Språkkommitténs organisation

Språkkommittén inrättades av rektor 2010. Mandatet gick ut 2012. Från 2013 fick Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) i uppdrag att inrätta en språklig referensgrupp som skulle fortsätta språkkommitténs arbete. Gruppen, som även i  fortsättningen kallas språkkommittén, ska bestå av en ordförande som utses av ECE, fyra ledamöter som utses av fakultetsrådet och två studeranderepresentanter som utses av THS. Innevarande period för språkkommitténs ledamöter är 1 april 2022-31 mars 2026.

Språkkommitténs medlemmar

Språkkommitténs programförklaring

Språkkommittén ska:

  1. definiera vilka nya verksamheter som behövs för att språkpolicyn ska kunna implementeras och uppskatta kostnaderna för detta,
  2. arbeta med ett aktivt upplysningsarbete, främst internt på KTH men också mot andra högskolor och universitet,
  3. bevaka språkfrågorna på KTH och i samhället så att språkpolicyn hålls aktuell,
  4. vara en resurs då viktiga beslut med språkliga aspekter ska tas på KTH,
  5. samla in data om hur språk används på KTH, till exempel undervisningsspråk i kurser på olika nivåer, språk i kurslitteratur, språk i examensarbeten och avhandlingar, språk på disputationer och docentföreläsningar, internationella studenters, doktoranders och lärares språkkompetens,
  6. genomföra utredningar som kan påverka språkpolicyn i framtiden, till exempel nyantagna studenters och nyanställda lärares önskemål om språkkompetens, industrins önskemål om språkkompetens.

Verksamhet

Språkkommitténs tidigare och nuvarande verksamhet finns beskriven på sidan Språkkommitténs verksamhet.

Feedback News