23 oktober 2018 med ett lunchseminarium med forskarna Linus Salö och Beyza Björkman. Vid storträffen 15 november 2018 genomförde vi en rundabordsdiskussion om nya språkpolicyn. Den 28 november genomförde vi en idéworkshop
 • Vi har gått igenom LEQ-enkätfrågorna på engelska och lämnat synpunkter på förbättringar.
 • Språkkommittén har skrivit ett yttrande om delbetänkandet för utredningen om internationalisering inom högre utbildning och forskning som bidrag till KTH:s samlade svar på remissen.
 • Vi har tagit fram underlag för ett rektorsbeslut "Benämningar inom skolornas organisation" som skrevs under av rektor 18 december 2018.
 • På fakultetsrådets begäran har språkkommittén tagit fram en engelsk översättning av de etiska förhållningssätt som kommer att ingå i alla kursplaner.

Verksamhet 2017

Verksamhetsberättelse för perioden april 2015-mars 2018.

Verksamhet 2016

 • Seminarier och workshoppar:
  - Lunchseminarium 21 april 2016 Bättre språk i exjobben – en väg till ökad synlighet för KTH? med uppföljande workshop 26 maj 2016. Sammanfattning av resultaten från workshoppen.
  Artikel i Campi: KTH missar chansen till högre ranking
  - Lunchseminarium 17 oktober 2016 Färdiga ingenjörers språkfärdigheter med uppföljande workshop 15 november 2016. Sammanfattning av resultaten från workshoppen.
 • Handlingsplan baserad på språkenkät till administrativ personal
  Vi har tagit fram en handlingsplan i fyra punkter, baserad på svaren från språk-
  kommitténs enkät 2015 till all administrativ och teknisk personal:
  • Försök få till stånd fler personalkurser i språklig kommunikation.
  • Arbeta för att KTH ska anställa en person som kan koordinera och kvali-
  tetssäkra översättning och språkgranskning.
  • Informera om språkpolicyn, språkkommittén och vikten av språkkompe-
  tens och språklig kvalitet. 
  • Fortsätt att anordna seminarier och workshoppar, svara på språkfrågor
  och utveckla KTH-ordboken.
 • Terminologi och parallellspråk
  Vi har kontinuerligt uppdaterat KTH:s egen svensk-engelska ordbok med
  svenska termer och engelska översättningar. 2015 gjordes ordboken interaktivt
  sökbar på webben. Under 2016 har vi sammanställt statistiken från sökningar
  efter termer som inte förekommer i ordboken. Språkkommittén går tillsammans
  igenom dessa termer och inför relevanta termer med översättning i ordboken. På
  detta sätt kommer ordboken att innehålla just de termer som KTH-personalen
  behöver hitta översättning till.
  Vi höll i mars 2016 ett seminarium tillsammans med Terminologicentrum för att fira Rikstermbankens sjuårsdag.
  En studie av förstaårsstudenters språkförmåga har genomförts. Artikel i Campi: Studenternas språk bättre än ryktet

Fullständig verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhet 2015

Den 28 april 2015 anordnade vi ett lunchseminarium om översättning och språkgranskning med en  workshop på samma tema en månad senare. Här finns en sammanfattning av dessa.

En enkät om språkanvändning till KTH:s administratörer genomfördes i september 2015. Sammanfattning av resultaten och handlingsplan. Artikel i Campi: Utan språket stannar KTH.

I december blev tre medlemmar ur språkkommittén intervjuade av Nordiska parallellspråksnätverket, som ville undersöka hur parallellspråkspolitik implementeras konkret på lärosäten i Norden och samla goda och dåliga erfarenheter. Språkkommittén har träffat kommunikatörsnätverkets språkarbetsgrupp och inlett ett samarbete.

Språkkommittén försöker sprida den språkliga medvetenheten och kännedom om språkpolicyn på KTH, bland annat genom att informera i denna webbgrupp och inbjuda till språkliga diskussioner.

Kommitténs medlemmar deltar i konferenser om språk i högre utbildning och forskning.

Fullständig verksamhetsberättelse för 2015.

Verksamhet 2013-2014

En webbplats som beskriver språkkommitténs verksamhet har skapats på gruppwebben. Webbplatsen länkar till KTH:s språkpolicy och språklagen; den samlar länkar till språkliga resurser och ger svar på vanliga språkliga frågor. Studenter och anställda på KTH är välkomna att delta i språkliga diskussioner och ge återkoppling på webbplatsen. Hela webbplatsen finns parallellt på svenska och engelska. Språkkommittén informerar sedan hösten 2014 också på allmänna KTH-intranätets sidor under Kommunikation - råd och verktyg.

