Till innehåll på sidan

Ulla Mörtberg

Energianalys och miljöbedömning

Systemanalys använder kunskap från olika discipliner för att hitta kritiska kopplingar mellan komplexa system och lösa hållbarhetsproblem. Arbetet har en rumslig dimension och omfattar miljöaspekter som annars riskerar att komma i andra hand. Ett klassiskt område är energisystemanalys där man främst undersöker energikällor och deras kostnader, mängden energi de kan ge, energisäkerhet och vissa miljöproblem.

Ulla Mörtbergs forskning berör dock en bredare miljöbedömning med fokus på ekosystemtjänster. I exempelvis en litauisk studie har hon använt rumslig systemanalys för att undersöka i vilken utsträckning landets skogar skulle räcka till för olika ekosystemtjänster, som produktion av biomassa för energi och material, rekreation och livsmiljöer till stöd för biologisk mångfald. Analysen visade vikten av att använda skogen strategiskt, att ha realistiska förväntningar på tillgången på bioenergi från skogen och att ta med olika ekosystemtjänster i bedömningen.

Ulla arbetar också med rumsliga analyser vid planering av vindkraft, där tekniskt-ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter integreras. Ett annat område är urbana system, där många energiaspekter och människors tillgång till urbana tjänster och ekosystemtjänster är avgörande för långsiktig hållbarhet. Samma frågor återkommer i olika system, med likartade tillvägagångssätt men med olika tillämpningar. Genom att inkludera relevanta hållbarhetsaspekter och ett långt tidsperspektiv går det att få en bättre förståelse av systemen och hur de kan förvaltas hållbart.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-03-29
Niklas Arvidsson
Emil Björnson
Mattias Blennow
David Broman
Terrence Edison Brown
Peter Dinér
Maurice Duits
Lorenzo Frassinetti
Annina H. Persson
Paul Hudson
Sabine Höhler
Pavel Korzhavyi
Robert Lagerström
Josefin Larsson
Matilda Larsson
Jonas Mårtensson
Ulla Mörtberg
Kristina Nyström
Karin Odelius
Lisa Prahl Wittberg
Cristian Rojas
Elena Troubitsyna
Xiongfei Wang