Till innehåll på sidan

Infrastruktur

Långsiktig hållbarhet och kortsiktig säkerhet: parallella aktiviteter och konkurrerande utmaningar i omformningen av infrastruktursystem

Infrastruktursystem – som t.ex. transport-, energi- och vattensystem – är av en oerhörd betydelse i moderna samhällen. För närvarande står en stor del av dessa system inför två stora utmaningar: å ena sidan spelar de en nyckelroll i strävandet efter att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Å andra sidan har infrastrukturerna kommit att uppfattas som alltmer sårbara vilket har lett till ökade krav på att garantera den kortsiktiga säkerheten i försörjningen av infrastrukturbaserade varor och tjänster.

Ett problem gällande dessa två stora utmaningar är att de hittills vanligtvis har analyserats och angripits separat. Vår analytiska förståelse av – och förmåga att handskas med – dem på ett mer integrerat sätt förblir därför svag. Detta projekt kommer att bidra till att föra de två fälten närmare varandra i analytisk mening, genom att undersöka förhållandet mellan dem och hur försök att handskas med dem har utvecklats parallellt och hur de har påverkats av varandra under de två senaste decennierna.

Teoretiskt ligger projektet i skärningspunkten mellan sociala perspektiv på risk och teknik, miljöstudier och historiska studier av sociotekniska system. Empiriskt kommer projektet att angripa ett antal fall inom energi- och transportsektorerna där långsiktig hållbar och kortsiktig säkerhet ställs mot varandra.

Projektansvarig: Per Högselius

Anslagsgivare: FORMAS

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2012-02-07