Varje termin sedan hösten 2013 har språkkommittén anordnat ett lunchseminarium som några veckor senare följts upp med en workshop för särskilt intresserade. En sammanfattning av seminariet och resultaten från efterföljande workshop har varje gång publicerats på språkkommitténs gruppwebb. Språkkommittén arbetar sedan vidare med resultaten och presenterar riktlinjer och råd på gruppwebben. Följande teman har behandlats:

 • Höstterminen 2013: Precis! Absolut! Exakt! Ingenjörens behov av korrekt terminologi med Åsa Holmér från TNC. Workshoppen hade temat parallellspråkig terminologi i undervisningen.
 • Vårterminen 2014: Vad ska man tänka på i ett utbildningsprogram som ges på engelska? med John Airey från Uppsala universitet och Olle Josephson från Stockholms universitet. Den efterföljande workshoppen hade temat Vad ska man tänka på i kurser och utbildningsprogram som ges på engelska?
 • Höstterminen 2014: Klarspråk - verktyg för effektiv kommunikation med Ingrid Olsson från Språkrådet. Workshoppens tema var Klarspråk i våra skrivelser och på våra webbsidor.

Vi har uppdaterat rektorsbeslutet om svenska och engelska benämningar på befattningar på KTH. Benämningarna har också införts i en reviderad version av språkkommitténs svensk-engelska ordbok, som nu innehåller 1000 svenska termer med engelska översättningar.

Under 2014 kontrollerade vi hur beslutet om att svenska och engelska sammanfattningar ska finnas i alla examensarbetsrapporter och avhandlingar på KTH efterlevs skolvis. Presentationer av resultaten har gjorts för GA-gruppen och FA-gruppen.

Rekommenderade översättningar av KTH på japanska och kinesiska har tagits fram och finns nu med både bland frågor och svar på gruppwebben och på intranätet.

Språkkommittén bevakar att processen för kursplansöversättning med översättningssystemet Convertus fungerar väl och har varit med och utbildat alla skolornas kursplansöversättningsgranskare.

Språkkommitténs ordförande deltog i den nordiska konferensen Parallelsproglighed og internationalisering på nordiske universiteter - dyrt men dejligt! i Köpenhamn i maj 2013 och berättade om KTH:s språkpolicy och parallellspråkliga ambitioner.

På den högskolepedagogiska konferensen NU2014 i Umeå i oktober 2014 deltog språkkommittén med en poster Hur kan en språkpolicy bli verklighet? En teknisk rapport om språkkommittén och dess verksamhet har författats:
Viggo Kann och Richard Nordberg: Policy implementation through a language committee.

Språkkommittén representerar KTH i Universitets- och högskolerådets referensgrupp för UHR:s svensk-engelska ordbok. Vi svarar varje år på en remiss om ändringar i ordboken.

Språkkommittén har träffats tre gånger varje termin och svarar även på språkfrågor som kommer upp på KTH. Språkkommittén har informerat om sin verksamhet för PA-nätverket, GA-gruppen, FA-gruppen, och vid varje lunchseminarium och workshop som vi anordnat. Ordföranden rapporterar årligen till ECE-ledningsgruppen.

Verksamhet 2011-2012

Språkkommitténs verksamhet 2011-2012 finns sammanfattad här.

Språkkommitténs svensk-engelska ordbok med KTH-termer finns att ladda ner under rubriken Ordböcker under Språkresurser och språkverktyg.

Genomförda enkäter

Språkkommitten har genomfört två enkäter om språkanvändningen på KTH, en till lärare 2011 och en till studenter och doktorander 2012.

Enkäten till lärarna på KTH

På våren 2011 genomfördes en enkät om språkanvändning i KTHs kurser. Alla lärare, inklusive undervisande doktorander, inbjöds att delta. 524 lärare svarade på enkäten, varav 434 svarande på den svenska versionen och 90 på den engelska versionen, vilket innebär att ungefär en tredjedel av de aktiva lärarna svarande.

Sammanfattning av resultaten av lärarenkäten på svenska, våren 2011.

Sammanfattning av resultaten av lärarenkäten på engelska, våren 2011.

Enkäten till studenterna på KTH

Våren 2012 genomfördes en motsvarande enkät om språkanvändningen till alla studenter och doktorander. 2480 studenter besvarade enkäten på svenska och 797 besvarade enkäten på engelska.

Sammanfattning av resultaten av den svenska enkäten.

Sammanfattning av resultaten av den engelska enkäten (de flesta öppna svar borttagna).

Svar på frågan om utbytet av undervisningen.

Svar på svenska och på engelska om språkkurser i utbildningen.

Övriga kommentarer på svenska och på engelska.

Administrator Viggo Kann created page 6 August 2013