Järva

Risingeplan. Foto av Karin Bradley.

OM JÄRVA

  • Ligger i norra Stockholm och omfattar stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta
  • Byggdes huvudsakligen 1966-75 som en del av miljonprogrammet . De delar som byggts senare ligger främst i Kista, som också är Sveriges största IT-centrum.
  • År 2010 bor ca 64 000 personer i området[1]

Området Järva omfattar stadsdelarna kring Järvafältet. Här finns framförallt bostadsområden från miljonprogrammets tid – lamellhus, skivhus, loftgångshus men även nybyggda flerfamiljshus och radhus, liksom företags- och universitetsområdet i Kista, stadsdelscentrum, skolor, mindre verksamhetsområden, en begravningsplats, konsthallar och det stora natur- och kulturreservatet Järvafältet. De flesta flerfamiljshusen i Järva är hyresrätter – en dryg tredjedel av bostäderna är allmännyttiga hyresrätter och en knapp tredjedel är privata hyresrätter och en sista tredjedel är bostadsrätter. Boendetätheten är i snitt högre i Järva än i övriga Stockholm. [2]

Sedan 2007 pågår det så kallade Järvalyftet – en satsning från Stockholms stad i samarbete med Svenska Bostäder och andra aktörer i Järva samt genom medverkan med de boende – för att skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i området, bland annat genom upprustning av bostadsområdena. En del av Järvalyftet är projektet Hållbara Järva som omfattar ett antal riktade insatser.

Projektet Hållbara Järva

Projektet Hållbara Järva har som målsättning att Järva ska bli en nationell och internationell förebild för hållbar upprustning av miljonprogramsområden – detta genom ny teknik, information och utbildning. Projektet pågår under 2010-2014 och har fått 55 miljoner kronor i stöd från Delegationen för hållbara städer. Mer specifikt omfattas följande insatser:[3]

Energieffektiv renovering av sex hus med sammanlagt 350 lägenheter. Detta innefattar tekniska åtgärder vad gäller tilläggsisolering, värmeåtervinning från avloppsvatten, ventilationssystem, nya dörrar och fönster och energisnål utrustning för hushållen men också informationsinsatser till de boende.

  • Förnyelsebar energi i form av solceller och solfångare på tak och fasader.
  • Hållbara transporter – cykelfrämjande insatser, bättre cykelvägar i området, cykelskolor för vuxna, cykelmekarkurser, cykelkörkort för barn, etablering av lånecyklar samt en bilpool.
  • Information och delaktighet. Detta innefattar utbildning av bovärdar i de renoverade husen för att sprida kunskap om hållbara livsstilar, miljöutbildningar för lärare i Järvas skolor samt lokala föreningar som i sin tur leder studiecirklar om miljö- och klimatfrågor. Med den så kallade Lekoprickaffären, en interaktiv miniatyraffär, har förskolebarn och föräldrar lärt sig om miljömärkning och sopsortering. Boende har även miljöutbildats i samband med invigningar av nya lägenheter, tvättstugor och solcellssatsningen.
  • Kulturhistoriska insatser. En ny kulturhistorisk vandringsled har etablerats på Järvafältet som visar historia och nutid. En handledning för skolor, guider och allmänhet har tagits fram.

Hållbara Järva leds av miljöförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med flera andra förvaltningar och bolag i staden:Svenska bostäder, Familjebostäder och Fastighetskontoret/Idrottsförvaltningen (solcellssatsningen), Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret och Stadsledningskontoret – samt i samarbete med Stockholm Vatten, Stockholms stadsmuseum och Fortum samt följs upp och utvärderas av KTH, Avdelningen för Industriell ekologi.

[1] Källa: Stockholms stad, Järva 2030 – Framtidsvisionen blir verklighet, s. 14, www.stockholm.se [Chris: These footnotes can be placed as endnotes in the end of chapter 1]

[2] Källa: Stockholms stad, Järva 2030 – Framtidsvisionen blir verklighet, s. 14, www.stockholm.se

[3] Källa: http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Miljoforvaltningen/Hallbara-Jarva/

Feedback News