Språkkommitténs verksamhet

Verksamhet 2018 och 2019

Språkkommittén träffas tre gånger varje termin. Kommittén arbetar bland annat för att en översättare mellan svenska och engelska ska anställas på KTH. Vi utvecklar också KTH:s svensk-engelska ordbok.

 • Vi har tagit fram ett förslag till nivå på språkförmåga för personal.
 • Vi har gått igenom LEQ-enkätfrågorna på engelska och lämnat synpunkter på förbättringar.
 • Vi anordnade ett seminarium med workshop för PA-nätverket den 6 mars 2018 med titeln Kommunikationsträning genom ett program med Lena Henriksson från DiaNa - Dialog för Naturvetare och teknologer vid Uppsala universitet och Linda Söderlindh från enheten för språk och kommunikation vid KTH.
 • Vi arbetar för närvarande med en revision av språkpolicyn.

Verksamhet 2017

Verksamhetsberättelse för perioden april 2015-mars 2018.

Verksamhet 2016

 • Seminarier och workshoppar:
  - Lunchseminarium 21 april 2016 Bättre språk i exjobben – en väg till ökad synlighet för KTH? med uppföljande workshop 26 maj 2016. Sammanfattning av resultaten från workshoppen.
  Artikel i Campi: KTH missar chansen till högre ranking
  - Lunchseminarium 17 oktober 2016 Färdiga ingenjörers språkfärdigheter med uppföljande workshop 15 november 2016. Sammanfattning av resultaten från workshoppen.
 • Handlingsplan baserad på språkenkät till administrativ personal
  Vi har tagit fram en handlingsplan i fyra punkter, baserad på svaren från språk-
  kommitténs enkät 2015 till all administrativ och teknisk personal:
  • Försök få till stånd fler personalkurser i språklig kommunikation.
  • Arbeta för att KTH ska anställa en person som kan koordinera och kvali-
  tetssäkra översättning och språkgranskning.
  • Informera om språkpolicyn, språkkommittén och vikten av språkkompe-
  tens och språklig kvalitet. 
  • Fortsätt att anordna seminarier och workshoppar, svara på språkfrågor
  och utveckla KTH-ordboken.
 • Terminologi och parallellspråk
  Vi har kontinuerligt uppdaterat KTH:s egen svensk-engelska ordbok med
  svenska termer och engelska översättningar. 2015 gjordes ordboken interaktivt
  sökbar på webben. Under 2016 har vi sammanställt statistiken från sökningar
  efter termer som inte förekommer i ordboken. Språkkommittén går tillsammans
  igenom dessa termer och inför relevanta termer med översättning i ordboken. På
  detta sätt kommer ordboken att innehålla just de termer som KTH-personalen
  behöver hitta översättning till.
  Vi höll i mars 2016 ett seminarium tillsammans med Terminologicentrum för att fira Rikstermbankens sjuårsdag.
  En studie av förstaårsstudenters språkförmåga har genomförts. Artikel i Campi: Studenternas språk bättre än ryktet

Fullständig verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhet 2015

Den 28 april 2015 anordnade vi ett lunchseminarium om översättning och språkgranskning med en  workshop på samma tema en månad senare. Här finns en sammanfattning av dessa.

En enkät om språkanvändning till KTH:s administratörer genomfördes i september 2015. Sammanfattning av resultaten och handlingsplan. Artikel i Campi: Utan språket stannar KTH.

I december blev tre medlemmar ur språkkommittén intervjuade av Nordiska parallellspråksnätverket, som ville undersöka hur parallellspråkspolitik implementeras konkret på lärosäten i Norden och samla goda och dåliga erfarenheter. Språkkommittén har träffat kommunikatörsnätverkets språkarbetsgrupp och inlett ett samarbete.

Språkkommittén försöker sprida den språkliga medvetenheten och kännedom om språkpolicyn på KTH, bland annat genom att informera i denna webbgrupp och inbjuda till språkliga diskussioner.

Kommitténs medlemmar deltar i konferenser om språk i högre utbildning och forskning.

Fullständig verksamhetsberättelse för 2015.

Verksamhet 2013-2014

En webbplats som beskriver språkkommitténs verksamhet har skapats på gruppwebben. Webbplatsen länkar till KTH:s språkpolicy och språklagen; den samlar länkar till språkliga resurser och ger svar på vanliga språkliga frågor. Studenter och anställda på KTH är välkomna att delta i språkliga diskussioner och ge återkoppling på webbplatsen. Hela webbplatsen finns parallellt på svenska och engelska. Språkkommittén informerar sedan hösten 2014 också på allmänna KTH-intranätets sidor under Kommunikation - råd och verktyg.

