Till innehåll på sidan

Alkemi och vetenskap vid Bergskollegium 1680–1750

Projektansvarig: Hjalmar Fors
Deltagande vid avdelningen: Hjalmar Fors
Anslagsgivare: Vetenskapsrådet
Period: 2006–2009

En central fråga inom tidigmodern vetenskapshistoria är förhållandet mellan ockulta tankeströmningar och den tilltagande rationalism som fick ett starkt genomslag i 1700-talets upplysningsrörelse. Hjalmar Fors studerar denna fråga genom att undersöka en betydelsefull och förbisedd vetenskaplig miljö under perioden 1680–1750, Bergskollegium. Organisationen var den svenska statens främsta redskap för kontroll av bergsbruket, och därmed den viktigaste aktören vad gällde Sveriges främsta exportnäring. Det hade också uppgiften att reformera bergsbruket efter vetenskapliga principer. Fors intresserar sig för hur organisationens vetenskapliga delar var uppbyggda, vilken typ av vetenskaplig kultur som odlades, samt vad man ägnade sig åt, och varför. I centrum står kunskapsteoretiska frågor om förhållandet mellan kemisk och mineralogisk vetenskap och de ockulta och alkemiska teorier och praktiker som existerade sida vid sida vid BK. Studien behandlar även ämbetsmännens gränsdragningar gentemot utifrån kommande projektörer, kungamakten, och de bergsmän de var satta att övervaka. Studien undersöker även Bergs¬kollegiums vetenskapliga verksamhet i ett internationellt sammanhang – detta dels för att knyta den till sin samtids bredare idéströmningar, dels för att utröna vilken betydelse verksamheten hade i sin samtid, vetenskapligt och kulturellt.

Hittills har följande artiklar som helt eller delvis tar sin utgångspunkt i projektets frågeställningar färdigställts:

Hjalmar Fors, ”Kemi, paracelsism och mekanisk filosoi: Bergskollegium och Uppsala cirka 1680-1770”, Lychnos 2007. Artikeln studerar kemins disciplinära framväxt i Sverige som resultatet av ett växelspel mellan Uppsala universitet och Bergskollegium, där ett fruktbart utbyte av både personal och idéer skedde på flera plan. Ungfär halva artikeln utgår från forskning som bedrivits i detta projekt.

Hjalmar Fors, “Occult Traditions and Enlightened Science: The Swedish Board of Mines as an Intellectual Environment 1680-1760” i, L. Principe (red.) Chymists and chymistry: Studies in the history of alchemy and early modern chemistry (Sagamore Beach: Science History Publications/USA, 2007) 239-52. Här kartlägger jag olika idétraditioner inom kollegiet.I synnerhet försöker jag ge en preliminär förklaring för hur övergången skedde från en kemi/alkemi som bedrevs i en paracelsistisk-hermetisk tradition, till en mekanisk kemi, teoretiskt inspirerad av Descartes och Newton.

Hjalmar Fors, “Chemistry at the Swedish Board of Mines, 1700-1750” in, I. Malaquias, E. Homburg & M. E. Callapez (eds.) 5th international conference on history of chemistry ‘chemistry, technology and society’: Proceedings (Aveiro, 2006) 150-156. I uppsatsen gör jag en översikt över Bergskollegiums organisatoriska struktur, och argumenterar för dess betydelse som en europeisk forskningsmiljö under perioden.

I samarbete med Jernkontoret har också ett endagssymposium, med titeln ”Bergskollegium: Ett symposium på Jernkontoret.” organiserats. Detta gick av stapeln på Jernkontoret i Stockholm den 27/10 2007.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12