Hållbar utveckling

 

Hållbar utveckling är ett mångdimensionellt begrepp med flera historiska rötter. Det blev mer allmänt känt och använt genom den så kallade Brundtlandrapporten, där hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (World Commission on Environment and Development, 1987). Även om begreppet var nytt, så hade människor givetvis även tidigare jobbat med och brytt sig om miljöfrågor så som luftkvalitet och behovet av rent vatten. Bakom det samlande begreppet hållbar utveckling låg en ökad oro för miljöförstöring och de eventuella gränserna för den ekonomiska tillväxten (Robinson, 2004). En annan bakgrund var medvetandet om att utvecklingsländerna hade ett akut behov av att utveckla och expandera sina ekonomier för att möta behoven hos deras folk. Bruntlandrapportens pragmatiska lösning var att förespråka mer utveckling (ekonomisk tillväxt) som lösning till både över- och underkonsumtion: effektivisering och tekniska lösningar kom därmed att stå i fokus. Denna inbyggda motsägelse har lett till flera olika uttolkningar av hållbarhetsbegreppet. Så även om hållbar utveckling kan uppfattas som ett sammanhållande begrepp som löser spänningar mellan social och ekonomisk utveckling samtidigt som miljön skyddas, hävdas det ofta att det råder en så stor oenighet om begreppet att det inte längre betyder något (Swyngedouw, 2007, Parr, 2009). Hållbar utveckling har blivit det kanske mest mångsidigt tillämpade begreppet bland akademiker och yrkesverksamma som diskuterar framtiden.

Hållbar stadsutveckling? Bild av Chris Knox.

Istället för att betrakta hållbar utveckling som ett meningslöst begrepp, vill vi betona vikten av att definiera vad man i till exempel ett byggprojekt eller en planeringsprocess menar med hållbar utveckling. Olika uttolkningar av hållbar utveckling innebär olika syn på i vilken grad målen för socioekonomisk utveckling och skyddande av miljön står i konflikt. I menyn till vänster kan du klicka dig vidare och läsa om olika uttolkningar av ekologisk och social hållbarhet.

Referenser:

Parr, A. (2009) Hijacking sustainability. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Robinson, J. (2004) “Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development,” Ecological Economics, 48, 369–384.

Swyngedouw, E. (2007) “Impossible “sustainability” and the postpolitical condition” i R. Krueger and D. Gibbs (red.) The sustainable development paradox: Urban political economy in the United States and Europe. New York, NY: Guilford Press, 13–40.

World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future, Report of the United Nations World Commission on Environment and Development, Oxford: Oxford University Press.

Feedback News