Varje termin sedan hösten 2013 har språkkommittén anordnat ett lunchseminarium som några veckor senare följts upp med en workshop för särskilt intresserade. En sammanfattning av seminariet och resultaten från efterföljande workshop har varje gång publicerats på språkkommitténs gruppwebb. Språkkommittén arbetar sedan vidare med resultaten och presenterar riktlinjer och råd på gruppwebben. Följande teman har behandlats:

 • Höstterminen 2013: Precis! Absolut! Exakt! Ingenjörens behov av korrekt terminologi med Åsa Holmér från TNC. Workshoppen hade temat parallellspråkig terminologi i undervisningen.
 • Vårterminen 2014: Vad ska man tänka på i ett utbildningsprogram som ges på engelska? med John Airey från Uppsala universitet och Olle Josephson från Stockholms universitet. Den efterföljande workshoppen hade temat Vad ska man tänka på i kurser och utbildningsprogram som ges på engelska?
 • Höstterminen 2014: Klarspråk - verktyg för effektiv kommunikation med Ingrid Olsson från Språkrådet. Workshoppens tema var Klarspråk i våra skrivelser och på våra webbsidor.

Vi har uppdaterat rektorsbeslutet om svenska och engelska benämningar på befattningar på KTH. Benämningarna har också införts i en reviderad version av språkkommitténs svensk-engelska ordbok, som nu innehåller 1000 svenska termer med engelska översättningar.

Under 2014 kontrollerade vi hur beslutet om att svenska och engelska sammanfattningar ska finnas i alla examensarbetsrapporter och avhandlingar på KTH efterlevs skolvis. Presentationer av resultaten har gjorts för GA-gruppen och FA-gruppen.

Rekommenderade översättningar av KTH på japanska och kinesiska har tagits fram och finns nu med både bland frågor och svar på gruppwebben och på intranätet.

Språkkommittén bevakar att processen för kursplansöversättning med översättningssystemet Convertus fungerar väl och har varit med och utbildat alla skolornas kursplansöversättningsgranskare.

Språkkommitténs ordförande deltog i den nordiska konferensen Parallelsproglighed og internationalisering på nordiske universiteter - dyrt men dejligt! i Köpenhamn i maj 2013 och berättade om KTH:s språkpolicy och parallellspråkliga ambitioner.

På den högskolepedagogiska konferensen NU2014 i Umeå i oktober 2014 deltog språkkommittén med en poster Hur kan en språkpolicy bli verklighet? En artikel om språkkommittén och dess verksamhet har författats och skickats till en vetenskaplig tidskrift.

Språkkommittén representerar KTH i Universitets- och högskolerådets referensgrupp för UHR:s svensk-engelska ordbok. Vi svarar varje år på en remiss om ändringar i ordboken.

Språkkommittén har träffats tre gånger varje termin och svarar även på språkfrågor som kommer upp på KTH. Språkkommittén har informerat om sin verksamhet för PA-nätverket, GA-gruppen, FA-gruppen, och vid varje lunchseminarium och workshop som vi anordnat. Ordföranden rapporterar årligen till ECE-ledningsgruppen.

Verksamhet 2011-2012

Språkkommitténs verksamhet 2011-2012 finns sammanfattad här.

Språkkommitténs svensk-engelska ordbok med KTH-termer finns att ladda ner under rubriken Ordböcker under Språkresurser och språkverktyg.

Genomförda enkäter

Språkkommitten har genomfört två enkäter om språkanvändningen på KTH, en till lärare 2011 och en till studenter och doktorander 2012.

Enkäten till lärarna på KTH

På våren 2011 genomfördes en enkät om språkanvändning i KTHs kurser. Alla lärare, inklusive undervisande doktorander, inbjöds att delta. 524 lärare svarade på enkäten, varav 434 svarande på den svenska versionen och 90 på den engelska versionen, vilket innebär att ungefär en tredjedel av de aktiva lärarna svarande.

Sammanfattning av resultaten av lärarenkäten på svenska, våren 2011.

Sammanfattning av resultaten av lärarenkäten på engelska, våren 2011.

Enkäten till studenterna på KTH

Våren 2012 genomfördes en motsvarande enkät om språkanvändningen till alla studenter och doktorander. 2480 studenter besvarade enkäten på svenska och 797 besvarade enkäten på engelska.

Sammanfattning av resultaten av den svenska enkäten.

Sammanfattning av resultaten av den engelska enkäten (de flesta öppna svar borttagna).

Svar på frågan om utbytet av undervisningen.

Svar på svenska och på engelska om språkkurser i utbildningen.

Övriga kommentarer på svenska och på engelska.

Administrator Viggo Kann created page 6 August 2013

Feedback News