Till innehåll på sidan

Energi och Geopolitik

Sveriges internationella beroenden i ett historiskt perspektiv

Det övergripande syftet med detta projekt är att studera Sveriges utrikesberoenden på energiområdet under 1900-talet. Specifikt kommer vi att analysera hur offentliga och privata aktörer uppfattat dessa beroenden vid olika tidpunkter, och vilken typ av strategier och politik dessa använde för att minska sårbarheterna.

Projektet  omfattar tre teman:

1. För det första vill vi analysera makten över energiimporten, särskilt statens roll visavi privata företag. Fram till mitten av 1900-talet hanterade i huvudsak privata företag import av energi och bränslen, för att senare ersättas av helt eller delvis statligt ägda företag. Hur och varför har statens roll förändrats över tid? Har denna roll skilt sig beroende på energislag?

2. För det andra kommer vi att studera svensk geopolitik utomlands, som försök av svenska aktörer att delta i prospektering av energiresurser utanför Sveriges gränser, tillika försök att sluta långsiktiga avtal med exportländerna eller att samarbeta med andra importländer. När, av vem och hur har sådana försök gjorts och med vilka resultat?

3. För det tredje ansträngningar att göra energisystem i Sverige mer flexibla och robusta för att störningar i energiimport.

En central hypotes som kommer att testas i projektet är ifall det är möjligt att identifiera en unik "svensk modell" att hantera sårbarhet i energiimporten.

Projektet är utpräglat tvärvetenskapligt, och fokuserarinte bara på energin utan även andra komponenter som ingår i systemet: information, centrala aktörer och de ömsesidiga beroenden dessa har. Vi som utför projektet är samhällsvetare och vi har en distinkt historisk ansats, men vi har också en dubbel kompetens som civilingenjörer.

Anslagsgivare: Vetenskapsrådet

Period: 2012-01-01 - 2014-03-31

Projektledare: Arne Kaijser

Deltagare vid avdelningen: Maja Fjaestad, Per Högselius, Anna Åberg

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2012-06-05