Till innehåll på sidan

Modeller, medier och klimatförändring i Arktis

Modeller för global uppvärmning och ekosystem i möte med politik för hållbar utveckling

Syftet med detta projekt är att förstå hur modeller för klimat och ekosystem påverkar villkoren för hållbar utveckling, med en tyngdpunkt på Arktis. Vår bild av klimatförändringen vilar i hög grad på modeller. Modeller påverkar därigenom villkoren för det politiska hållbarhetsarbetet.

Samtidigt finns det brister i vår kunskap om de samband som råder mellan modellerna och deras mottagande i samhället. Även om det visats i tidigare forskning att modeller har en viktig roll för starkt vetenskapsberoende politikområden, exempelvis miljöpolitik, har de inte ägnats någon mer omfattande forskning. I detta projekt skall vi studera modellering med särskild hänsyn till den växande interaktionen mellan klimat och ekosystem och med uppmärksamhet på traditionell ekologisk kunskap hos lokala befolkningar. Vi skall följa hela ”produktionskedjan” från insamlingen av data i fält till produktionen av konstruktionen av modeller och deras spridning i medier, politik och hos allmänheten. Hur fungerar modellerna i ett socialt sammanhang? Hur ”färdas” de, från fältet till medier, departement och styrelserum? Hur påverkar de allmänhetens förståelse för vetenskap? Hur fungerar de som ”gränsvakter” mellan vetenskap och politik? Vem ”äger” modellerna och hur hanteras frågor om trovärdighet och legitimitet, vilka i tidigare forskning visat sig vara avgörande för miljöpolitisk framgång?

Projektansvarig (KTH): Sverker Sörlin

Deltagande vid avdelningen: Sverker Sörlin, Nina Wormbs, Miyase Christensen, Maria Bohn

Anslagsgivare: Formas

Period: 2009–2014

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2014-10-29