Skip to content

“It is difficult to be a lifeguard at a distance”

In English further down.

“Det är svårt att vara badvakt på distans”

I skrivande stund kommer beskedet från rektor om förutsättningar för höstterminen 2020. KTH öppnar för campusförlagd utbildning höstterminen 2020 och ger succesivt tillträde för studenter i KTH:s lokaler fr o m lördagen den 1 augusti 2020. Undervisning får bedrivas på alla KTH-campus i enlighet med regeringens besked och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Inom stödverksamheten planerar vi för att komma tillbaka till arbetsplatsen. Många av oss har suttit hemma under ett antal veckor medan andra har varit på plats som vanligt. Vissa av funktionerna och arbetsuppgifterna är av sådan art att hemarbete inte fungerat. ”Det är svårt att vara badvakt på distans”.

Tanken är att vi ska vara bemannade på våra campus direkt efter semestrarna och i samband med inskrivningen av våra nya studenter. Men vi inväntar direktiv från KTH innan vi beslutar hur vi gör, och besked har utlovats före midsommar.  Som sagt, det är bråda dagar att få igång planeringen inför detta. Personligen ser jag fram mot att komma tillbaka in i ”gamla” vanor, men framförallt ser jag fram mot att få träffa mina kollegor och alla andra på KTH.

Stödverksamheten har tillsammans med en referensgrupp (lärarrepresentanter) tagit fram ett utbildningsmaterial riktat mot ITM:s projektledare. Syftet är att skapa en digital kurs med namnet ”Kurs för projektledare på ITM-skolan” som på ett kortfattat och lättförståeligt sätt beskriver de regler och rutiner som är anpassade för KTH för att uppnå en rättvisande bild och resultat av de ekonomiska händelser som sker i ett projekt. Tanken är att materialet ska uppdateras efter att behov uppstår, samt att projektledaren kan sätta sig in i olika frågor när tid finns för detta digitalt. Vi återkommer under hösten med ett färdigt informations- och kursmaterial.

Som ni förmodligen redan känner till ska all information på webben tillgängliggöras. Lagen träder i kraft den 23 september 2020. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) kräver att digitalt innehåll ska vara:

  • möjligt att uppfatta, oavsett eventuell nedsättning av exempelvis syn eller hörsel,
  • hanterbart, dvs möjlig att interagera med,
  • begripligt,
  • robust, dvs kunna användas med ett brett spektrum av olika användarprogram, såsom webbläsare eller tekniska hjälpmedel.

ITM:s kommunikationsenhet planerar genomförandet av detta arbete, eftersom mycket av de dokument vi har publicerade måste tillgängliggöras.

ITM:s HR-enhet passar på att informera om att lönerevisionen kommer att senareläggas i år. Dock är revisionsdatum fortfarande den 1 oktober 2020. Anledningen till detta är att arbetet blivit uppskjutet på grund av Covid-19. Det innebär att vi inte har lika bråttom att komma igång med de enskilda lönesamtalen direkt efter sommaren. Vi avvaktar ytterligare information i frågan.

Vi har målgång den 15 juni för alla anställda som varit med och motionerat under de senaste veckorna. Vi startade den 18 maj ”KTH ACTIVE TOGETHER”. Det hela går ut på att peppa varandra och att vi ska röra oss mer. Vi får anledning att uppmärksamma ITM:s tre aktivaste lag före midsommar.

Sista men inte minst vill jag och hela stödverksamheten önskar er alla en riktigt trevlig och välförtjänst sommarledighet. Det kan vi alla behöva innan vi drar igång igen i höst! Vi passar också på att tacka för ett gott samarbete under vårterminen.

/Christina Carlsson, Administrativ chef för ITM

“It is difficult to be a lifeguard at a distance”

At the time of writing, a message comes from president Sigbritt concerning the how to run KTH during autumn semester 2020. KTH will resume campus-based education and provide successive access for students at KTH’s premises from Saturday, August 1, 2020. Teaching may be conducted at all KTH campuses in accordance with the government’s message and the recommendations of the Public Health Authority.

The Professional support teams (administration) plan to return to our workplaces. Many of us have been working remotely for a number of weeks while others have been on site. Some functions and tasks are impossible to execute remotely. “It is difficult to be a lifeguard at a distance”.

The aim is to be back on campus immediately after the holidays and in connection with the enrollment of our new students. However, we still wait for directives from KTH before deciding how we do it, and this information will come before midsummer. That said, it is urgent to start planning for this. Personally, I look forward to getting back into “old” habits, but above all, I look forward to meeting my colleagues and everyone else at KTH.

The Professional support teams, together with a reference group (teacher representatives), have produced a training material aimed at ITM’s project managers. The purpose is to create a digital course called “Course for project managers at the ITM school” which briefly and easily teaches the rules and routines adapted for KTH to achieve a true picture accurate results of the economic events taking place in a project. The idea is that the material will be updated as needs arise, and that the project manager can immerse themselves into different questions digitally when there is time for this.

We will come back later with completed information and course material.

As you probably already know, all information on the web will have to be made accessible. This new act comes into force on September 23, 2020. The Act on Access to Digital Public Service (DOS-lagen) requires digital content to be:

  • possible to perceive, regardless of any impairment, for example, sight or hearing,
  • manageable, ie possible to interact with,
  • understandable,
  • robust, ie can be used with a wide range of different user programs, such as browsers or technical tools.

The ITM Communication team is planning the implementation of this work, as many of the documents we have published must be made accessible.

ITM’s Human Resources team announces that the salary audit will be delayed this year. However, the revision date is still October 1, 2020. The reason for this is that work has been delayed due to covid-19. This means that we are not in such a hurry to get started with the individual salary discussions immediately after the summer. We await further information on this issue.

The finish-line for “KTH ACTIVE TOGETHER” is due June 15 for all employees who have been involved and exercised in recent weeks. It all comes down to pep-talking and coaching each other to be more physically active. We will pay attention to ITM’s three most active teams before midsummer.

Last but not least, me and the entire Professional support team wish you all a really nice and well-deserved summer vacation. We may all need that before we start again this autumn! We also take the opportunity to thank you for a good cooperation during the spring.

/Christina Carlsson, Head of Administration