Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Enkät till lärare och studenter

Språkkommitten har genomfört två enkäter om språkanvändningen på KTH 2011-2012, en till lärare och en till studenter och doktorander. Sammanställningar av de viktigaste resultaten finns i rapporten Policy implementation through a language committee. Detaljerade resultatsammanställningar återfinns nedan.

Enkät till lärarna på KTH

På våren 2011 genomfördes en enkät om språkanvändning i KTHs kurser. Alla lärare, inklusive undervisande doktorander, inbjöds att delta. 524 lärare svarade på enkäten, varav 434 svarande på den svenska versionen och 90 på den engelska versionen, vilket innebär att ungefär en tredjedel av de aktiva lärarna svarande.

Sammanfattning av resultaten av lärarenkäten på svenska, våren 2011.

Sammanfattning av resultaten av lärarenkäten på engelska, våren 2011.

Enkät till studenterna på KTH

Våren 2012 genomfördes en motsvarande enkät om språkanvändningen till alla studenter och doktorander. 2480 studenter besvarade enkäten på svenska och 797 besvarade enkäten på engelska.

Sammanfattning av resultaten av den svenska enkäten.

Sammanfattning av resultaten av den engelska enkäten (de flesta öppna svar borttagna).

Svar på frågan om utbytet av undervisningen.

Svar på svenska och på engelska om språkkurser i utbildningen.

Övriga kommentarer på svenska och på engelska.

Administrator Viggo Kann created page 26 February 2022