Till innehåll på sidan

Den infrastrukturella omvandlingen av Europa

Deltagare vid avdelningen: Arne Kaijser och Per Högselius

Anslagsgivare: Riksbankens Jubileumsfond

Period: 2011-01-01 till 2013-12-31

Sedan mitten av 1800-talet har Europa gradvis kommit att täckas av ett stort antal

överlappande infrastruktursystem av olika slag, särskilt inom transport,

kommunikationer och energi. Dessa har gett upphov till en artificiell,

människoskapad ”nätverksgeografi” som i hög grad har kommit att ställa

Europas naturliga geografi i skymundan.

Detta projekt kommer att utmynna i en bok som genom att undersöka denna

omvandlingsprocess kan presentera en ny, alternativ och utmanande syn på

Europas historia. Projektet är av en ovanlig karaktär. Det utgörs av nydanande

syntetisk forskning som bygger på tio års europeiskt forskningssamarbete inom

fältet teknikhistoria. Genom denna forskning har vi skaffat oss tillgång till ett

unikt utgångsmaterial.

Forskningen kombinerar teknikhistoriska systemperspektiv med transnationell

och europeisk historia och tar inspiration av Annales-skolans helhetsperspektiv

på historien och dess ”longes durées”. Projektet kommer att undersöka hur den

europeiska nätverksgeografin har skapats men också hur användningen av dessa

nätverk, dvs. flödena genom dem, har förändrat produktionssystem, krigföring

och migrationsmönster, och hur de har gett upphov till en rumslig

omstrukturering av Europa som har påverkat landskap i vid mening, inklusive

vatten- och luftrum.

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2012-02-07