Till innehåll på sidan

LASHIPA (Large Scale Industrial Exploitation of Polar Areas)

LASHIPA är ett historisk-arkeologiskt forskningsprojekt inom ramen för det Internationella Polaråret (IPY 2007-2008, se www.ipy.se). Dess övergripande syfte är att förklara utvecklingen av industri i polartrakterna från 1600-talet till idag, liksom konsekvenserna av denna industri för den geo-politiska situationen i Arktis och Antarktis liksom för den lokala miljön.

LASHIPA är ett historisk-arkeologiskt forskningsprojekt inom ramen för det Internationella Polaråret (IPY 2007-2008, se www.ipy.se). Dess övergripande syfte är att förklara utvecklingen av industri i polartrakterna från 1600-talet till idag, liksom konsekvenserna av denna industri för den geo-politiska situationen i Arktis och Antarktis liksom för den lokala miljön.

Deltagande vid avdelningen: Dag Avango
Anslagsgivare: Vetenskapsrådet, Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
Period: 2007–2011

LASHIPA är ett historisk-arkeologiskt forskningsprojekt inom ramen för det internationella polaråret (IPY 2007–2008). Dess syfte är att förklara utveck¬lingen av industri i polartrakterna från 1600-talet till idag, liksom konsekvens¬erna av denna industri för den geopolitiska situationen i Arktis och Antarktis, liksom för den lokala miljön. I projektet samarbetar avdelningen med univers¬itetsinstitutioner och forskningsinstitut i Nederländerna, USA, Ryssland, Norge och Storbritannien. Projektets problemställningar behandlar driv¬kraft¬erna bakom industri i polartrakterna, internationell kamp om natur¬resurser och nationellt inflytande i polara ingenmansland, liksom problematik kring tekniköverföring och utformning av teknik och industribosättningar i polar miljö. Dag Avango driver två sub-projekt inom LASHIPA. Ett är “Green Harbor, Spitsbergen and the international history of exploitation of the polar areas”, som syftar till att åstadkomma en bred syntes rörande utvecklingen av industri i polartrakterna, utifrån ett internationellt jämförande perspektiv. Det andra är “Rituals and symbols in the struggle over the polar areas and their natural resources”, som syftar till att ur ett internationellt jäm¬förande perspektiv studera relationen mellan industriell verksamhet i polartrakterna och utvecklingen av de internationella maktrelationerna där. Fokus ligger på industriföretagens symboliska och rituella aktiviteter i polar¬trakternas landskap.

1. “Green Harbor, Spitsbergen and the international history of exploitation of the polar areas”

Delprojektets syfte är att ge generella förklaringar till utvecklingen industri i polartrakterna, utifrån ett internationellt jämförande perspektiv. Utgångspunkten är ett antal industriella projekt inom valfångst och gruvdrift i tre geografiska områden (från 1600-tal till idag) – Grønfjorden på den arktiska ögruppen Svalbard, Prince Olav Harbour på den Sub-Antarktiska ögruppen Sydgeorgien och Deception island på den Antarktiska ögruppen South Shetland. Projektet behandlar problemställningar gällande övergripande drivkrafter bakom industriutvecklingen i Arktis och Antarktis, interaktionen mellan företag och nationella regeringar i kampen om naturresurser och territoriell kontroll, samt frågeställningar rörande industriföretagens strategier och vägval i etablerandet av anläggningar i extrema polarmiljöer.

Start: 1/9 2007
Slut: 1/9 2010
Finansiär: Nederländska Vetenskapsrådet (NWO)

2. “Rituals and symbols in the struggle over the polar areas and their natural resources”

Delprojektet syfte är att ur ett internationellt jämförande perspektiv studera relationen mellan industriell verksamhet i polartrakterna och utvecklingen av de geopolitiska förhållandena där. Forskningsprojekt fokuserar på industriföretagens symboliska och rituella aktiviteter i polartrakternas landskap, för att besvara frågan hur exploatörer i polarområdena gått tillväga för att stärka sina territoriella anspråk och samtidigt stärka den egna nationens inflytande. En utgångspunkt är att dessa aktiviteter historiskt, men även i nutid, har haft en särskilt stor betydelse för utvecklingen av internationella maktrelationer i polartrakterna.

Studien fokuseras på två områden som folkrättsligt utgjort ingenmansland in på 1900-talet och där kampen om naturresurser och inflytande varit betydande – Svalbard i Arktis och South Shetland i Antarktis. En tredje delstudie fokuserar den av Storbritannien kontrollerade sub-Antarktiska ögruppen Sydgeorgien. Den teoretiska ansatsen utgår från historikern Patricia Seeds begrepp ”ceremonies of possession”, liksom aktörnätverk teori (ANT). Projektet skall ge ny kunskap om betydelsen av symboler och ritualer i polartrakternas politiska historia, liksom i västerländsk kolonialhistoria.

Start: 1/9 2007
Slut: 1/9 2009
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

3. Arkeologiska fältundersökningar av valfångststationer på Sydgeorgien och Deception Island inom ramen för LASHIPA projektet

Detta projekt utgörs av två arkeologiska fältundersökningsexpeditioner till Antarktisområdet. Fältundersökningarna utgör en central del av datainsamlingen för två delprojekt inom LASHIPA projektet. Det första har titeln ”The 20th century whaling stations at Finneset, Green Harbour (Svalbard), Deception Island (Antarctica) and Prince Olav Harbour (South Georgia); a historical-archaeological comparative study” (finansierat av Vetenskapsrådet i Nederländerna, utförs av doktorand Ulf Gustafsson). Detta projekt undersöker utvecklingen av valfångstindustrin i Arktis och Antarktis under 1900-talet och dess konsekvenser för politiska förhållanden och miljö. Det andra delprojektet är ovan nämnda “Rituals and symbols in the struggle over the polar areas and their natural resources”. Fältundersökningarna skall besvara frågor rörande hur aktörer från olika nationer, under olika tidsperioder och i olika geografiska sammanhang har använt symboler och ritualer för att säkra kontroll över naturtillgångar och politiskt inflytande i polartrakterna. Det skall även besvara frågor rörande valfångstföretagens strategier för att anpassa sin verksamhet till natur- och politiska förhållanden i polartrakterna – tekniköverföring, teknikval, samhällsbygge och social organisering av produktionen.

South Georgia: Mars 2009
Deception island: Januari 2010
Finansiär: Vetenskapsrådet (VR)

Innehållsansvarig:history@abe.kth.se
Tillhör: Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Senast ändrad: 2021-05-12