Till innehåll på sidan

Instituten i innovationssystemet

Projektansvarig: Professor Sverker Sörlin (PI)
Biträdande projektledare: Katarina Larsen
Deltagande vid avdelningen: Sverker Sörlin, Katarina Larsen, Ingemar Pettersson (doktorand), Karl Bruno (MSc-uppsats 2011), Dzamila Bienkowska (post-doc 2007-09), Patricia Bergström Phumpiu Chang (post-doc 2009-10)
Anslagsgivare: Vinnova
Period 2007–2012

Industriellt inriktade forskningsinstitut utgör en viktig del i innovationssystem världen över. I ett internationellt perspektiv är den svenska institutsektorn liten. Som andel av den totala forskningsfinansieringen innehar den mindre än två procent och deras stöd från offentliga anslagsgivare motsvarar knappt tre procent av statens FoU-investeringar. Vilka effekter institutssektorn har haft på det svenska innovationssystemet är en öppen fråga, men politiska signaler på senare tid antyder att det pågår en omorientering av politiken där industriellt motiverad forskning och industriforskningsinstitut får en mer betydande roll.

I projektet arbetar en tvärvetenskapligt sammansatt grupp av forskare med att analysera de komplexa roller och nischer som institut har och har haft i en "ekologi" av innovationssystem. Studierna inom projektet kommer exempelvis att fokusera på:

• Individuell och kollektiv utveckling, funktion och prestanda hos institut.
• Industriella och tekniska kluster där institut samarbetar med företag.
• Kluster där institut samarbetar med universitet och högskolor
• Institutslaboratorier som tvärvetenskapliga FoU-miljöer.
• Institutens ”projektkultur” – nätverk, avtal, publiceringskulturer
• Frågor kring patent och upphovsrätt.
• Förändringar i svensk politik gentemot forskningsinstitut sedan 1940.
• Internationella jämförande analyser.

Project description in English below:

Specialized industrially-oriented research institutes are an important element in innovation systems world wide. In an international perspective the Swedish research institute sector is small. As a share of the total research spending they hold less than two percent and their support from public sources corresponds to a mere three percent of government R&D spending. It is an open question what the effects of the small institute sector have been for the Swedish innovation system. However, political signals indicate there is a reorientation of policy under way to give industrially motivated research a stronger profile and thereby institutes a more significant role.

In this project an interdisciplinary group of researchers undertake to analyse the complex roles and niches that institutes occupy in the “ecology” of innovation systems. Studies will focus on, e.g.:
• Development, function, and performance of institutes – individually and collectively
• Industrial and technological clusters where institutes cooperate with firms
• Science clusters where institutes cooperate with universities and colleges
• Institute labs as interdisciplinary R&D milieux
• The institute « project culture » – networks, agreements, publishing cultures, Intellectual Property Rights management, etcetera
• Changes in Sweden’s official policy towards research institutes since 1940
• Aggregate international comparative analysis

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2014-10-29