Till innehåll på sidan

Nationell identitet, branding, historia och näringsliv

Projektets mål är att ge en djupare förståelse av identitetskonstruktion i nutidens samhälle, ett kritiskt och historiskt perspektiv på nation branding och en förståelse för betydelsen av nationell identitet som konkurrensparameter inom näringslivet. Målsättningen realiseras genom en unik kombination af tre forskningstraditioner: nationalism, brandig och företagshistoria, som under de senaste åren var för sig haft en stark utveckling, men tidigare aldrig varit sammankopplat i ett forskningsprojekt.

Med företag som utgångspunkt är projektets överordnade problemställning att undersöka hur företag, nationer och konsumenter tillsammans och var för sig har producerat, brukat och uttryckt identitet med nationella referenser i deras berättelser, och hur dessa berättelser förändrats och förskjutits i tid och rum.

I delprojekt belyses olika frågor såsom: Varför används nationella referenser? Har bruket ändrat sig över tid, och har nationella referenser brukats mer i särskilda perioder? Hur har konsumenternas inflytande gjort sig gällande, och har de förändrat sig i olika nationella kontexter? Vilken roll har staten haft? Kan nationella berättelser ha negativa konsekvenser för företag, och kan företags berättelser har negativa konsekvenser för hur nationer uppfattas? Vad betyder nationell identitet som konkurrensparameter?

Projektet är finansierat av Forskningsrådet for kultur og kommunikation i Danmark och är förlagt vid Copenhagen Business School (CBS).

Projektperiod 2008–2010.

Projektledare: Professor Uffe Østergård, CBS

Övriga forskare: Professor Per H. Hansen, CBS, Professor Majken Schultz, CBS och Ph.D Mads Mordhorst, CBS.

Forskare från KTH: Fil. Dr Brita Lundström

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12