Skip to content

Time for a stay at another university?

Toronto Campus with students.

Photo of Toronto campus by: Joydeep Pal on Unsplash

In English further down.

Dags för en vistelse på ett annat universitet?

De senaste veckorna har vardagen på ett väldigt påtagligt sätt kännetecknats av ännu en pandemivåg och tillhörande isolering, men givet kylan och mörkret utanför dörren kanske det ändå inte har känts så betungande att arbeta hemifrån ett litet tag till. Nu när världen förhoppningsvis öppnar upp igen blir det på nytt möjligt att träffa samarbetspartners i såväl industri som akademi på annat sätt än via Zoom och Teams. Visst går väldigt mycket att lösa online, men en insikt är också att det är svårare att skapa helt nya samarbeten när man inte har möjlighet att träffas fysiskt och det inte finns möjligheter till mer spontan interaktion. För oss med många etablerade samarbeten är detta kanske ett mindre problem, men det kan vara betydligt svårare för våra doktorander som behöver bygga upp sina professionella nätverk, både för att kunna utföra sin forskning och för att skapa karriärmöjligheter efter doktorsexamen.

Tyvärr är det generellt sett alltför få av våra doktorander på ITM som under sin forskarutbildning tillbringar en längre period vid något annat universitet. Situationen de senaste två åren har givetvis gjort sådana vistelser i stort sett helt omöjliga, men förhoppningsvis ändras det inom kort. För att få till stånd en givande vistelse vid ett annat universitet krävs givetvis rätt kontakter och som handledare har vi här ett stort ansvar att skapa rätt möjligheter för våra doktorander och glädjande nog är detta sällan ett problem. Vad som däremot ibland framstår som en stötesten är finansieringen av en längre vistelse på annan ort. Ett sätt att lösa detta kan vara att söka ett resestipendium och just nu är det väldigt aktuellt. Om du funderar på ett utbyte vid ett annat universitet rekommenderar jag dig att ta en titt på sidorna:

Resestipendium från Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning

Stipendium från Rudolph Carl Norberg Fond 2022

Fler stipendieutlysningar (kth.se)

Jag skulle också vilja uppmana alla doktorander (och andra kollegor) att söka fler stipendier då det ibland faktiskt har varit svårt att dela ut tillräckligt mycket medel från våra stipendiestiftelser. Jag vet av egen erfarenhet att längre vistelser på andra universitet inte bara är ett fantastiskt sätt att få nya idéer och öka produktiviteten i skrivandet utan också en källa till nära vänner och en ökad förståelse för andra kulturer. Ta tillfället i akt och sök ett resestipendium!

/Mats Magnusson, Forskarutbildningsansvarig på ITM-skolan

Time for a stay at another university?

In recent weeks, everyday life has in a very tangible way been characterized by another pandemic wave and its isolation. Given the cold and darkness outside the door, it hasn’t been so burdensome to work from home for a little while longer. Now that the world will open up again (crossed fingers) it will be possible to meet partners in both industry and academia in an old-fashioned way again – not via Zoom and Teams. A lot can be solved online, but one insight is that it is more difficult to create completely new collaborations when you don’t have the opportunity to meet physically and where you lack spontaneous interaction. For us who already have established collaborations, this may be a minor problem. But for our doctoral students who need to build up their professional networks, both to carry out their research and create career opportunities, it can be much more difficult.

Unfortunately, there are generally too few of our doctoral students at ITM who spend a longer period at another university during their doctoral studies. The situation over the past two years has, of course, made such stays impossible, but hopefully, that will change now. To bring about a rewarding stay at another university, you need the right contacts, and as a supervisor, we have a responsibility to create the right opportunities for our doctoral students, and this is rarely a problem. What, on the other hand, sometimes appears to be an obstacle is the financing of a longer stay in another place. One way to solve this can be to apply for a travel scholarship and right now is a good time. If you are considering an exchange at another university, I recommend you take a look at the web pages:

Travel scholarship from Stiftelsen för teknisk vetenskaplig forskning och utbildning

Scholarship from Rudolph Carl Norberg Fund 2022

More scholarships and grants (KTH.se)

I would also like to urge all doctoral students (and other colleagues) to apply for more scholarships as it has sometimes actually been difficult to distribute enough funds from our scholarship foundations. I know from personal experience that longer stays at other universities are not only a great way to get new ideas and increase productivity in writing, but also a way to get close friends and an increased understanding of other cultures. Take the opportunity and apply for a travel scholarship!

/Mats Magnusson, Director of Third-Cycle Education at the ITM School

Director of Third-Cycle Education and Professor of Product Innovation Technology